فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

گزارش کارآموزی حسابداری و مدیریت

گزارش کارآموزی حسابداری و مدیریت

دسته بندیحسابداری
فرمت فایلdoc
حجم فایل۱۰۵ کیلو بایت
تعداد صفحات۷۵
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

فهرست صفحه

v بخش اول : حقوق پایه فوق العاده کارگران

مقدمه ۱

اهداف و مزایای سیستم ۱

خلاصه ۱

روش عملیات ۱

انتقال اطلاعات ۴

ضمایم ( حقوق پایه ) ۵

فوق العاده بدی آب و هوا ۶

فوق العاده محرومیت از تسهیلات زندگی ۷

فوق العاده مامور پرداخت دستمزد کارگران ۷

فوق العاده ۲ نوبتکاری صبح و عصر ۸

فوق العاده اضافه کاری ۸

مقررات مربوط به مرخصی کارکنان ۱۰

بخش ۱ – 2 وام ها . ۱۲

مزایای وامها ۱۲

تبادل اطلاعات ۱۳

بخش ۱ – 3 استخدام ۱۴

v بخش دوم

خالص حقوق ۱۶

اطلاعات پایه ی سیستم حقوق ۱۶

نحوه محاسبه بازنشستگی وبیمه ۱۷

نحوه محاسبه پس انداز ۱۷

مالیات بر درآمد ۱۸

نحوه محاسبه مالیات بردرآمدحقوق ۲۱

محاسبه خالص حقوق ۲۳

اجزا صورت حساب حقوق ۲۵

گزارش صورت مالیات بر درآمد حقوق کارکنان ۲۷

حسابداری حقوق ۲۸

اهداف و مزایا ۲۹

عملیات حسابداری ۳۱

v بخش سوم : محاسبات دستمزد کارگران

نحوه تهیه برگ حضور غیاب و ارسال به واحد ها ۳۸

افزایش یا کاهش دستمزد کارگران ۳۹

کارگرانی که برگ حضور غیاب آنها به سیستم وارد نمی شود ۴۰

v بخش چهارم : تعدیلات ایام دستمزد کاگران

نحوه تکمیل برگ تعدیلات ایام دستمزد ۴۳

بیماری کارگران ۴۳

محاسبه غرامت دستمزد ایام مرخصی ۴۳

v بخش پنجم : مرخصی کارگران

نحوه محاسبه دستمزد ایام مرخصی ۴۴

v بخش ششم : باز خرید مرخصی

محاسبه باز خرید مرخصی ۴۶

v بخش هفتم : فوق العاده ها

کلیات ۴۷

v بخش هشتم : جدوا انواع فوق العاده های نوبتکاری

جدول ۴۹

v بخش نهم : فوق العاده مسکن

نحوه محاسبه ۵۰

v بخش دهم : فوق العاده ترمیم درآمد

توضیحات ۵۰

v بخش یازدهم : فوق العاده عائله مندی

توضیحات ۵۱

v بخش دوازدهم : مالیات

توضیحات ۵۱

نواحی محروم و دور افتاده در کشور ۵۲

v بخش سیزدهم : حق بیمه تامین اجتماعی

توضیحات ۵۲

گروه بندی کارگران – محاسبه دستمزد حالات ویژه ۵۴

عملیات سیستم دستمزد کارگران ۵۶

اصلاح اشتباهات ویرایش ۵۷

v بخش چهاردهم : ویرایش مقابله ای

توضیحات ۵۸

v بخش پانزدهم : بودجه

توضیحات ۵۹

اصول بودجه ۶۱

ساختار و چگونگی تشکیل شماره حسابها ۶۲

v بخش شانزدهم : چگونگی رمز واحد / شرکت

بخش جدول انواع حسابهای هزینه های جاری ۶۳

شرح انواع حسابهای هزینه های جاری . ۶۴

دستور کارهای تعمیراتی ۶۴

v بخش هفدهم : فرم ها و اسناد

توضیحات ۶۵

حسابداری مالی ۶۶

v بخش هجدهم : انواع حسابها و انواع تایپها

توضیحات ۶۸

v بخش نوزدهم : گزارشهای پیمانکاران

توضیحات ۶۸

انواع گزارشهای پیمانکاران ۶۹

v بخش بیستم : حسابداری

توضیحات ۷۱

نتیجه گیری و پیشنهاد

بخش اول : حقوق پایه و فوق العاده های کارمندان

۱-۱ مقدمه

منظور از تهیه و تدوین این دستور العمل شناخت کلیه پرداختها اعم از حقوق پایه، فوق العاده ها مزایا و پاداش کارمندان ایرانی و خارجی می باشد.

