فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

گزارش کارآموزی واحد اسید استیک

گزارش کارآموزی واحد اسید استیک

دسته بندیگزارش کارآموزی و کارورزی
فرمت فایلdoc
حجم فایل۱۶۶ کیلو بایت
تعداد صفحات۳۳
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

واحد اسید استیک یکی از واحدهای شیمیایی ، پتروشیمی اراک می باشد. که ابتدا از ترکیب های گاز اتیلن با اکسیژن د رمجاورت کاتالیست کلرید پالادیم و کلرید مس، استالدهید تولید می شود و سپس با اکسید اسیون مستقیم استالدئید درمجاورت کاتالیست استات منگنز اسید استیک تولید می گردد وجود مخلوط گازی انفجاری و مواد شیمیایی آتشگیر و خطرناک لزوم تدوین دستورالعمل اجرائی برای شناسایی کنترل ، مقابله با آنها و حفاظت پرسنل در مقابل خطران ناشی از آن ها را اختصاص می نماید.

۱- هدف : هدف از تدوین این دسورالعمل اجرای شنایی ومقابله با حوادث ناشی از وضعیت اضطراری است تا با اعمال آن اثرات زیست محیطی را کاهش داده با از بین ببریم و پرسمل را از خطرات ناشی از آن حفاظت نماییم.

۲- محدوده کاربرد : محدوه کاربرد این دستور العمل واحد اسید استیک پتروشیمی اراک می باشد.

۳- مهارت های مورد نیاز :

کلیه پرسنل شاغل در بهره برداری واحد استیک باید آموزش فرآیند واحد ایمنی و آتش نشانی را دید وبا وظایف سازمانی خود آشنایی کامل داشته باشد.

۲) شرایط اضطراری:

۳)پتاسیل های خطر موجود در واحد AA :

سیکل گاز برگشتی (RECLEE GAS) د رواحد استالدهید بعلت وجود

گازهای اتیلن ، اکسیژن ، استالدئید و دی اکسید کربن که ممکن است مخلوط انفجاری تشکیل داده وباعث انفجار شوند. میتواند از پتاسیل های خطرناک واحد باشند که برای جلوگیری از آتش سوزی وانفجار در بخش واکنش واحد استالدئید از آنالیزهایی استفاده شده است که غلظت اکسیژن ، اتیلن،دی اکسید کربن واستالدهید را در سیکل گاز کنترل کرده و در شرتیطی که احتمالا تشکیل مخلوط انفجاری باشد.خوراک واحد بطور اتوماتیک قطع وتوسط نیتروژن مخلوط گازهای انفجاری موجود در سیکل REACTIONواحد AA جهت سوزاندن به فلر(FLARE)واحد اسید استیک فرستاده می شود.

– در محوطه اطراف تقطیر واحد استالدئید به دلایل وجود استالدهید خالص وگازهای قابل اشتغال که درصورت بودند نشتی بایستی سریعاض نسبت به مهار آن اقدام نموده و چنان به امکان رفع نشتی مسیر نشده بایستی واحد از سرویس خارج و نسبت به رفع نشتی اقدام نمود.

مخازن میای وتانک کروی ۳۰-TK-420 به دلیل وجود استالدئید خالص (خود به خود آتش می گیرند) که کروتون آلدئید(آتش کیر می باشد).

اسید کلریدریک واستالدهید خام و تانک های نگهداری اسید استیک هاصل TK6501.TK161.A/B یکی دیگر از پتاسیل های خطرناک واحد می باشد که بدین منظور سیستم SPRAY NAZZLE آب آتش نشانی در این قسمت تعبیه شده است که درصورت بزور خطر سیستم مذکور بطور اتوماتیک عمل نموده ومانع ازآتش گیری و ایجاد خسارت شود.

دستورالعمل های عمومی جهت جلوگیری از حوادث در واحدAA:

شرحی کاملی ا زاین دستور العمل ها که در OPERATION MANUAL واحدآورده شده است و شامل مقررات ایمنی وکالاهای لازم برای نواحی خطرناک و اقدامات پیشگیری ا زحوادث می باشد.

۱-مواد سمی و خطرناک استفاده شده در واحد AA:

تعدادی از موادشیمیایی خطرناک موجود در واحد AA همراه با غرمول مولاکولی، خواص فیزیکی و شیمیایی،توصیه های ایمنی و سلامت جسمانی ،میزان سمیت وخطرات آتش سوزی وکمک های اولیه که در پیوست ۲ آمده است.

ح) لیست تجهیزات سیستم های ایمنی و آتش نشانی واطفاء حریق در واحد AA : این تجهیزات که شامل چشم شورها، آب آتش نشان، کف اسپری نازلها از کربنیک، کپسوسل های خاموش کننده وسیستم آشکار کننده وهشدار دهنده است.

