فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

گزارش کارآموزی دفترخانه اسناد رسمی word

گزارش کارآموزی دفترخانه اسناد رسمی word

دسته بندیگزارش کارآموزی و کارورزی
فرمت فایلdoc
حجم فایل۳٫۱۹۵ مگا بایت
تعداد صفحات۵۸
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

فهرست صفحه

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰

فصل اول: تاریخچه دفتار اسناد رسمی، تعریف سند وانواع آن در دیدگاه قانون مدنی و قانون ثبت

بخش اول : تاریخچه دفاتر اسناد رسمی………………………………………………………………………………….. ۱۳

بخش دوم: سند وانواع آن ازدیدگاه قانون مدنی وقانون ثبت……………………………………………………… ۱۷

مبحث اول : تعریف سند…………………………………………………………………………………………………….. ۱۷

مبحث دوم: سند عادی درقانون مدنی……………………………………………………………………………………. ۱۷

مبحث سوم: سند رسمی درقانون مدنی………………………………………………………………………………….. ۱۷

مبحث چهارم : سند رسمی درقانون ثبت………………………………………………………………………………… ۱۸

بخش سوم: اهمیت اسناد رسمی……………………………………………………………………………………………. ۱۹

مبحث اول: پشتوانه قانونی اسنادرسمی……………………………………………………………………………………. ۲۰

مبحث دوم: استحکام فنی و علمی اسناد رسمی……………………………………………………………………….. ۲۱

فصل دوم: تعریفدفترخانه، عوامل و ابزارهای موجود درآن

بخش اول: تعریف دفترخانه اعضای شاغل درآن……………………………………………………………….. ۲۴

مبحث اول: تعریف دفترخانه………………………………………………………………………………………….. ۲۴

مبحث دوم: اعضای شاغل در دفترخانه…………………………………………………………………………….. ۲۴

۲-۱ : سردفتر……………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۵

۲-۲ : دفتریار…………………………………………………………………………………………………………………………

ثبات ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۵

۲-۴ : کارمند اداری ومالی …………………………………………………………………………………………………….. ۲۷

پیشنهاد ( ۱): تجمیع بخشاستعلام مناطق ثبتی دریک ساختمان یا تشکیل اطاق پایاپای………………………… ۲۷

پیشنهاد( ۲): اخذ استعلامات و تکمیل مدارکت نظیم سند توسط دفترخانه………………………………………… ۲۸

۲-۵ : سند نویس………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۸

۲ -۶ : بایگان ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۹

پیشنهاد( ۳ ) : استفاده ازتکنولوژی روزجهان جهت بایگانی وحفظ اسناد…………………………………………… ۳۰

بخش دوم : ابزارهای موجود در دفترخانه( دفاتر قانونی)………………………………………………………………… ۳۱

مبحث اول : دفترجاری یا دفترسردفتر…………………………………………………………………………………………. ۳۱

پیشنهاد( ۴ ) : حذف دفاتر جهت ثبت اسناد در دفترخانه ها………………………………………………………………. ۳۲