۱-۲ اهداف و مزایای سیستم

۱-۲-الف: اهداف: اهداف این مجموعه را به شرح ذیل می توان مشخص نمود :

۱- مکانیزه نمودن نحوه محاسبه کلیه پرداختهای کارمندان

۲- ساده بودن روشهای عملیاتی

۱-۲- ب: مزایا: مزایای این روش عبارتند از:

۱- استفاده از سیستم مکانیزه به منظور تغییر و یا حذف کلیه پردختها

۲- حذف محاسبات دستی و غیره ماشینی تا حد امکان

۱-۳ خلاصه

۱-۳-الف: خلاصه به طور کلی مجموعه پرداخت به کارمندان ایرانی و کارمندان خارجی که حقوق آنان به ریال پرداخت می کرد عبارتنداز:

۱- حقوق پایه ۲- فوق العاده ها ۳- حق الزحمه و باز پرداخت هزینه ها ۴- پاداشها

۱-۴- روش عملیات:

ایجاد و محاسبه هر نوع فوق العاده در سیستم به ۲ شکل زیر انجام می گیرد.

– به طور مکانیزه و خودکار- به طور دستی

پرونده پارامتر مربوط به سیستم حقوق کارمندان محتوی کلیه اطلاعات لازم مربوط به فوق العاده به شرح زیر می باشد:

– شماره رمز انواع پرداختها- تاریخ اجراء- نوع محاسبه اعم از اینکه پرداخت بصورت درصدی، مبلغی، ساعتی روزانه کمتر از یک ماه و یا اینکه روزانه بیش از یک ماه باشد.

– حداکثر پرداخت اعم از اینکه پرداخت به صورت بصورت درصدی باشد و یا ادینکه به صورت مبلغ باشد.

– شرایط پرداخت با توجه به وضعیت پرسنلی کارمند اعم از وضعیت تاهل یا تجرد- وضضعیت رتبه شخصی و چگونگی وضعیت استخدامی و غیره.

۱-۴-۱: روش مکانیزه فوق العاده ها:

ایجاد، حذف و یا هر نوع اصلاح مربوط به هر یک از فوق العاده های تعبیه شده در سیستم با استفاده از اطلاعات پایه ای و ثابت حقوق کارمندان انجام پذیر است.

۱-۴-۲- فوق العاده هایی که بصورت دستی عمل می گیرند:

به منظور احتساب فوق العاده هائیکه بصورت دستی عمل می گردند از برگ ورودی – کامپیوتر بنام در برگ اعلام پرداخت، استفاده می گرددکه طی آن شماره کارمندی شخصی که استحقاق دریافت فوق العاده را دارد به کامپیوتر اعلام می گردد.

۱-۴-۳: فوق العاده های ثابت و متغیر:

اصولاً متغیرها از نظر پرداخت ۲ صورت دارند:

الف: پرداختهای ثابت ب: پرداختهای متغیر

فوق العاده های متغیر به طور کلی ۲ حالت دارند:

۱- فوق العاده هایی که دارای فرمول محاسبه بوده و عمدتاً بر اساس روزهای کارکرد و یا ساعات کارکرد محاسبه و به کارمند پرداخت می گردند. مانند: فوق العاده نوبتکاری، فوق العاده کار در سکو دریا، فوق العاده غواص، فوق العاده اضافه کاری.

۲- فوق العاده هایی که با توجه به مقررات و بر حسب مورد ممکن است به کارمند پرداخت نشود. مانند: کمک هزینه زایمان، فوق العاده مأموریت

الف: پرداختهای ثابت: پرداختهای ثابت بر آن گروه از فوق العاده هایی اتلاق می گردد که با توجه به مقررات و شرایط استخدامی کارمند همه ماهه به کارمند پرداخت می شود.

فوق العاده های ثابت ممکن است به طرق ذیل در سیستم ایجاد گردند:

۱- در بدو استخدام کارمند و از طریق برگ اقدامات پرسنلی مانند: فوق العاده ها بدی آب و هوا، فوق العاده محرومیت ازتسهیلات زندگی، محرومیت از مطب پزشکان.

فوق العاده های ثابت عمدتاً ۲ حالت دارند:

۱- درصدی از حقوق پایه را تشکیل میدهند. مانند: بدی آب و هوا و غیره

۲- مبلغی بصورت ثابت پرداخت می شود مانند: کمک هزینه مسکن

ب: پرداختهای متغیر: پرداختهای متغیر به آن گروه از فوق العاده هایی اتلاق می گردد که با توجه به شرایط کار و بر حسب مورد ممکن است به کارمند پرداخت گردد.

