فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

گزارش کارآموزی مطالعه پرونده بطرفیت

گزارش کارآموزی مطالعه پرونده بطرفیت

دسته بندیگزارش کارآموزی و کارورزی
فرمت فایلdoc
حجم فایل۱٫۰۷۴ مگا بایت
تعداد صفحات۵۰۹
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

فهرست مطالب

موضوع صفحه

۱٫ تعدیل اجاره بهاء……………………….

۲٫ افزایش اجاره بهاء………………………

۳٫ تخریب ساختمان………………………….

۴٫ تفکیک و تقسیم ملک………………………

۵٫ تعدیل اجاره بهاء ………………………

۶٫ اخذ صورت مجلس تفکیکی آپارتمانها و اتمام بناء

۷٫ افزایش اجاره بهاء ……………………..

۸٫ تعدیل اجاره بها و مطالبه مابه التفاوت ……

۹٫ مطالبه اجرت المثل………………………

۱۰٫ صدور پروانه کسب ………………………

۱۱٫ تخلیه مغازه ………………………….

۱۲٫ تجویز انتقال منافع…………………….

۱۳٫ پرداخت حق الزحمه انجام کار ساختمانی …….

۱۴٫ تعدیل اجاره بهاء ……………………..

۱۵٫ فروش ملک مشاعی………………………..

۱۶٫ تعدیل اجاره بهاء………………………

۱۷٫ تعدیل اجاره بهاء………………………

۱۸٫ تقویت و ایمن سازی ساختمان………………

۱۹٫ فروش ملک مشاع…………………………

۲۰٫ تعمیر واحد کسب………………………..

۲۱٫ تخلیه عین مستاجره، مطالبه اجرت المثل…….

۲۲٫ مطالبه وجه……………………………

۲۳٫ تخلیه مغازه…………………………..

۲۴٫ تعدیل اجاره بهاء………………………

۲۵٫ مطالبه وجه……………………………

۲۶٫ تخلیه مغازه…………………………..

۲۷٫ مطالبه خسارت………………………….

۲۸٫ انتقال حق کسب و پیشه…………………..

۲۹٫ تعدیل اجاره بهاء………………………

۳۰٫ تخلیه ……………………………….

۳۱٫ تعیین ارزش ملک………………………..

۳۲٫ پرداخت قیمت متعارف ملک…………………

۳۳٫ سرقفلی مغازه………………………….

۳۴٫ مطالبه خسارت ناشی از ضمان درک معامله ……

۳۵٫ تعدیل اجاره بهاء………………………

۳۶٫ مطالبه خسارت ناشی از افت ارزش ساختمان……

۳۷٫ تعیین داور……………………………

۳۸٫ مطالبه اجرت المثل انجام تعمیرات اضافه بر قرارداد (مطالبه دستمزد قرارداد پیمانکاری)………………………..

۳۹٫ تقاضای پرداخت هزینه‌ها بابت ساختن بنا و حق معماری

۴۰٫ تقاضای افراز، تفکیک سه باب مغازه با نیم طبقه و چهار واحد مسکونی………………………………………..

۴۱٫ مطالبه حق کسب و پیشه…………………..

۴۲٫ مطالبه اجرت المثل ایام تصرف ……………

۴۳٫ تقاضای انجام تعهدات……………………

۴۴٫ پایان کار ساختمانی…………………….

۴۵٫ عدم خلاف ساختمانی ……………………..

۴۶٫ عدم خلاف ساختمانی ……………………..

۴۷٫ پایان کار ساختمانی ……………………

۴۸٫ توقف عملیات ساختمانی ………………….

۴۹٫ صدور رای طبق تبصره‌های کمیسیون ماده صد (بنای مسکونی مازاد بر تراکم)…………………………………..

۵۰٫ پایان کار ساختمانی ……………………

۵۱٫ تخریب ……………………………….

۵۲٫ پایان کار ساختمانی ……………………

۵۳٫ تعیین قدمت بناء……………………….

۵۴٫ پایان کار ساختمانی ……………………

۵۵٫ پایان کار ساختمانی…………………….

