فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

کارآموزی مخابرات دکتر حسابی

کارآموزی مخابرات دکتر حسابی

دسته بندیالکترونیک و مخابرات
فرمت فایلdoc
حجم فایل۶۵ کیلو بایت
تعداد صفحات۸۱
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

فصل اول

اداره مالی اداری

اداره مالی اداری ضمن ارائه خدمات به متقاضیان و مشترکین تلفنی بصورت قبول تقاضا و اشتراک تلفن و تشکیل پرو.نده و رسیدگی به امور قبوض مشترکین و محاسبه در آمد و هزینه‌ها ، خدمات تدارکاتی و پرسنلی و حقوقی کلیه پرسنل و کارکنان مخابرات شهرستان را به عهده‌دارد که اگر فعالیت و تدارکات و پشتیبانی به موقع این اداره نباشد شاید بتوان گفت به فعالیت بقیه واحدهای ادارات مختلف این مجموعه بی‌نتیجه و یا متوقف می‌ماند .

امور متقاضیان و امور مشترکین

با انتشار اگهی قبول تقاضای تلفن نسبت به ثبت نام متقاضیان تلفن و فروش فیش به آنان اقدام می‌شود این ثبت نام و فروش فیش بایستی در محدوده مرز خدمات تلفنی که در طرح ایجاد امکانات مخابراتی است بایستی صورت پذیرد پس از فراهم شدن امکانات فنی ، توسط واحد مذکور جهت کلی متقاضیان ردیف ودیعه تعیین و طی دعوتنامه ای از متقاضی نسبت به تکمیل پرونده اقدام می‌شود و جهت هر یک با رعایت حق تقدیم فرم سیمک شی صادر و به واحد مربوطه ارسال می‌نمایند . پس از عودت فرم مذکور از واحد زیربط به امور متقاضیان نصبت به صدور فرم دایری تلفن و ارسال آن به واحد‌های مربوطه نسبت به بر قراری ارتباط مشترکین اقدام می‌شود و پرونده مربوطه نیز از امور متقاضیان به امور مشترکین جهت استقرار در فایل مربوطه و بایگانی می‌گردد .

پس از دایری هر تلفن کلیه تغییرها و درخواستهای مشترکین در واحد امور مشترکین صورت می‌پذیرد که اهم آن بشرح ذیل می‌باشد .

۱-تغییر نام فیش بکلی ممنوع است مگر بصورت درجا به غیر فقط با تغییر مالک در صوتیکه خریدار ملک ، خریدار فیش مذکور باشد و یا اینکه متقاضی تلفن فوت نموده باشد واگذاری نوبت به احدی از ورّاث با اجازه سایر ورثه طبق گواهی مربوطه ملامانع است .

۲-تعویض آدرس فیش که با اخذ هزینه مربوطه و ارائه مدارک لازم و رعایت آئین نامه و مقررات شرکت صورت می‌گیرد . چون نرخ هزینه تعویض آدرس فیش در سه دوره مورد مطالعه یعنی سالهای ۶۸و۷۰و۷۲ تغییر نکرده است لذا تفاوت‌ها در در آمدهایی که در زیل آمده‌است فقط بخاط تغییرات می‌باشد که اشاره می‌شود .

سال

تعداد تعویض آدرس فیش

در آمد بریال

نرخ بریال

سال ۶۸

سال ۷۰

سال ۷۲

۵۲۱۷

۱۳۱۸۹

۲۴۲۲۱

۲۶۰۸۵۰۰

۶۵۹۴۵۰۰

۱۲۱۱۰۵۰۰

۵۰۰

۵۰۰

۵۰۰

تفاوت در آمد تعویض آدرس فیش در سال ۷۰ نسبت به سال ۶۸ مبلغ ۳۹۸۶۰۰۰ ریال بوده است .

تفاوت در ا‚د تعویض آدرس فیش در سال ۷۲ نسبت به سال ۶۸ مبلغ ۹۵۰۲۰۰۰ ریال بوده است .

تفاوت در ا‚د تعویض آدرس فیش در سال ۷۲ نسبت به سال ۷۰ مبلغ ۵۵۱۶۰۰۰ ریال بوده است .

۳-تغییر نام تلفن که با تنظیم فرم مربوطه و رعایت آئین نامه و مقررات مربوطه بلامانع است در محاسبات بعمل آمده چون نرخ هزینه تغییر نام تلفن نیز طی سالهای ۶۸و۷۰و۷۲ تغییری نداشته نداشته است لذا تفاوتها در درآمد به به شرح ذیل می‌باشد.