۱-۴-۴: فواصل زمانی پرداخت فوق العاده ها

۱- سالیانه: فوق العاده هائی ستند که فقط یکبار در سال قابل پرداخت می باشند. مانند: پاداش نوروزی.

۲- سه ماهه: فوق العاده هایی هستند که هر سه ماه یکبار پرداخت می شود. مانند: فوق العاده مسافرت در خارک.

۳- ماهیانه: پرداخت اینگونه از فوق العاده ها بر اساس ماهیانه صورت می گیرد. مانند: فوق العاده بدی آب و هوا

۴- روزانه: فوق العاده هایی که پرداخت آن به کارمندان بر اساس روزمحاسبه می شود. مثل: فوق العاده نوبتکاری. فرمول:

۵- ساعتی: فوق العاده هایی که پرداخت آن به کارمندان بر اساس ساعت محاسبه می گردد. مانند: فوق العاده غواص. تعداد ساعت * ( بدی آب و هوا+ حقوق پایه*درصد فوق العاده= فرمول

۱-۵- انتقال اطلاعات:

۱-۵-۱ اطلاعات ورودی: منظور از اطلاعات ورودی این است که به هنگام استخدام کارمند در شرکت از آن استفاده می شود. اطلاعات ورودی توسط برگ اعلام پرداخت انجام می گیرد. که در این برگ تمامی مشخصات فردی شخص و چگونگی دریافت حقوق آن می باشد. برای حذف و یا اصلاح و با تغییر فوق العاده ای ثابت که به کارمند پرداخت می شود از برگ اعلام پرداخت کارمند ( سند ۳۲- ح) استفاده می شود.

الف) حذف و قطع پرداخت: برای حذف و یا قطع پرداخت فوق العاده ثابت زیر بایستی در سند ۳۲ –ح قید گردد: رمز واحد، شماره شناسایی، تاریخ اجرا: بایستی دقیقاً ذکر شود که از چه تاریخ کامپیوتر نسبت به قطع پرداخت آن فوق العاده اقدام نماید.

ستون ثابت متغیر بودن مبلغ فوق العاده همواره بایستی ۱ نوشته شود.

ملاک محاسبه: اگر فوق العاده مورد نظر درصدی است در ستون ملاک محاسبه بایستی صفر نوشته شود. و ستون مبلغ خالی بماند.

مبلغ: اگر فوق العاده مورد نظر مبلغ دار است در ستون مبلغ بایستی صفر نوشته شود و در نتیجه در ستون ملاک محاسبه رقمی نوشته نمی شود.

ب: تغییر و یا اصلاح نرخ فوق العاده: برای این کار بایستی در سند برگ اعلام پرداخت( ۳۲-ح) اطلاعات زیر نوشته می شود: رمز واحد، شماره شناسایی کارمند، شماره رمز پرداخت می شود مربوطه.

ستون ثابت و متغیر: در مورد فوق العاده ثابت بایستی عدد ۱ نوشته شود، تاریخ اجرا، ملاک محاسبه.

در ستون ملاک محاسبه بایستی نرخئ جدید فوق العاده نوشته شود. مثلاً: کارمندی در اصفهان خدمت نموده است و ۱۵ درصد فوق العاده محرومیت از تسهیلات زندگی دریافت نموده است. حال به محل دیگری منتقل شده و فوق العاده محرومیت از تسهیلات زندگی در محل جدید ۲۰ درصد می باشد. در این جا بایستی در ستون ملاک محاسبه نرخ ۲۰ درصد نوشته شود.

۱-۵-۲- انتقال اطلاعات – محاسبه و نگهداری اطلاعات

در این بخش به طور دقیق و روشن از نشخصات عمومی مورد نیاز جهت پرداخت یک فوق العاده بیان گردیده است . برای هر یک از فوق العاده ها یک برگ مشخصات پرداخت فوق العاده تهیه شده است.

بدیهی است هر نوع تغییر و اصلاحیه جدید در مورد هر یک از فوق العاده که می بایستی در برگ مزبور ثبت شود.

مندرجات برگ مشخصات پرداخت فوق العاده به طو رتفکیک عنوان گردیده است.