تمرینات ادوارمی جهت آمادگی و اکنش درشرایط اضطراری درواحد AA:

جخت آمادگی پرسنل واحد اسید استیک برای مقابله با شرایط اضطراری تمرین های دور این هر شش ماه یکبار با هماهنگی اداره ایمین وآتش نشانی و آموزش مجتمع انجام می شود.

و کلید گازهای لازم که در این دستورالعمل به ان اشاره شده است انجام می شود. وسوابق مربوط طی گزارشی کامل توسط رئیس واحد تهیه شده در واحد نگهداری می شود. باتوجه به نتایج حاصل از تمرینات انجام شده این دستورالعمل مورد بازنگری قررا گرفتند واقدامات اصلاحی لازم اعمال خواهد شئد.

هر اپراتور باید به :

۱- محل ولوهای اصلی خوارک

۲- محل راه های فرار داخل واحد

۳- محل نزدیک ترین آلارم خطر آتش نشانی

۴- محل نزدیکترین تجهیزات آتش نشانی (نظیر کپسول های آتش نشان)

۵- محل دئی ایمنی وچشم وشورها

۶- نزدیکترین محل وجود محلول چشم شور

شرح مختصر پروسس واحد اسید استیک

۱-با اکسیداسیون مستقیم استالدئید، اسیداستیک درR-5001-2 تولید میشود(درحضو استات منگز بعنوان کاتالیست)

۱-بخش واکنش:دوراکتور عمودی بوده ومجهز به سیستم آب کولینگ می باشد که راکتور دوم علاوه بر آن دارای Paeking تیز می باشد در راکتور اول استالدئید وکاتالیست حل شده در آب خوراک آن می باشد این راکتور فشار ۱۰۵ بار کار می کند وراکتور دوم تحت فشار ۰٫۵ بار کار می کند.

باید یادآوری شد که هرراکتور ایزونرمال می باشد و مقدار گرمای واکنش -۲۲۴ kg/mol می باشد.

۱-اسید اسیتیک درراکتوراول خام می باشد که به ۷-۵۰۰۳ فرستاده می شود و از آنجا ازطریق پمپ به راکتوردوم فرستاده می شود.دراین راکتوراستالدئید باقیمانده در اسید خام با اکسید اسیون مجدد کاملاً به اسیدخام تبدیل می شود.

Woske gass تولید شده درR-5001 به راکتور دوم منتقل می شود. استالدئید داخل Wostegosخروجی از بالای R-5002 درمبدل E-5001 توسط آب chilld ، خنک شده وکندانس می گردد وازقسمت پایین راکتور R-5002 به داخل آن وراد می شود.و گازهای جدا شده از E-5001 بعد ازگرم شدن به مشعل ارسال می گردد.

اسیدخام تولیدی درV-5000 بمدت چهارساعت نگهداری می شود تا واکنش های باقیمانده انجام گیرد.وسپس به بخش تقطیر ارسال می شود.

بخش تقطیر :

در T-6001 که بنام Crade Clown می باشد اسید خام تا دمای مورد نظرطبقPFD گرم می شود وسپس گازهای سبک مثل Co2 وفرم آلدئید وغیره از آن جدا وبه مشعل فرستاده می شود.پائین برج فوق که اکثراً اسید خام واستات منگنز و مواد سنگنین دیگر می باشند به T-6002 به پمپ می شوند.

(pu2e Acetic Acid Coluk) بخار اسید استیک خالص از بالای برج بعداز جدا شدن ازمواد سنگین مثل استات منگنز به داخل مبدل E-6005 هدایت می شود.

تا کندانس شود و گازهای مثل co2 و استالدئید وغیره از آن حدا شوند وخود نیز بعداز عبور از مبدل E-6006 در تانک TK-6110 ذخیره شود.

مواد پائین T-6002 بعنوان Recycle catalyst به راکتور R-5001 برگشت داده می شود.حدود ۵۰-۶۰% موادتولید شده در بالای T-6001 که در V-6001 ذخیره می شود به V-6005 حهت جدا سازی آب از سیستم به T-6003 ارسال می شود.

قسمتی از محصول حاصل شده از بالای T-6003 در V-6003 از طریق پمپ P-6006 به واحد ET ارسال می شود.

مواد پائین برج T-6003 که حدود AA 95% و ۴% آب دارد جهت جبران نیاز اسید R-5001 به این راکتور Recucle می شود یا (V-5004)

وگازهای خروجی از T-6003 بعد از اینکه مواد قابل کندانس خود را در مبدل E-6008 از دست دادند به مشعل ارسال می شود.

برج T-6001 برای کردن گازهای سبک ساخته شده است وt-6002 برای جدا کردن اسید استیک ازموادسنگین مثل استات منگنر و غیره و T-6003 برای تصفیه محصول بالای T-6001 ثابت نکه داشتن آب و اسید فرمیک در سیکل طراحی شده است.