مبحث دوم: دفترگواهی امضاء…………………………………………………………………………………………………… ۳۳

مبحث سوم: دفتر راهنما…………………………………………………………………………………………………………….. ۳۳

مبحث چهارم: دفتر درآمد………………………………………………………………………………………………………… ۳۴

مبحثپنجم : دفترممنوع المعامله وبازداشتی املاک………………………………………………………………………. ۳۴

مبحث ششم : دفترامانات………………………………………………………………………………………………………….. ۳۶

مبحث هفتم: دفتراندیکاتور………………………………………………………………………………………………………. ۳۶

فصل سوم: شرایط انتخاب سردفترداران ودفتریاران، مشاغل منافی باشغل

سردفتری ودفتریاری وکفالت دفاتر اسناد رسمی…………………………………………………………………………………

بخش اول: شرایط انتخاب سردفتران………………………………………………………………………………………………….. ۳۹

پیشنهاد( ۵) : طولانی ساختن دوره کارآموزی سردفتران وعدم افزایش

بی رویه دفاتر جدید (کیفیت به جای کمیت) …………………………………………………………………………………….. ۴۰

بخش دوم: شرایط انتخاب دفتریاران…………………………………………………………………………………………………… ۴۱

بخش سوم: مقررات مشترک مربوط به دفترداران وسردفتران……………………………………………………………………. ۴۱

بخش چهارم: مشافل منافی باشغل سردفتری ودفتریاری…………………………………………………………………………… ۴۲

بخش پنجم: کفالت دفاتر اسناد رسمی………………………………………………………………………………………………….. ۴۳

مبحث اول:کفالت دفترخانه یاکفالت سردفتری……………………………………………………………………………………… ۴۳

۱-۱ : سردفتر کفیل سردفتر دفترخانه اسناد رسمی…………………………………………………………………………………… ۴۳

۱-۲ : دفتریار کفیل سردفتر دفتر اسنادرسمی…………………………………………………………………………………………. ۴۳

مبحث دوم: کفالت دفتریاری…………………………………………………………………………………………………………….. ۴۴

فصل چهارم: وظایف قانونی مسئولین دفاتراسنادرسمی، ممنوعیتهای واردبرتنظیم اسناد واستثنائات واردبرآن

بخش اول: وظایف مسئولین دفاتر اسنادرسمی بموجب قانون………………………………………………………………….. ۴۶

بخش دوم: ممنوعیتهای قانونی سردفتران و دفتریاران نسبتبه تنظیم وثبت اسناد……………………………………. ۴۶

بخش سوم: استثنائ اتواردبر اصل تنظیم اسناد درمحل دفترخانه……………………………………………………………… ۴۸

۳-۱ : درمورد معاملات دولتی…………………………………………………………………………………………………………. ۴۸

۳ -۲ : درمورد اشخاص مریض………………………………………………………………………………………………………… ۴

: درمورد زندانیان………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۸

پیشنهاد( ۶ ) : ایجاد شبکه هماهنگ ونظام یکپارچه مراجع فضایی

انتظامی وسازمان ثبتاحوال…………………………………………………………………………………………………………….. ۵۰

پیشنهاد( ۷ ) : راه اندازی سیستم اطلاع رسانی جامع درکانون

سردفتران یا اداره امور اسناد اداره اموراسناد اداره ثبت……………………………………………………………………………. ۵۰

فصل پنجم: مسئولیتهای شغلی سردفتران دفتریاران اعم از مدنی،کیفری وانتظامی

بخش اول: مسئولیت مدنی………………………………………………………………………………………………………………… ۵۲

بخش دوم: مسئولیت: مسئولیت کیفری………………………………………………………………………………………………… ۵۲

۲-۱ : هشدار ها وراهکارهایی در رابطه با پدیده جعل اسناد……………………………………………………………………… ۵۳

بخش سوم: مسئولیت انتظامی……………………………………………………………………………………………………………… ۵۶

فصل ششم: دو بحث تکمیلی

-۱ پرداخت اجمالی به نقش وتکالیف سردفتران در فرانسه……………………………………………………………………… ۵۸

بخش اول: نقشوتکالیف سردفتران درفرانسه……………………………………………………………………………………… ۵۸

بخش دوم: آماده سازی اسناد……………………………………………………………………………………………………………. ۶۰

بخش سوم: چه کسی می تواند سردفتر شود………………………………………………………………………………………… ۶۲

-۲ بررسی عقدوکالت در حقوق مدنی ، وکالت بدون حق فسخ …………………………………………………………….. ۶۴

بخش اول: تقسیمات وکالت به لحاظ شکلی………………………………………………………………………………………….. ۶۶

بخش دوم: وکالت بدون حق فسخ ……………………………………………………………………………………………………….