گزارش کارآموزی مطالعه پرونده بطرفیت

مرکز امور مشاوران حقوقی وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه

واحد آموزش

« فرم گزارش کارآموزی»

نام و نام خانوادگی کارآموز: ………..

شماره پرونده آموزشی :۹۸۴۴/۶۰

رشته کارشناسی: راه و ساختمان

پرونده به کلاسه : ۸۵/۱۵/۱۳۵۴

موضوع کارآموزی :مطالعه پرونده بطرفیت

خواهان : میر یوسف ….

خوانده : اداره حقوقی بانک ملت

وکیل قانونی یا نماینده : احمد …

تعیین خواسته و بهای آن : تقاضای تعدیل مال الاجاره از مبلغ ۰۰۰/۱۰۰/۱ ریال ماهیانه بمبلغ ۰۰۰/۶۰۰/۶ ریال با احتساب مابه التفاوت از تاریخ تقدیم دادخواست و خسارات و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل .

شرح اقدامات انجام شده :

با احترام ، به استحضار می‌رساند بموجب قراردادرسی شماره ۱۲۹۷۱۴ مورخ ۷/۱۰/۷۰ دفتر ۱۳۷ تهران ششدانگ دو باب اطاق و یک هال و یک راهرو و یک آبدارخانه و تلفن خانه واقع در طبقه دوم و دو باب اطاق و یک هال و یک راهرو واقع در طبقه سوم از کف سبزه میدان با حق استفاده از راه پله جزء پلاک ثبتی ۲۹۷ و باقیمانده ۳۰۳ بخش ۸ تهران واقع در خیابان …………. جهت محل شعبه بانک ملت درتصرف خوانده محترم می‌باشد . بموجب توافقنامه‌ فی مابین آخرین تعدیل بعمل آمده بیش از سه سال است سپری شده است . لذا مستنداً به ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ تقاضای رسیدگی و عندالزوم ارجاع امر به کارشناس رسمی و صدور حکم به محکومیت خوانده به افزایش اجاره از مبلغ ۰۰۰/۱۰۰/۱ ریال به مبلغ ۰۰۰/۶۰۰/۶ ریال ماهیانه با احتساب مابه التفاوت از تاریخ تقدیم دادخواست تا صدور حکم و خسارات و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل را دارم .

نتیجه و تجربه اخذ شده از موضوع کارآموزی:

ریاست محترم شبه ۱۵ دادگاه عمومی ( حقوقی ) تهران

با سلام واحترام : عطف به پرونده کلاسه ۸۵/۱۵/۱۳۵۴ به استحضار می‌رساند.

پس از حضور از دفتر دادگاه مطالعه پرونده موضوع دادخواست تقدیمی مورخ ۲۴/۱۰/۸۵ خواهان علیه خوانده بخواسته تعدیل اجاره بهای شعبه بانک ملت واقع در تهران ….به استحضار می‌رساند در معیت مالک از محل شعبه فوق الذکر بازدید بعمل آمد – جزئی از پلاک ثبتی ۲۹۷ و باقیمانده ۳۰۳ بخش تهران بموجب اجازه نامه رسمی شماره ….. مورخ ۷/۱۰/۷۰ صادره از دفتر خانه شماره ۱۳۷ تهران به اجاره بانک ملت درآمده که در طبقه اول دو باب اطاق و هال و راهرو و آبدارخانه و طبقه دوم نیز به شرح فوق اعیانهای آن به انضمام عرضه متناظر آن به اجاره بانک ملت درآمده است بموجب رویت لایحه تقدیمی بانک ملت مساحت کل شعبه ۶۹۰ متر مربع ذکر شده که میزان مساحت متعلق به مالک ( خواهان ) باستناد قبض مفاصاحساب نوسازی صادره ا ز منطقه ۱۲ شهرداری تهران دو طبقه آن رویهم ۴۲/۱۸۹ متر مربع و هر طبقه ۷۱/۹۴ متر مربع اعلام گردیده است تغییرات و تعمیرات ارسالی انجام ده بهزینه بانک ملت بوده – انتخاب برق مستقل و انتخاب آب متعلق به مالک است – عمر بنا حدود ۴۵ سال و آخرین تعدیل در ۷/۱۰/۸۲ ماهانه ۰۰۰/۱۰۰/۱ریال انجام شده است نظر به عنایت به مسائل مشروحه فوق اجاره بهای مورد اجاره و برای هر دو طبقه از تصرفات بانک ملت از ملک خواهان از تاریخ تقدیم دادخواست ۲۴/۱۰/۸۵ ماهیانه۰۰۰/۸۰۰/۱ ریال تعیین و با ستحضار می‌رسد .