سال

تعداد تعویض آدرس فیش

در آمد بریال

نرخ بریال

سال ۶۸

سال ۷۰

سال ۷۲

۲۱۹

۶۵۸

۱۱۳

۱۰۹۵۰۰

۳۲۹۰۰۰

۵۵۶۵۰۰

۵۰۰

۵۰۰

۵۰۰

تفاوت تغییرات در آمد تغییر نام تلفن در سال ۷۰ نسبت به سال ۶۸ مبلغ ۲۱۹۵۰۰ ریال بوده است .

تفاوت تغییرات در آمد تغییر نام تلفن در سال ۷۲ نسبت به سال ۷۰ مبلغ ۲۲۷۵۰۰ ریال بوده است .

تفاوت تغییرات در آمد تغییر نام تلفن در سال ۷۲ نسبت به سال ۶۸ مبلغ ۴۴۷۰۰ ریال بوده است .

۴-تغییر مکان تلفن که با درخواست مشترک همراه است با در نظر گرفتن امکانات فنی و رعایت آئین نامه و مقررات شرکت بلامانع است .

۵-تعویض شماره تلفن با در خواست کتبی صاحب امتیاز تلفن با ذکر دلیلی مزاحمت یا آزاد نشدن به موقع و یا نیاز به پی در پی نمودن شماره و امثال آن در صورت وجود امکانات فنی و یا بنا به نیاز شرکت مخابرات به شماره مذکور و تعویض آن به شماره دیگر انجام می‌شود . توسط امور مشترکین مخابرات دکتر حسابی و به درخواست مشترکین در سال ۷۲ هشتاد و پنج مورد و در سال ۷۳ یکصد و نود و دو مورد تعویض شماره انجام شده است .

۶-قطع و وصل تلافن با تقاضای کتبی صاحب امتیاز آن و یا قائم مقام قانونی وی با تکنیل فرم‌های مربوطه پس از تسویه حساب و پرداخت بدهیهای معوقه و هزینه قطع و وصل انجام خواهد شد و یا اینکه قطع ارتباط صاحب امتیاز بعلت عدم پرداخت بدهی و یا دخالت غیر مجاز در سیمکشی و تغییر مکان و منصوبات تلفن صورت می‌گیرد .

با بررسی بعمل آمده چون نرخ هزینه قطع و وصل تلف در طی سالهای ۶۸و۷۰و۷۲ تغییری نداشته است لذا فقط به اعلام تغییرات در آمدها اکتفا میگردد .

سال

در آمد از قطع وصل تلفن

نرخ قطع تلفن بریال

نرخ وصل تلفن بریال

سال ۶۸

سال ۷۰

سال ۷۲

۳۸۶۲۰۰۰

۴۲۳۴۰۰۰

۶۰۳۳۲۷۵۰

۱۵۰۰

۱۵۰۰۰

۱۵۰۰

۱۰۰۰

۱۰۰۰

۱۰۰۰

تفاوت در آمد از قطع و وصل تلفن در سال ۷۰ نسبت به سال ۶۸ مبلغ ۳۷۲۰۰۰ ریال بوده است .

تفاوت در آمد از قطع و وصل تلفن در سال ۷۲ نسبت به سال ۷۰ مبلغ ۵۶۰۹۸۷۵۰ ریال بوده است .

تفاوت در آمد از قطع و وصل تلفن در سال ۷۲ نسبت به سال ۶۸ مبلغ ۵۶۴۷۰۷۵۰

ریال بوده است .

۷-مزاحمت‌های تلفنی ، در صورا تایجاد مزاحمت تلفنی ، شاکی با در خواست کتبی خود و ارائه آن به امور مشترکین اقدام می‌نمایند واحد مذکور با صدور فرم کشف مزاحمت نسبت به درخواست وذکور رسیدگی و پس از کشف مزاحم طبق قانون با خاطی برخورد می‌نمایند .

که در سال ۷۲ به تعداد ۱۲۷۲ مورد و در سال ۷۳ ۱۵۴۰ مورد کشف مزاحم شده که با تمامی‌آنان طبق مقررات برخورد گردیده است .