۱- نام فوق العاده ۲- علت پرداخت فوق العاده ۳- شرایط پرداخت فوق العاده ۴- نحوه محاسبه فوق العاده و مبلغ فوق العاده ۵- شماره فرم پرداخت ۶- مشمولیت یا عدم مشمولیت مالیاتی .

۱-۶- ضمایم( حقوق پایه )

۱-۶-الف: برگ اعلام پرداخت کارمندان: این برگ همان طور که قبلاً توضیح داده شده کاملاً برای دادن فوق العاده ها به کارمندان تهیه می شود که این برگ شامل اطلاعاتی مثل: به ترتیب برگ: نوع سند، رمز عمل، رمز واحد، شماره حساب، شماره سند و شرح فقط برای رمز متفرقه : که این فوق العاده بابت چه کاری پرداخت می شود. که قسمت پایین این برگ اعلام مشخصات بررسی کننده در حسابداری – تصویب کننده، تأیید کننده، تهیه کننده به ترتیب اسم و امضاهای آن ضروری است.

۱-۶-ب: برگ مشخصات فوق قالعاده ها : ۱- بخش حقوق پایه . این برگ شامل :

– علت پرداخت: تسلیم نیروی کار کارمندان بابت اشتغال در وزارت نفت

– شرایط پرداخت: حقوق پایه در قبال تسلیم نیروی کار کارمند بابت اشتغال در شرکت پرداخت می شود. و با توجه به ضرورت های عملیاتی و شرایط کار، مطلق است علاوه بر حقوق پایه، فوق العاده و مزایای دیگری پرداخت شود.

– شماره رمز پرداخت

– نحوه محاسبه: حقوق پایه هر کارمند با توجه به مدارج تحصیلی، سوابق خدمت و سایر مقررات و قوانین از طرف امور اداری تعیین می شود.

– حقوق پایه مشمول کسور مالیات و پس انداز بازنشستگی می باشد.

– نوع فوق العاده مثلاً ثابت

۱-۶-فوق العاده بدی آب و هوا

علت پرداخت: اشتغال کارمندان در مناطقی که طبق تقسیم بندیها و مقررات جاری شرکت مناطق گرمسیر شناخته می شوند.

شرایط پرداخت: این فوق العاده به کارمنددانی که محل دائمی اشتغال آنها در یکی از مناطق گرمسیر کشور می باشد قابل پرداخت است.

شماره رمز پرداخت: ۱۰۲ می باشد.

نحوه محاسبه: معادل ۲۵درصد حقوق پایه .

فوق العاده فوق مشمول کسور پس انداز و بازنشستگی یا بیمه می باشد.

نوع فوق العاده : ثابت.

فوق العاده محرومیت از تسهیلات زندگی

نحوه محاسبه: این گونه فوق العاده محرومیت از تسهیلات زندگی با توجه به جداولی که در آن نام شهرستان و شماره شهرستان و درصد حقوق پایه پرداخت می گردد.

اینگونه فوق العاده ها به منظور جبران ناراحتی های ناشی از خدمت در نقاط دور از مراکز این فوق العاده در نظر گرفته می شود و به کارمندانی که خارج از تهران اشتغال دارند پرداخت می گردد.

حال به دیگر فوق العاده هایی می پردازیم که امکان توضیح بیشتر وجود ندارد و همچنین نحوه محاسبه فوق العاده آنها.

محرومیت از مطب

دور ی از خانواده اقماری

نحوه محاسبه: معادل ۱۵ درصد ( حقوق پایه + بدی آب و هوا ) برای تمامی ماه این فوق العاده در زمان مرخصی سالیانه ومرخصی استعلاجی قابل پرداخت می باشد و مشمول کسر کالیات و حق بیمه می باشد. و نوع این فوق العاده ثابت می باشد.

فوق العاده مأمور پرداخت دستمزد کارگران:

شرایط پرداخت: به آن دسته از کارمندانی قابل پرداخت خواهد بود که مسئولیت مستقیم پرداخت دستمزد کارگران را در هر نیمه ماه به عهده دارند.

نحوه محاسبه: تا ۱۰۰ پاکت با پرداخت ۰۰۰/۵۰۰۰ ریال در هر نوبت ۲۰۰۰ ریال از ۱۰۱ پاکت تا ۲۰۰۰ پاکت با پرداخت ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال در هر نوبت ۴۰۰۰ ریال حداکثر مبلغ قابل پرداخت تا میزان ۸۰۰۰ ریال خواهد بود.