بعد از اینکه اسید استیک تست شده جواب آن on Spec بوده وبه واحد VA یا فاینال جهت فروش ارسال می شود.

جهت جلوگیری از آلودگی محیطی می بایستی کلیه Drain هابسته شوند وسیستم مشعل وبرج شستشو T-6501 و غیره باید در سرویس باشند و صحیح کار کنند.

جهت نیازمندیهای واحد لازم است بدانیم:

بخش ۸۱ بنام Steam Condansate

82 Chilled water sys

83 nitrogen Compressor

85 Fire fightin sys

تام سیستم های موجود درPFD واحد.

ظرفیت واحد:

۳۰۰۰۰ تن در ۸۰۰۰ ساعت یکسال کار یا ۵۰ درصد ظرفیت به بالا کارکرد واحد اقتصادی می باشد.در زیر۳۰% تا ۵۰% سودهی کمتر است و مصرف بیشتر

آب chilled ونیتروژن در واحدهای AC.AA .AV مصرف می شود. ظرفیت کمپرسورC-8301 A/B/C هرکدام ۵۰۰ NM3/H.

کیفیت مواد مصرفی در واحد:

۱- استالدئید ۹۹٫۵ طبق OP.M

2- O2 99.5% طبق OP.M

3- استات منگنز ۲۴۵=C4H6Mno4.4H2O g/mol با خلوص ۹۵-۹۷%

۴- بخار MPS با فشار ۱۵ بار و دمای ۲۰۵C

5- بخار Lps با فشار ۵ بار و دما ۱۵۳

۶- آب کولینگ بافشار ۵ بار و دما ۲۷

۷- Demineralized water با فشار ۵ و دما ۳۵

۸- ۷٫۵ -۲Na بار و دمای محیط

۹- نیتروژن با خلوص ۹۹٫۹% فشار ۵ بار دمای محیط

۱۰- برق ۲۴ ولت -۱۱۰ ولت- ۲۲۰ ولت- ۲۸۰ ولت و ۶ کیلو ولت

۱۱-اسید استیک ۹۹٫۸% تولیدی.

ترکیب wwc از T-6003 به T-6501 V-6401 T-6003

واحد ET 1 5.5 4.1 =AA

– 1.2 8.7 AC=

– 1.8 5 FA

– 0.4 25.6 MA

3.9 متانول

۱۳۱۰۰۰ BOD

440000 COD

3 3 2.3 PH

40C T

Rain water flow raye 1.5 -18.5 m3/h

AA/AC

6.1 -75.4 m3/h مقدارباران انتقال یافته ازروی اطراف سایت

در هر سال یکبار می بایستی مقدار ۰٫۵m3 کاتالیست استات منگنز به دلیل وجود مواد سنگین تر مثل EDA درداخل آن جهت سوزاندن به واحد ET فرستاده شود.

مواد خام مورد مصرف : expeated guasantead

AC 100% 763 Kg 780kg

Oxgen 100% 289kg 307 kg

منگنز مصرفی ۰٫۰۱kg به ازای یک تن AA تواید می باشدپس دریکسال داریم:

۳۰۰۰ * ۰٫۰۱ =۳۰۰ kg/year

آب کولینگ برابر ۱۰c می باشد.

مصرف آب CWS در واحد برای ۱۶۳ m3 ودر بخش ۸۳ ۸۲ برابر ۲۱۰ m3

بخار ۹۶۷۱kg=Mps+Lps

آب ۰٫۳kg=DWA

N2 7.7-330NM3/m

InA برابر ۱۸Nm3/m

برق مصرفی برابر بخش ۸۳ ۸۲ برابر ۲۲kwh

دانسیته ویسکتوزیته اسید استیک و آب واستالدئید باتغییرات دما چگونه خواهد بود.

حدانفجار : Eaplosion limit

مثلث آتش :

حد احتراق مخلوط گاز

N2-O2-AC

CO2-O2-AC

با نیتروژن ۹۰% و اکسیژن زیر ۵%

ما احتراق نخواهیم و همینطور استالدئید حدود زیر ۳%

بخاطر منحنی Upper limit انفجار مخلوط کار بالای راکتوربر اساس منحنی اگرغلظت AC از۸ بالاتر باشد با غلظت اکسیژن بالاتر از ۵ انفجار داریم واگرفشار نیزافزایش یابد باعث بالا رفتن دما و کمک به انفجار خواهد کرد.

بهمین خاطر آنالایزرهای اکسیژن در D/D 5% خواهند داد.

با اکسیداسیون استالدئید اسید پراستیک تشکیل می شود وسپس درحضور کاتالیست استات منگنز(Mn)اسید استیک تولید می شود.

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.