فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

گزارش کارآموزی آموزش عمران

گزارش کارآموزی آموزش عمران

دسته بندیعمران
فرمت فایلdoc
حجم فایل۸۹ کیلو بایت
تعداد صفحات۳۵
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

«فهرست مطالب»

عنوان صفحه

۱- معرفی مکان کارآموزی

۲- مقدمه

۳- طرح اجرائی و پیشنهادی پروژه مجتمع ورزشی و تفریحی

۱-۳- فهرست طرح های ورزشی ارائه شده

۴- گزارش پیرامون تخریب و ساخت یک ساختمان (و عکسهای مربوطه)

۱-۴- فونداسیون

۲-۴- بتن ریزی پی ساختمان

۳-۴- خصوصیات بتنی که مصرف می گردد

۴-۴- ستون گذاری

۵-۴- تیرها

۶-۴- نکاتی در مورد جوشکاری در ساختمان

۷-۴- اجرای سقف

۸-۴- خصوصیات تیرچه ها

۹-۴- تیرریزی طبقات دیگر و بادبندی ساختمان

۵- محاسبه قطعه های خمشی تیر: روش انتخابی

گزارش کارآموزی

۶- دستگاههای مختلف سیستم تهویه مطبوع

۷- کارهای اداری دفتری

۸- فرم های کارآموزی

مقدمه

از بدو خلقت موجودات، جانوران مختلف به منظور حفاظت خود از بلایای طبیعی و درندگان در پی پیدا کردن مسکن برآمدند. در طی میلیونها سال تنها انسان به فراخور طبیعت ضعیفتر و خصلت برتر خود، غارها و بلندای درختان را ترک کرد و ساختمان سازی در سطح زمین را تجربه نمود. سپس تجارب خود را به فرزندانش منتقل کرد.

سالهای متمادی طول کشید تا بنایان به عنوان طبقه ای برگزیده، به خلق شاهکارهای ابدی دست زدند که بیانگر تمدنهای پر قدرت زمان خویش هستند.

در معماری امروز باید از مهارتها و تخصصهای مختلف موجود بهره گرفت تا نتیجه بهتری بدست آید و کیفیت و کمیت کار معماری را افزایش دهد.

کارهای اداری دفتری:

تایپ نامه های مربوط به شرکت در مناقصه (word).

مرتب کردن کلیه نقشه های مربوط به نقشه های سالهای گذشته و امسال.

انجام کارهای اداری (رفتن به بانک – ادارات (شهرداری) به شرکتهای که شرکت با آنها همکاری می کرد.

تصحیح دوباره نقشه های طراحی شده.

استفاده از کتابهای کتابخانه و نقشه های موجود.

استفاده از کامپیوتر در مورد نقشه.

مهر زدن نقشه های آماده.

تحویل نقشه های آماده به افراد مربوط.

بازدید از ساختمان.

طرح و محاسبه قطعه های خمشی: روش کشسانی (ارتجاعی)

۱- علایم و اختصارات

As وA سطح مقطع فولاد

AD سطح مقطع یک میلگرد عرضی

At سطح مقطع فولاد عرضی

b عرض مقطع مستطیل و عرض بال تیر T

bw عرض جان تیر

Ea اساس ارتجاعی فولاد

Eb اساس ارتجاعی بتن

F نیرو

h ارتفاع موثر مقطع

ht ضخامت بال تیر T

H کل ارتفاع مقطع

I گشتاور لختی (ممان اینرسی)

K شیب خط توزیع تنش نسبت به محور قائم

Io طول دهانه آزاد

IST طول دهانه محاسبه ای

ITR طول واقعی تیرچه

It طول محاسبه ای میلگرد تقویتی بدون احتساب طول مهاری

َI طول میلگرد تقویتی با احتساب طول مهاری

M لنگر خمشی

n ضریب هم ارزی

p بار گسترده یکنواخت در واحد سطح

p بار متمرکز

s لنگر ایستایی یکی از دو قسمت مقطع که توسط تار خنثی از هم جدا شده اند، نسبت به تار خنثی (با حذف بتن منقطه کششی)

t فاصله فولادهای عرضی

V نیروی برشی

x عمق تار خنثی نسبت به دورترین تار فشاری

x فاصله افقی

y فاصله از تار خنثی

z بازوی اهرم

و زوایا

تغییر شکل نسبی

تغییر شکل نسبی فولاد کششی

تغییر شکل نسبی فولاد فشاری

تغییر شکل نسبی بتن کششی

تغییر شکل نسبی بتن فشاری

ضریبی که در متن تعریف شده

تنش کششی عمود بر مقطع

تنش فشاری عمود بر مقطع

تنش فولاد

تنش بتن

تنش مجاز فولاد (محاسبه ای)

تنش مجاز بتن (محاسبه ای)

حد جاری شدن فولاد (مقاومت تسلیم)

تنش برشی

قطر میلگرد

خمش ساده: تنشهای نرمال (= عمود بر مقطع): در این روش، فرضهای اساسی محاسبه تیرهای تحت خمش، عبارتند از:

الف) بتن ناحیه کششی در محاسبه وارد نمی شود. با اینکه تحت اثر نیروهای کوچک مقاومت کششی بتن موثر است، در حالت کلی، به علت ترک خوردن بتن در ناحیه کششی (کشش ناشی از نیروهای خارجی و افت خود بتن) از مقاومت آن در این ناحیه از مقطع عرضی صرف نظر می شود.

ب) مقاطع عرضی، پس از تغییر شکل تیر، مسطح می مانند. مطابق این فرض، هر مقطع عرضی در اثر خمش، تنها حول تار خنثی دوران می کند. به سخن دیگر، تغییر شکل نسبی هر نقطه از مقطع، تابعی است خطی از مختصات آن نقطه. در واقع، اثر لنگر خمشی بدون در نظر گرفتن تلاش برش بررسی می شود.