فوق العاده ۲ نوبتکاری صبح و عصر

شرایط پرداخت: فوق العاده نوبتکاری صبح و عصر صرفاً به آن دسته از کارمندان پرداخت می شود که در طول هفته ۴۲ ساعت کار نوبتکاری صبح و عصر انجام می شود.

نحوه محاسبه : ۱۰% حقوق پایه به کارمندانی که در شمال انجام وظیفه می نمایند.

۱۰% ( حقوق پایه + فوق العاده بدی آب و هوا ) برای کارمندانی که طبق مقررات جاری به آنها تعلق میگیرد.

فوق العاده نوبتکاری مشمول کسر مالیات و بیمه بوده ولی مشمول کسور بازنشستگی و پس انداز نمی باشد. و نوع فوق العاده متغیر می باشد.

فوق العاده اضافه کاری کارمندان:

شرایط پرداخت: به کارمندانی پرداخت می شود که علاوه بر ساعات کار روزانه و معمول خود بعد از اوقات اداری نیز به ضرورت و تصمیم شرکت ساعاتی را نیز به انجام وظیفه اداری مبادرت می ورزند.

نحوه محاسبه: پنج هزار ( حقوق پایه + بدی آب و هوا + ویژه ) منهای ۷۵۰۰ ریال در ازاء هر ساعت کار اضافی و مشمول کسر مالیات و حق بیمه است. و نوع آن متغیر می باشد.

بازخرید مرخصی: ممکن است بنا به ضرورت، نیاز به بازخرید تعداد روز مرخصی کارمند گردد. حال مبلغ باز خرید مرخصی بر اساس فرمول زیر محاسبه می گردد.

مبلغ باز خرید مرخصی :

تعداد روز های مرخصی × 12 × ( حقوق پایه + فوق العاده های مرتبط با حقوق )

۳۶۵

فرض کنیم کارمندی با حقوق خالص ۰۰۰/۹۰ ریال در ماه به استخدام شرکت درآمده باشد برای پیدا کردن ناخالص حقوق به قرار زیر عمل می کنیم.

حقوق ماهیانه

درصد

مالیات متعلقه

خالص درآمد

۰۰۰/۴۰

۰۰/۴۰

۰۰۰/۵۰

۶%

۶۰۰

۴۰۰/۴۹

۰۰۰/۶۰

۸%

۱۴۰۰

۴۰۰/۵۵۸

۰۰۰/۷۰

۱۲%

۲۶۰۰

۴۰۰/۶۷

۰۰۰/۸۰

۲۰%

۴۶۰۰

۴۰۰/۷۵

۰۰۰/۹۰

۲۰%

۶۶۰۰

۴۰۰/۸۳

۰۰۰/۱۰۰

۳۰%

۹۶۰۰

۴۰۰/۹۰

۰۰۰/۱۱۰

۳۰%

۱۲۶۰۰

۴۰۰/۹۷

۰۰۰/۱۲۰

۳۰%

۱۵۶۰۰

۶۰۰/۱۰۴

حال چنانچه به ستون خالص درآمد توجه نماییم مشاهده می شود که ۰۰۰/۹۰ ریال در جدول فوق بین ۸۳۴۰۰ ریال را از ۸۳۴۰۰ ریال کسر نماییم تا به مبلغ به التفاوت برسیم پس خالص ما به التفاوت ۸۳۴۰۰-۹۰۰۰۰ پس این ۶۶۰۰ ریال پس از کسر ۳۰% مالیات متعلقه به دست آمده است .

بنابراین ناخالص ما به التفاوت ۹۴۲۸=۱۰۰×6600

70

نا خالص ما به التفاوت = ۱۰۰× خالص ما به التفاوت ۹۴۲۸= ۱۰۰ ×6600

70 70

جمع مبلغ ناخالص حقوق خالص+ ناخالص ما به التفاوت

۹۹۴۲۸ =۹۰۰۰۰+۹۴۲۸

حال اگر مبلغ ناخالص بدست آمده از محاسبه فوق را در جدول مالیاتی قرار دهیم به مبلغ خالص ۰۰۰/۹۰ ریال خواهیم رسید.

اکنون طی ۲ سال است که این مالیاتها تغییر کرده اند و محاسبه آن طی یک روش ساده تری می باشد که برای منطقه جنوب مأموریت اداری – حقوق × 10%

برای مناطقی که مثل گچساران محروم می باشد حال اگر مأموریت دفتر باشند و از تسهیلات و همه امکانات استفاده کرده باشد این هزینه مأموریت از آنها کم نمی شود که طبق فرمول زیر عمل می شود.