با توجه به اینکه با مزاحمین تلفی طبق آئینامه شرکت مزاحمت ایران برای مزاحت بار اول ارتباط تلفنی مشترک به مدت یک هفته همراه با اخطار کتبی و برای بار دوم بمدت سه ماه همراه با اخطار کتبی قطع می‌گردد . در مزاحمت بار دوم وصل مجدد تلفن پس از خاتمه سه ماه مجازات مقرر موکود به اخذ تعهد کتبی از مشترک یا قائم مقام قانونی وی می‌باشد .

در مزاحمت بار سوم ارتباط تلفنی مشترک موقتاً قطع و پرونده جهت رسیدگی به کمیسیون رسیدگی به مزاحمت‌های تلفنی احاطه می‌گردد تا در صورت تائید وقوع سه بار مزاحمت ، تلفن مزاحم سلب امتیاز می‌گردد (۱) .

وصل مجدد تلفن مشترک در مزاحمت‌های بار اول و دوم مستلزم اخذ هزینه وصل طبق تعرفه مقرر و مصوب جاری شرکت مخابرات می‌باشد .

لذا با توجه به هزینه دریافتی از مزاحمین تلفنی جهت قطع و وصل تلفن ( ۱۵۰۰-۱۰۰۰ ریال )(۲) در مقایسه با در آمدی که شرکت مخابرات به علت قطع تلفن در مدت‌های یاد شده از دست می‌دهد بسیار نا چیز می‌باشد ولی به لحاظ ارائه خدمات مطلوب و سالم و برخورد با مزاحمین تلفنی و ایجاد محیط امن و آرامش جهت کلیه مشترکین ، خود را ملزم به رعایت مفاد مذکور می‌باشد .

واحد آبونمان

پس از واگذاری امتیاز خط تلفن به مشترک ابتدا دائری تلفن به واحد آبونما ارسال می‌گردد تا این واحد مشخصات دائری از قبیل نام ، نام خانوادگی ،‌آدرس ، شماره کنتور ، تاریخ دائری را به مرکز کامپیوتر اعلام یا نسبت به صدور قبض تلفن و ارسال صورت حساب کارکرد اقدام شود . صورت حساب کارکرد تلفن‌ها در هر دوره دو ماهه صادر و ارسال می‌گردد ، کنتر برداری قبوض در ابتدای هر سیکل دو ماهه انجام و به مرکز کامپیوتر ارسال می‌کردد تا با توجه به کنتر قبلی کارکرد تلفن مشخص گردد، ‌پس از محاسبه کارکرد و صدور قبوض صورت حساب ، قبوض به واحد آبونمان ارسال می‌گردد تا پس از اصلاحات مقدماتی به اداره پست جهت توضیع ارسال گردد.

قبوض صورتحساب تلفن قبل از تعویض به اداره پست جهت توضیع تحویل پاسخگویان آبونمان داده می‌شود تا با توجه به اطلاعات موجود ، مشترکین مقرض به کارکرد و هزینه تلفن را نسبت به آن اگاه سازند و چنانچه اشکالی از قبیل اشتباه پانچیست در پانچ اطلاعات کنتور و غیره بود رفع و اصلاح نمایند .

پس از پرداخت مبالغ کارکرد تلفن‌ها طی قبوض صادره توسط مشترکین به بانک ، هر روزه وصولیهای قبوض تحویل کارکنان حسابدار این واحد می‌گردد تا با حسابرسی‌های خود و صدور سند مربوطه آن را آماده و جهت ثبت در مرکز کامپیوتر دسته بندی و ارسال نمایند . مشترکینی که در مهلت مقرر نسبت به پرداخت بدهی‌های خود اقدام ننمایند توسط مرکز کامپیوتر لیستی تهیه و به واحد آبونمان جهت قطع تلفن‌های بدهکار داده می‌شود که این واحد پس از بررسی تلفن‌ها به مرکز مربوطه جهت اجرا ارسال می‌دارد و پس از مراجعه مشترکین بدهکار جهت پرداخت بدهیها پس از وصول بدهی نسبت به وصل مجدد تلفن‌های مذکور اقدام می‌نمایند .

چنانچه مشترکی بخواهد تلفن خود را از محلی به محل دیگر انتقال دهد چون آدرس تلفن مذکور می‌بایستی تغییر نماید از طریق امور مشترکین فرم تغییر مکان صادر و پس از اقدامات لازم اصلاحیه آدرس به این واحد ارسال می‌گردد تا این واحد مقدمات کار و تغییر آدرس در قبوض را برای انجام به مرکز کامپیوتر انجام دهد.