ج) بین بتن و فولاد لغزش نسبی وجود ندارد.

د) تنشهای (stress) تابعی خطی از تغییر شکل نسبی (strain) می باشند (قانون هوک).

در یک نقطه از منطقه فشاری داریم:

پس:

از نقطه نظر تعادل تنشها در مقطع، هر عنصر فولادی معادل عنصری از بتن مجازی (که به کشش مقاومت می کند) است با مساحتی n بار بزرگتر از مساحت فولاد. ضریب n را ضریب هم ارزی فولاد با بتن می نامند که مقدار متوسط آن ۱۵ است.

در شکل ، با توجه به اینکه تغییر شکل نسبی در هر نقطه، متناسب با عرض y آن نقطه داریم:

که در آن شیب خط OB (خط توزیع تنش فشاری بتن) نسبت به محور Oy می باشد. یادآوری می شود که با توجه به فرمول خمش در مقاومت مصالح و رابطه بالا خواهیم داشت(I گشتاور لختی یا ممان اینرسی) مقطع مورد نظر است.

تیر با مقطع مستطیلی بدون فولاد فشاری

الف) محاسبه تنشها در مقطع مشخص تحت اثر خمش ساده: در این حالت، برای تعیین تنشهای ناشی از نیروهای خارجی داده شده، باید ابتدا محل تار خنثی را جستجو کرده و آنگاه معاملات تعادل نیروهای خارجی را با برآیند تنشهای تحمل شده توسط مقطع نوشت.

برای مقطع شکل بالا و به ترتیب، عبارتند از تنش و تغییر شکل نسبی در تار بالاییوتنش و تغییر شکل نسبی در فولاد کششی، نمودار خطی تغییر شکل نسبی می دهد:

(۱)

همچنین از فرضیه کشسانی (= ارتجاعی) داریم:

(۲)

از روابط ۱ و ۲، رابطه زیر به دست می آید:

(۳) معادله تعادل نیروها در سطح مقطع مفروض چنین نوشته می شود:

(۴)

(۵)

از رابطه ۳

از رابطه ۴

پس:

رابطه بالا به صورت زیر ساده می شود:

(۶)

این معادله، تنها یک ریشه مثبت دارد. بدین ترتیب، با داشتن n A h b فاصله تار خنثی از تار بالایی تیر به دست می آید. با دانستن x به آسانی می توان بازوی اهرم زوج کشسانی (= ارتجاعی) را به دست آورده و سپس حداکثر تنش فشاری بتن و تنش کششی فولاد را تعیین کرد:

(۷)

(۷- الف)

(۷- ب)

ب) تعیین ابعاد مقطع: روش بالا، در ارتباط با کنترل مقطع است و به سخن دیگر، جهت تعیین تنشها از روی بارهای خارجی در یک مقطع معین می باشد. در صورتی که مسئله ای که معمولا در عمل پیش می آید، به شرح زیر است: مطلوب است تعیین ابعاد بتن و (به ویژه) فولاد کششی به طوری که تحت اثر لنگر خمشی M تنشهای وارده از مقادیر حدی مجاز و بیشتر نشود.

البته با صرفه ترین طرح، در این حالت، طرحی است که در آن حداکثر تنشهای ایجاد شده مساوی با مقادیر مجاز باشند. در این صورت، از حل معادلات ۱ و ۲، مقدار x و z، به ترتیب زیر به دست می آید:

پس داریم:

صورت و مخرج کسر دوم را در ضرب و بر تقسیم می کنیم.

خواهیم داشت:

از آنجا

(۸)

با توجه به شکل داریم.

با جاگذاری از رابطه ۸ خواهیم داشت:

(۹)

که به طور تقریبی h=90/0=z است.

با داشتن مقدار Z، سطح مقطع فولاد کششی به سادگی محاسبه می شود:

(۱۰)

به همین ترتیب با قرار دادن معادلهای x و z در دومین رابطه ۷، لنگر مقاوم مقطع مورد نظر محاسبه می شود:

با گذاشتن مقادیر x و z از روابط (۸) و (۹) در معادله ۱۰، معادله ۱۱ به دست می آید.

(۱۱)

که در آن

(۱۲)

تیر با مقطع T بدون فولاد فشاری: به طور کلی، در مقاطع مستطیلی تحت خمش ساده، تقریباً دو سوم بتن هیچ نقشی در توزیع تنشهای عمودی بازی نمی کند. به شرط محدود ماندن تنشهای برشی در مقطع، منطقی است، مقطع را به شکل T انتخاب کرد تا در آن بتن در جایی که مفیدتر است، یعنی در قسمت بالای تیر، قرار گیرد. در ناحیه کششی، کافی است سطح مقطع بتن فقط به اندازه ای باشد که پوشش صحیح آرماتورهای کششی و همچنین اتصال کافی بین دو قسمت کششی و فشاری مقطع تأمین گردد.

مقطع T، مقطعی است که معمولا در ساختن سقفهای بتنی دال با پشت بند و سقفهای تیرچه و بلوک به کار برده می شود. در این نوع سقف، از اتصال بالهای تیرهای مجاور دالی به وجود می آید که اولاً بارهای وارده را با تحمل خمش به جان منتقل می کند و ثانیاً خود به صورت عضو فشاری تیر عمل می کند. در عمل، در صورتی که فاصله محور به محور تیرها کم باشد (کمتر از یک متر) محاسبه سقفهای معمولی به تیرهای T شکل مجزا محدود می شود و معمولا لازم نیست که بال واقع در بین دو نوار به صورت دال مطالعه شود.

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.