فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

کلیات تحقیق

کلیات تحقیق

کلیات تحقیق 1
این فایل شامل 29 صفحه ورد و مطالب زیر می باشد  بیان مساله به عقیدۀ صاحبنظران، سبک زندگی هر فرد و جامعه متأثر از نوع باورها (جهان بینی)و ارزش هاى حاکم بر آن فرد و جامعه است. مشخص است که جهانبینی مادى وارزش­هاى لذتگرایانه طبیعتاً سبک زندگی خاصی را پدید می آورند. همان طور که جهانبینی الهی و ارزش­هاى کما­لگرایانه و سعاد­ت محورانه سبک خاصی از زندگی را شکل می دهند(شریفی، 1391) حال از آنجا که در جوامع گوناگون بحث از آیین و روش زندگی دینی مطرح بوده است و ادیان مختلف در طول تاریخ دستورالعمل هاى خاصی براى همۀ ابعاد زندگی انسان ارائه کرد ه اند و مدعی بوده اند که جامعه مطلوب و زندگی سالم در نتیجۀ پیروى از روش زندگی ارائه شده آنان است. (رجب نژاد و همکاران، 1392). فضای مجازی نیز، نسل جدیدی از فضای روابط اجتماعی است و با قدمت نه چندان زیاد، توانسته ب هخوبی در جامعه ب هخصوص در میان قشر جوان تأثیرگذار باشد.افراد بسیاری در سنین مختلف و از گروه های اجتماعی متفاوت در فضای مجازی کنارهم گرد آمده اند و از فاصله های بسیار دور در دنیای واقعی از این طریق با هم ارتباط برقرار می کنند. بنابرای …

برچسب‌ها:
رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.