چنانچه مشترکی نسبت به کارکرد تلفن خود اعراض داشته باشد فرم مخصوصی برای تلفن مذکور تهیه و به مرکز تلفن مربوطه ارسال می‌گردد تا نسبت به کنترل کنتور تلفن مذکور اقدام نمایند و نتیجه سالم و یا معیوب بودن کنتر مشخص و به واحد آبونمان ارسال تا نتیجه به مشترک معترض اعلام شود .

با توجه به استفاده از تکنولوژی و تعدیل نیروی انسانی در این واحد نکاتی چند ضروری بنظر می‌رسد چون روزبروز کامپیوتر در زندگی انسان‌ها تاثیر بسزائی را به جا می‌گذارد و مردم با تکیه بر سرعت و افزایش حجم کارها و تعدد وظایف خود بیشتر به این ماشین روی می‌آورند لذا باعث گردیده که امروزه ادارات ، شرکتها و مؤسسات دولتی به جای نیروی کار انسانی رو به کامپیوتر نموده تا جائیکه امکان دارد از آن برای انجام فعالیت‌های خود کمال استفاده را بنمایند این قائده برای شرکت مخابرات نیز مستثناء نبوده و باعث تعدیل نیروی انسانی در این شرکت هم گردیده که دارای فوائد و مضراتی بوده که مختصرا توضیح داده می‌شود .

فوائد و مضرات استفاده از کامپیوتر در آبونمان :

از فوائد این طرح افزایش سرعت کار و کارائی فعالیت‌ها و سرعت گردش کار ،‌ارائه سریع لیست‌های مورد نیاز ، ارائه آمارهای لازم و ضروری جهت مدیران به منظور دستیابی به اهداف شرکت و همچنین استفاده از کامپیوتر باعث گردیده تا کارکنان با این تکنیک نوین آشنا و ایجاد تخصص جدیدی در بین کارکنان با دادن آموزشهای لازم گردد .

از جهاتی سیستم‌های کامپیوتری باعث کاهش هزینه‌های پرسنلی به خاطر تعدیل نیروی انسانی بوده در حالیکه در کوتاه مدت شرکت متحمل هزینه‌های سنگینی جهت خرید کامپوترهای مورد نیاز و آموزش پرسنل گردیده است ولی دراز مدت مقرون بصرفه می‌باشد . ولی از طرفی با بکار گیری سیستم‌های کامپیوتری انجام بسیاری از کاهایی که تا قبل از بکار گیری توسط نیروی انسانی مذکور به بیکاری جامعه افزوده شده و عده بسیاری برای امرار معاش خود با مشکل مواجه می‌گردند که جذب اینگونه افراد مستلزم ایجاد مشاغل جدیدی و سرمایه گذاری زیادی در کل کشور می‌گردد که این امر اجتناب نا پذیر است و تا حصول نتیجه بایستی سیاستی اعمال گردد که این مشکل به نحوی که کمترین صدمه را داشته باشد حل گردد .

یکی دیگر از مضرات آن این است که چنانچه اشکالی در ارسال اطلاعات به مرکز اطلاعات پیش آید می‌بایست تا دوره بعد ( دوره دو ماهه هر سیکل ) صبر نمود تا بتوان اشکال را بر طرف نمود در صورتیکه در سیستم دستی قبل از کامپیوتری شدن این کار به راحتی در همان روز انجام می‌گرفت و راحت‌تر اشکالات بر طرف گردید .

چون نرخهای آمونمان تلفن‌های خود کار ، در آمد حق الفاظه ، در آمد خارج از مرز تلفن ، در آمد عوارض شهرداری ،‌ در آمد اجاره خط ، در سه دوره مورد مطالعه در سالهای ۶۸و۷۰و۷۲ تغییری نکرده است فقط به کل تغییرات در آمد هر یک اشاره می‌شود .

فصل دوم

تشکیلات و روابط سازمانی

در این فصل برای شناخت اولیه سیستم مورد بحث ، تشکیلات و روابط سازمانی واحدهای مختلف و موقعیت مخابرات دکتر حسابی به عنوان معاونت اداره کل مخابرات استان تهران شهرستان کرج در این ساختار و موقعیت سه اداره مالی اداری ، اداره نگهداری و بهره‌برداری ارتباطات شهری ، اداره نگهداری و بهره‌برداری ارتباطات راه دور به عنوان هسته‌های اجرایی فعالیتهای این معاونت مورد بررسی قرار می‌گیرد .