مبحث اول: توافق ضمن عقد لازم……………………………………………………………………………………………………….. ۷۰

۱ -۱ وکالت وکیل ضمن عقد لازمی بصورت شرط نتیجه درج گردد……………………………………………………….. ۷۰

۱-۲ التزام به وکالت دادن ضمن عقد لازم قید گردد……………………………………………………………………………….. ۷۰

۱-۳ درج شرط عدم عزل یا استعفا ضمن عقدلازم………………………………………………………………………………….. ۷۱

مبحث دوم: توافق ضمن عقد جایز……………………………………………………………………………………………………….. ۷۲

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۴

منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

مقدمه

ثبت اسناد ازسالین بسیار دور نزد ایرانیان از اهمیت بسیاری برخوردار بوده استواین نشات گرفته از حس تعلقی است که همه انسانها نسبت به اموال و دارائیهای خویش دارند همین امر موجب شده تا همواره به دنبال راهکارهای مناسب برای حفظ اموال خود از گزند سایرین باشند. شایدبه ثبت رساندن این دارائی ها مطمئن ترین راهی بود که به آن دست یافتند گرچه هدف اصلی از ثبت اسناد واملاک درقدیم اخذ مالیات بوده است ولی در اختلافات و دعاوی هم آن اسناد مورداستفاده دوثوق قرار می گرفته است (( درایران به دستور انوشیروان ثبت معاملات نزد قضات انجام ودر دفاترآنان به ثبتمی رسید . درعهد صفویه نیز مرجعی به نام صدر دیوان خانه تاسیس گردید که یکنفر قاضی شرع درآن محلبه کار معاملاتو تنظیم اسناد عقدنامه و طلاق نامه می پرداخت واسناد معاملاترا مهر ودر دفتر مخصوصی ثبت می نمود حتی معاملات تجار هم در دفاتری به نام دفتر تجارت در کاروانسراها به ثبت می رسید که این دفتر درمحاکم دارای لعت باربود درقرن اخیر بسیاری از مراجع دینی دفتری به نام دفترشرعیات داشتند که خلاصه معاملاتی که نزدآنان صورت می گرفتدر دفتر مذکور درج می نمودند و عده ری هم ذیل صفحه را تصدیق ودربعضی نقاط طرفین معامله هم ذیل ثبت معامله خودرا مهریا امضاء می نمودند.)) ۱ همه این موارد موجب شد تا پس از گذشت سالها نقاط قوت وضعف راهکارهای موجود سنجیده وپس از تشکیل مجلس قانونگذاری اولین قانون ثبت اسناد به سال ۱۲۹۰ هجری شمسی به تصویب رسیده وادارات ثبت اسناد واملاک تشکیل وبه ثبت اسناد مراجعین اقدام نمایند واین سیرتحولات همانگونه که در تاریخچه دفاتراسنادرسمی ذکر خواهد شد تابه امروز ادامه داشته است.

حقوق ثبت اسناد و املاک

چند برگی که بعنوان مروری بر عملکرد دوره کارآموزی اینجانب تهیه ومورد مطالعه قرار می گیرد چکیده ای است از انبوه فعالیتهایی که به صورتروزمره در دفاتر اسناد رسمی بعنوان مرجعی قانونی جهت تنظیم وثبتاسناد مراجعین انجام می پذیرد . بدیهی است مطالب ذکر شده به فراخور آموخته های شخصی تهیه واز حیث خالی از عیب نبوده و کم و کاستی های فراوانی راداراست امیدوارم اساتید گرانقدر به دیده اغماضبه آن بنگرند.

فصل اول:

تاریخچه دفاتر اسناد رسمی،تعریف سند وانواع آن ازدیدگاه قانون مدنی و قانون ثبت

بخش اول: تاریخچه دفاتر اسناد رسمی:

نخستین قانون ثبت اسناد درسال ۱۲۹۰ هجری شمسی تصویب شد وبراساس آن قانون، اسنادرسمی در …

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.