منطقه گچساران حقوق × 50%

مقررات مربوط به مرخصی کارمندان

۱- مدت مرخصی اعطایی به هرکارمند تمدید نمی شود مگر اینکه اجازه کتبی از اداره مربوطه و با اداره پرسنل کسب شده باشد. تقاضای تمدید یا به ادارات نامبرده در تاریخی تسلیم یا فرستاده شود که فرصت کافی برای دادن پاسخ باشد.

۱- کارمند باید در برگشت از مرخصی بلافاصله مراجعت خود را به اداره مربوطه گزارش داده و نسبت به حل و فصل قطعی و نهایی امور مربوطه به مرخصی خود از طریق اداره مربوط اقدام نماید. در صورتیکه کارمندان بدون اجازه و اطلاع قبلی شرکت، در مراجعت از مرخصی تأخیر کند، در روز بیست و دوم غیبت مداوم ( از تاریخ شروع غیبت) از خدمت شرکت برکنار خواهد گردید.

۲- کارمندانیکه به معالجه پزشکی نیاز پیدا می کنند باید شخصاً در این مورد اقدام نمایند. در نقاطی که بهداری شرکت ملی نفت ایران دارای تسهیلات بهداری می باشد. بهداری آماده است فقط در موارد حاد و یا سوانح و حوادث خدمات درمانی را دراختیار کارمندان و خانواده بلا فصل آنان در حین مرخصی قرار دهد. شرکت بیماری کارمندان در ایام مرخصی را در صورتی عذر موجه برای تأخیر یا تمدید مرخصی محسوب می دارد که شرایط زیر عیناً رعایت شده باشد.

۳- الف- در صورت ابتلاء به بیماری در تهران، بهداری شرکت ملی نفت ایران در تهران، کارمندان بیمار را که طبق گواهی پزشک معالج خصوصی نتوانند پس از پایان مدت مرخصی در محل خدمت خود حاضر شوند، مورد معاینه قرار خواهد داد، دراین صورت کارمند باید گواهی پزشک معالج را که به تأیید بهداری شرکت ملی نفت ایران نیز رسیده باشد در مراجعت همراه داشته باشد. ب: در مواردی که کارمندان بیمار دردوران مرخصی در محلی خارج از تهران اقامت داشته باشند گواهی پزشک معالج مربوطه باید از طرف رئیس اداره بخش شرکت ملی نفت در نزدیکترین نقطه ممکنه مورد تأیید قرار گیرد. ج: چنانچه کارمندی به علت بیماری در موعد مقرر نتواند سر خدمت حاضر شود باید مراتب را ضمن تعیین تقریبی تاریخ برگشت خود تلگرافاً به اداره مربوطه خود اطلاع دهد. د: در مواردیکه کارمند ضمن استفاده از مرخصی بیمار شود و بیماری وی به مدت هفت روز یا بیشتر در بیمارستان بستری گردیده و این امر توسط مقامات بهداری شرکت تأیید گردد مدت بستری بودن و مدتی که به تجویز پزشک شرکت برای گذراندن دوره نقاهت صرف گردیده به مدت مرخصی وی اضافه می گردد و چنانچه پس از خاتمه مرخصی تنظیمی شرکت، خدمت کارمند مورد لزوم باشد به موافقت شرکت مدت بیماری، در سال بعد به مرخصی وی اضافه می گردد. و: همچنین به کلیه کارمندان توصیه می شود که در مدت مرخصی شناسنامه عکس دار وکارت شناسایی خود را همراه داشته باشند.

بخش ۱-۲ : وام ها

مقدمه:

وامها را میتوان به دو نوع زیر تقسیم نمود:

الف: وامهائیکه پس از تصویب امور صندوقهای بازنشستگی و پس انداز و رفاه کارکنان قابل پرداخت می باشد. مانند: وام مسکن- وامتملک مسکن- وام تعمیرات مسکن – وام پس انداز- وام اضطراری

ب: وامهائیکه پس از تصویب امور اداری قابل پرداخت می باشد. مانند: وام خرید اثاثیه منزل- وام خرید اتومبیل- وام سربازی و سایر وامهائیکه ممکن است بنا به ضرورت و تشخیص مقامات ذیصلاح پرداخت گردد.

ج: برای کسر اقساط انواع وامها از سند ۲۳ ح استفاده می شود.

مزایای وامها:

از میان برداشتن مشکلات عیده ای که در سیستم های فعلی وجود دارد. ۲- از میان برداشتن محدودیت تعداد وام کارمندان در سیستم.

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.