چارت سازمانی

مخابرات دکتر حسابی یکی از ادارات تابعه کل مخابرات استان تهران است که بصورت معاونت اداره کل مخابرات استان تهران – شهرستان کرج ،‌اداره می‌گردد که سه اداره مالی اداری ، اداره نگهداری بهره‌برداری ارتباطات شهری ، اداره نگهداری بهره‌برداری ارتباطات راه دور و مراکز واحد‌های مخابرات تابعه را تحت نظارت و سرپرستی خود دارد . ( شکل ۵ )

۱-ساختار تشکیلاتی اداره شامل سه قسمت به شرح زیر می‌باشد ( شکل ۶ ) .

الف:بخش حسابداری و آبونمان که کلیه عملیات مالی و کنترل دریافت‌ها و پرداخت‌ها را به عهده‌دارد .

ب:بخش خدمات عمومی‌که کلیه عملیاتی اداری و دفتری و خدماتی ، تدارکاتی را به عهده‌دارد .

که شرح مفصل فعالیت بندهای الف و پ در فصل «4» ارائه خواهد شد .

۲-ساختار تشکیلاتی اداره نگهداری بهره‌برداری ارتبطات شهری به شرح زیر می‌باشد ( شکل ۷ )

الف:مراکز تلفن شهری که وظیفه نگهداری و بهره‌برداری سوئیچ شهری و تأمین ارتباط مشترکین را به عهده‌دارد .

ب:اطلاعات تلفن ۱۱۸ که وظیفه دادن اطلاعات در خصوص شماره مشترکین اعم از خصوصی و دولتی به درخواست کنندگان را به عهده‌دارد .

ج:نگهداری و پشتیبانی فنی نیرو که وظیفه نگهداری و تأمین نیرو مورد نیاز مراکز فنی ، سیستم‌های مخابرتی را به عهده‌دارد .

ح:پشتیبانی فنی شبکه کابل و هوایی وظیفه پشتیبانی و تهیه و تدارکات لوازم مورد نیاز شبکه‌های کابل و هوایی مراکز تلفنی را به عهده‌دارد .

خ:واگذاری خطوط که وظیفه بررسی و واگذاری خطوط تبفنی را جهت برقراری تلفن متقاضیان و مشترکین به عهده‌دارد .

د:پشتیبانی فنی مراکز الکترونیک که وظیفه پشتیبانی و تهیه‌ لوازم و قطعات مورد نیاز مراکز را به عهده‌دارد .

ذ:کنترل و نظارت بر تلفن‌های همگانی .

۳-ساختار تشکیلاتی اداره نگهداری و بهره‌برداری ارتباطات بین شهری به شرح زیر می‌باشد . ( شکل ۸ )

الف:مرکز نگهداری سوئیچ راه دور که وظیفه تأمین و برقراری ارتباط بین شهری و بین‌الملل مشترکین تلفن خودکار را به عهده‌دارد .

ب:تلفن راه دور که وظیفه تأمین و برقراری ارتباط بین شهری و بین‌الملل متقاضیان فاقد تلفن در شهرها و روستا‌ها را به عهده‌دارد .

پ:واحد تلگراف که وظیفه مخابره و ارسال تلگراف متقاضیان را به اقصی نقاط دنیا به عهده‌دارد .

ح:واحد خطوط راه دور که وظیفه که وظیفه نگهداری خطوط بین شهری را به عهده‌دارد .

خ:کنترل و نظارت بر واحدهای مخابراتی که وظیفه کنترل و نظارت و تأمین ارتباط واحدهای مخابراتی در محدوده حوزه مربوطه را به عهده‌دارد .

که شرح مفصل فعالیت بندیهای الف ، ب و خ در فصل «6» ارائه خواهد شد .

از آنجائیکه تعیین چارت سازمانی هر اداره ای توسط امور تشکیلات و بهبود روش‌های شرکت مخابرات ایران در تهران بر اساس اگوهایی که در اختیار دارند صورت می‌گیرد نمی‌تواند در برگیرنده همه نیازهای سازمانی باشد .

به عنوان مثال : تعداد نفراتی که جهت واحد نگهداری و نوسازی خطوط در نظر گرفته می‌شود بر اساس میزان کیلومتر خطوطی است که بایستی نگهداری و نوسازی شود . در صورتیکه جهت تعیین تعداد نفرات با باکس سازمانی واحد مذکور در هر شهرستانی بایستی با در نظر گرفتن موقعیت جغرافیایی و مسیرهای خطوطی که بایستی نگهداری شوند تعیین گردد .

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.