فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

کتاب بلبرینگ

کتاب بلبرینگ

دسته بندیصنایع نفت و گاز
فرمت فایلpdf
حجم فایل۶٫۱۰۴ مگا بایت
تعداد صفحات۱۰۹
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

اصطلاحات بیرینگهاBearings

-1رولبرینگ استوانه اى

-۲بیرینگ ساچمه اى با چهار نقطه تماسى

-۳نشیمنگاه یا محفظه

-۴شفت

-۵شانه پله شفت

-۶قطر شفت

-۷صفحه قفل کن

-۸آب بند شعاعى شفت

-۹رینگ فاصله انداز

-۱۰قطر سوراخ محفظه

-۱۱سوراخ محفظه

-۱۲در پوش محفظه

-۱۳خار فنرى

بیرینگ هاى شعاعى

-۱رینگ داخلى

-۲رینگ خارجى

-۳جــز غلتان:ســاچمه ) (ballغلتان اســتوانهاى ) (Cylindricalغلتان ســوزنى (Tapered Roller)(،غلتان مخروطىNeedle) و غلتان بشکه اى Spherical

-4قفسه

-۵درپوش: آب بند از جنس الاستومر

-۶قطر خارجى رینگ بیرونى

-۷قطر سوراخ رینگ داخلى

-۸قطر شانه رینگ داخلى

-۹قطر شانه رینگ خارجى

-۱۰شیار خار فنرى

-۱۱خار فنرى

-۱۲سطح جانبى رینگ خارجى

-۱۳شیار نصب آب بند

-۱۴مسیر غلتش در رینگ خارجى

-۱۵مسیر غلتش رینگ داخلى

-۱۶شیار آب بند

-۱۷سطح جانبى رینگ داخلى

-۱۸پخ

-۱۹قطر متوسط بیرینگ

-۲۰پهناى کل بیرینگ

-۲۱لبه راهنما

-۲۲لبه نگهدارنده

-۲۳زاویه تماس

بیرینگ هاى کف گرد Thrust Bearigns

-24واشر محور

-۲۵مجموعه قفسه و اجزاى غلتنده

-۲۶واشر نشیمنگاه

-۲۷واشر نشیمنگاه با سطح کروى

-۲۸واشر تکیه گاه

انواع بیرینگ غلتشى

بیرنیگ شعاعى Radial Bearings

بلبرینگ شیار عمیق Deep Groove Ball Bearings

بلبرینگ تماس زاویهاى(Angular Contact Ball Bearings)

بلبرینگ چهار نقطه تماسی

بلبرینگ خود تنظیم

رولبرینگ Self-Aligning Ball Bearings

تک ردیفه Cylindrical roller bearings

بلبرینگ هاى خودتنظیم

رولبرینگ غلتکى – دو ردیفه

دارای سوراخ استوانهای یا مخروطی

– ۴رولبرینگ – چهار ردیفه

برینگ غلتکى نوع طرح بدون محافظ.

رولبرینگ بدون قفسه

رولبرینــگ ســوزنی به همراه قفســه نگهدارنده

رولبرینگ ســوزنی درپوش کشیده- انتها باز

رولبرینگ سوزنی درپوش کشیده-انتها بسته

رولبرینگ سوزنی لبه دار

رولبرینگ سوزنی بدون لبه

رولبرینگ سوزنی خود تنظیم

رولبرینگ سوزنی ترکیبی

رولبرینگ سوزنی /کفگرد ساچمه ای

رولبرینــگ ســوزنی/ کفگــرد غلتکی سیلندری

رولبرینگ مخروطى(Tapered Roller Bearings)

تک ردیفه

دو ردیفه

چهار ردیفه

رولبرینگ دوردیفه،پیکربندىپ شت به پشت

رولبرینگ کروى(Spherical Roller Bearings)

رولبرینگ توریدال

CARB (CARB Toroidal Roller Bearings)