هیئت کارشناسان منتخب دادگاه

ریاست محترم شعبه پانزدهم دادگاه عمومی تهران

با سلام ، موضوع : کارشناسی در رابطه با پرونده کلاسه ۸۵/۱۵/۱۳۵۴

احتراماً عطف به کلاسه پرونده فوق الذکر هیئت کارشناسان رسمی دادگستری منتخب دادگاه محترم پس از مطالعه پرونده و آگاهی از موضوع دادخواست تقدیمی مورخ ۲۴/۱۰/۸۵ خواهان و تصمیم دادگاه محترم مبنی بر تعدیل اجاره بهاء قسمتی از بانک ملت واقع در تهران ………….با راهنمائی نماینده محترم بانک ملت به محل شعبه فوق الذکر مراجعه و پس از بازدید و انجام بررسیهای لازم نظریه کارشناسی بشرح ذیل اعلام می‌گردد:

خواهان بموجب اجاره نامه بشماره ………… مورخ ۷/۱۰/۷۰ صادره از دفتر خانه ۱۳۷ تهران ششدانگ دوباب اطاق و یک هال و راهرو و یک آبداخانه و تلفن خانه واقع در طبقه دوم و دو باب اتاق و یک هال و یک راهرو واقع در طبقه سوم ، از کف سبزه میدان با حق استفاده از راه پله را که جزء پلاک ثبتی بشماره ۲۹۷ و باقیمانده ۳۰۳ بخش ۸ تهران بازار کفاشها محسوب می گردد . مورد ثبت اسناد مالکیت بشماره ………………… صفحات ۴۸۹ و ۷۵۲ دفتر خانه ۹۹ و با حق استفاده از آب و برق جهت شعبه بازار بانک ملت به مستاجر واگذار نموده‌اند . مساحت کل بنای بانک در دو طبقه با عنایت به مندرجات برگ نوسازی صادره از شهرداری منطقه ۱۲ معادل ۷۲۲ متر مربع می‌باشد . مورد اجاره که قسمتی از محوطه شرقی بانک محسوب می‌گردد مساحت آن طبق مفاصاحساب نوسازی صادره از منطقه ۱۲ شهرداری تهران جمعاً در دو طبقه معادل ۴۲/۱۸۹ متر مربع است مساحت هر طبقه آن معادل ۷۱/۹۴ متر مربع ( موضوع مطرح شده توسط کارشناس بدوی پرونده ) اعلام گردیده است . با مقایسه مندرجات اجاره نامه اولیه بشماره ۱۹۵۹۵ مورخ ۱۵/۵/۳۷ دفتر خانه به ادعای نماینده بانک ملت توسط بانک پرداخت شده است .

وضعیت فنی بناء :

اسکلت آن آهنی – سقف طبقات طلاق ضربی – کف سرامیک – بدنه گچ کاری رنگ آمیزی شده است . درب و پنجره‌هائی که به محوطه پاساژ باز می‌گردد و با شیشه از نوع سکوریت پله دسترسی به طبقات از سنگ از نوع گرافیک دست‌انداز بالکن طبقه دوم با پروفیل و شیشه سکوریت اجاره شده است . بانک دارای امتیاز آب و برق بنام موجر و ۱۰ رشته خط تلفن بنام بانک است .

نظریه کارشناسی :

باعنایت بمراتب فوق و با توجه به موقعیت مکانی و زمانی ملک اجاره بهای ملک موصوف از تاریخ تقدیم دادخواست مورخ ۲۴/۱۰/۸۵ ماهیانه مبلغ ۰۰۰/۸۰۰/۱ ریال معادل یکصد و هشتاد هزار تومان تعیین واعلام گردد.

با احترام هئیت کارشناسان منتخب

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.