فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

گندزدایی و دفع پسمانده های بیمارستانی

گندزدایی و دفع پسمانده های بیمارستانی

دسته بندیشیمی
فرمت فایلppt
حجم فایل۳۲۲ کیلو بایت
تعداد صفحات۹۳
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

پسمانده های مراقبت از تندرستی :
تعریف و طبقه بندی

•تعریف:
پسمانده های مراقبت از تندرستی شامل همه ی پسمانده های تولید شده به
وسیله ی مؤسسات مراقبت از تندرستی ،مراکز پژوهشی و آزمایشگاههاست.
علاوه بر این پسمانده های ناشی از منابع «کوچک» یا «پراکنده» مانند پسمانده
های تولید شده در جریان اجرای مراقبت از تندرستی در خانه (مانند تزریقات
انسولین ، دیالیز و غیره ) را هم شاملمی شود.
•طبقه بندی پسمانده های خطرناک مراقبت از تندرستی در جدول زیر خلاصه
شده است.
و…………..
ایجاد پسمانده در مراقبت از تندرستی
در چند مطالعه نشانه ای از ایجاد پسمانده در کارهای مراقبت از تندرستی ارائه
شده است. داده های به دست آمده ازبعضی از این بررسی ها در چند مطالعه
ای که تاکنون انجام گرفته است نشان می دهد که ایجاد پسمانده در کارهای
مراقبت از تندرستی نه فقط در کشورهای مختلف بلکه در داخل هر یک از
کشورها نیز متفاوت است. ایجاد پسمانده بهعوامل متعددی بستگی دارد: مانند
استقرار روشهای مدیریت پسمانده ، نوع موسسه مراقبت از تندرستی ، نوع
تخصصهای موجود در بیمارستان ، سهم اقلام قابل استفاده ی مجدد و مصرف
شده در مراقبت از تندرستی ، و سهم بیماراندرمان شده به صورت مراقبت روز.
بنابراین پیشنهاد شده که این داده ها فقط به عنوان نمونه در نظر گرفته شوند نه
به عنوان پایه ای برای مدیریت پسمانده در هر یک از موسسات مراقبت از
تندرستی .
در کشورهای کم درآمد و با درآمد متوسط ایجاد پسمانده در کارهای مراقبت از
تندرستی به طور معمول کمتر ازکشورهای پردرآمد است. ولی دامنه مقادیر ایجاد
پسمانده در کشورهای دارای درآمد مشابه باحتمال به گستردگی دامنهآن در
کشورهای پردرآمد نسبت به کشورهای فقیرتر هست.
مقدار پسمانده مواد پرتوزا به طور معمول در مقایسه با پسمانده های تولید شده
در صنعت هسته ای بسیار کمتر است.
در کشورهای روبه پیشرفت که خود درباره پسمانده های ناشی از کارهای
مراقبت از تندرستی بررسی انجام نداده اند.
برآوردهای ذیل را در حدود متوسط توزیع پسمانده های مراقبت از تندرستی می
توان به عنوان برنامه ریزی مقدماتیسودمندی برای مدیریت پسمانده ها انجام
داد:
– هشتاد درصد پسمانده های عمومی مراقبت از تندرستی که می توان با
دستگاههای عادی خانگی و سیستم ها مدیریتپسمانده در شهرها با آنها برخورد
کرد.
– پانزده درصد پسمانده های عفونی و آسیب شناختی .
– یک درصد پسمانده اجسام برنده و نوک تیز.
– سه درصد پسمانده مواد شیمیایی و دارویی.
کمتر از ۱% پسمانده های ویژه مانند پسمانده های سایتوتوکسیک و پرتوساز،
ظروف تحت فشار ، یا ترمومترهایشکسته و باتریهای مصرف شده.
پیش از اجرای هر برنامه ریزی باید موسسه مراقبت از تندرستی مقدار تولید
پسمانده های خود بویژه پسمانده هایخطرناک مراقبت از تندرستی را برآورد کند.
فایل پاورپوینت ۹۳ اسلاید
رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.