بلبرینگ هاى کف گرد

(Thrust Ball Bearings)

بلبرینگهاى کفگرد تماس زاویه ای

رولبرینگ کفگرد سیلندرى

Angular Contact Thrust Ball Bearings

رولبرینگ سوزنی کفگرد

رولبرینگ کروی کفگرد

رولبرینگ کفگرد مخروطی

بیرینگ هاى Track Runner

رولبرینگ هاى پشتیبان

بادامک پیروCam Followers

انتخاب نوع بیرینگ

فضاى کارى

بار-نیرو

بزرگی نیرو

جهت نیرو

نیرویشعاعی

بار محوری

بارهای ترکیبی

بار خمشى

نا راستایی

دقت

سرعت

عملکرد بى سر و صدا

سفتى

جابجایی محوری

نصب و پیادهسازی

رینگ داخلى با سوراخ مخروطی

بیرینگهاىآببندىشده

روش نظام مند و قابلیت اطمینان بیرینگ

بار اسمى و عمر

بارهاى دینامیکى وعمر بیرینگ

انتخاب سایز بیرینگ

بارهاىا ستاتیکى بیرینگ

انتخاب ســایز بیرینگ با استفاده از رابطه عمر

عمر اسمى SKF

ضریب تصحیح عمر SKF

شرایط روانکارى -نسبت ویسکوزیته

ملاحظــات مربــوط بــه افزودنىهاى(Exterem Pressure) EP

ضریب ηcبراى میزان آلودگى

مورد خاص- ضریب تنظیم

محاسبه عمر در شرایط کارى متغیر

اثر دما حین عملکرد

عمراسمىموردنیاز

بیرینگ تحت بارهاى دینامیکى

محاسبه بارهاى دینامیکى وارده بر بیرینگ

باردینامیکى معادل در بیرینگ

نوع وسیله

مشخصه عمر

میلیون کیلومتر

بیرینگ با بار نوسانى

بار متوسط در یک بازه کارى

-بار دورانى

کمترین بار لازم

تعیین اندازه بیرینگ با استفاده از ظرفیت

حمل بار استاتیکى

بارمعادل استاتیکى بیرینگ

ظرفیت اسمى باراستاتیکى مورد نیاز

بررسى ظرفیت تحمل بار استاتیکى

مثال های محاسباتی

مثال دوم

مثال سوم

مثال چهارم

– ابزارهای محاسباتی SKF

برنامه مهندسی کاتالوگ

SKF beacon

برنامه

Orpheus •

Beast •

اطلاعات عمومى بیرینگ ها

ابعادبیرینگ

طرحهاى عمومى ISO

طرح عمومى براى بیرینگ هاى اینچى

ابعاد پخ

تلرانس ابعادى

نماد تلرانس ها

تعیین سرى قطرى

جداول تلرانس ها

محدودیت ابعاد پخ

سمبلهاى تلرانس

لقى داخلى بیرینگ

قفسه ها

مشخصات و شماره فنى

نوع بیرینگ کد بیرینگ

شماره گذارى در سیستم SKF

نامگذاری سریها

پیشـوندها

پسوندها

کاربرد بیرینگها

چیدمان بیرینگها

چیدمان بیرینگ ثابت و شناور

انواع یاتاقان هاى بابیتى (لغزشى) و کاربرد آنها

مقدمه

انواع یاتاقان

نوع توصیف سختى سرعت عمر نکات

ىیاتاقان لغزشى (بابیتى(

معرفى

مزایاى یاتاقانهاى لغزشى

معایب یاتاقانهاى لغزشى

تقسیم بندى یاتاقانهاى لغزشى

شـکل ظاهرى و نحوه تحمل نیروهاى وارد بر یاتاقان

-۱یاتاقان شعاعى ژورنال

-۲یاتاقان محورى تراست

-۳یاتاقان تراست ژورنال

-۴یاتاقـان ژورنـال کفشـکى لغزنـده (تیلتینـگ پـد)

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.