فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

کارآموزی حسابداری – حسابداری شرکت آب و فاضلاب

کارآموزی حسابداری – حسابداری شرکت آب و فاضلاب

دسته بندیحسابداری
فرمت فایلdoc
حجم فایل۶۸ کیلو بایت
تعداد صفحات۶۷
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

فهرست مطا لب

عنوان صفحه

مقدمه ۱

فصل اول : کلیات

اهداف تشکیل سازمان آب وفاضلاب ۲

امورمالی سازمان آب وفاضلاب ۳

سرفصلهای هزینه تشکیلاتی اداره کل ۹

مثال مربوط به پرداخت هزینه توسط تنخواه گردان ۱۱

فصل دوم : سیستم حسابداری

درآمدها ۱۸

حقوق ودستمزد ۱۹

مفهوم استخدام عمومی ۲۰

حقوق ودستمزد سازمان آب وفاضلاب ۲۶

حسابداری طرح ۳۵

نحوه محا سبه استهلاک ۳۹

فصل سوم: دارائی های ثابت

جریان عملیات هنگام تحصیل دارایی ها ۵۰

نحوه کد گذاری وتعریف استقرار وتحویل گیرنده دارایی ۵۵

صورت برداری پایان سال دارایی های ثابت ۶۰

نحوه کد گذارایی اموال جزئی ۶۴

فصل چهارم : نتیجه گیری

نتیجه گیری ۶۵

ضمائم ۶۶

منابع ومآخذ ۶۷

((به نام خدا))

فصل اول:کلیات

موقعیت جغرافیایی منطقه گرگان و گنبد

منطقه گرگان و گنبد با وسعتی بیش از ۲۲هزار کیلو متر مربع وبا بر گرفتن جلگه شرقی دریای خزر حدود ۴۸% مساحت استان مازندران قدیم را شامل می گردد. شرایط اقلیمی از معتدل تا خشک و نیم خشک وبارندگی ۸۰۰-۲۵۰ میلیمتر در دشت وسیعی در دامنه های جنوبی رشته کوه البرز واقع است این منطقه از شمال به ترکمنستان ، از جنوب به استان سمنان (رشته کوههای البرز) از غرب به دریای مازندران و شهرستان بهشر واز شرق به استان خراسان (کوههای بینالود و آلاداغ) محدود می شود. واقع شدن منطقه گرگان و گنبد در محدوده ۳ حوزه مهم آبخیز رودخانه های گرگان رود –و قره سو اترک و سایر رودخانه هایی که به خلیج گرگان می ریزند این منقطه را به عنوان یکی از مناطق پر آب می سازد.

اهداف تشکیل سازمان آب وفاضلاب

۱- سالمسازی اب مورد استفاده مردم درشهرهها .

۲- تسویه کردن اب مورد استفاده مردم

امورمالی سازمان آب وفاضلاب استان‌گلستان

بخش اول آن بخش حسابداری جاری وبخش دوم رابخش حسابداری طرح‌تشکیل می‌دهد که براساس وظایف هریک ازآن به دوبخش به این دوقسمت تقسیم‌بندی شده است .

الف ـ بخش حسابداری جاری :

دراین بخش ازحسابداری آن قسمت ازکارها وهزینه‌ها حسابداری می‌شوندکه منافع آنی ندارند واین هزینه‌ها معمولاً به طورمتداول وهمیشگی وجوددارند . مثل هزینه‌های حقوق ، ایاب‌وذهاب . درهزینه‌های تشکیلاتی هم دربخش جاری حسابداری می‌شوندکه این بخش‌به دوقسمت زیرتقسیم می‌شوندکه عبارتند از :

۱ ـ بخش حسابداری قراردادها .

۲ ـ بخش حسابداری امورات جاری .

۱ ـ بخش حسابداری قراردادها :

دراین بخش حسابداری مربوط به قراردادهایی است که سازمان آب وفاضلاب استان باطرف‌قرارداد خودقراردادمی‌بندد . که به صورت زیرقرارداد می‌بندد . اول هرسال درطی مناقصاتی که سازمان آب وفاضلاب برای انجام بعضی ازکارهای خودبرگزارمی‌کند . هرشخص یاشرکتی که دراین مناقصات کمترین قیمت راپیشنهادکند درمناقصه برنده می‌شود. مثلاً یکی ازمناقصاتی که سازمان آب وفاضلاب استان هرساله برگزارمی‌کندمناقصه برای حفر چاه است .که طبق شرایط اعلام‌شده هرشخصی که کمترین منابع را پیشنهادکند بااوقرارداد بسته می‌شود .

نمونه‌ای ازقراداد حفر چاه که بین دوطرف بسته می‌شودبه صورت زیرمی‌باشد :

بسمه تعالی

وزارت نیرو تاریخ :

سازمان آب وفاضلاب پیوست :

شماره : ۱۲

این قرارداد بین سازمان آب وفاضلاب استان‌گلستان به نمایندگی آقای دکترهاشمی مدیرکل به عنوان کارفرما وآقای …………….. فرزند ………………. اهل وساکن …………….. به عنوان پیمانکارمنعقدمی‌گردد .

ماده ۱ ) موضوع قرارداد :

حفریک حلقه چاه عمیق اب برای مصرف به عمق ۳۰۰متردرمنطقه…. به آقای ….

ماده ۲ ) مبلغ قرارداد :

مبلغ کل قرارداد ۰۰۰/۰۰۰/۲۱۰ریال تعیین واعلام گردیده که به صورت اقساط پایان هرماه پس ازارائه صورت وضعیت توسط پیمانکار وتأیید کارفرما قابل پرداخت می‌باشد . بدیهی است مبلغ قرارداد پس ازکسرکسورات قانونی قابل پرداخت می‌باشد .

ماده ۳ ) نحوه پرداخت :

پرداخت براساس کارکرد باتنظیم صورت وضعیت کارکرد وپس ازتأیید انجام کاروخدمات ارائه شده ازطرف کارفرما به صورت ماهیانه وپس ازکسرکسورات قانونی دروجه پیمانکار کارسازی خواهدشد .

ماده ۴ ) مدت قرارداد :

مدت اجرای قرارداد ۱/۱/۸۳ لغایت ۲۹/۱۲/۸۳ به مدت یک سال می‌باشد .

ماده ۵ ) شرایط قرارداد :

۱)بعد از اتمامقرارداد مبلغی به عنوان حسن انجام کار پیش کارفرما باقی میماند به مدت ۳ماه.

۲) پیمانکار متعهد به پرداخت کلیه کسور ات قانونی اعم ازمالیات ، بیع وغیره می‌باشد . ودرهرحال مسئولیت عدم اجرای قوانین مذکور توجه کارفرمانخواهدبود

۵ ) درصورتیکه پیمانکار به هرعلتی نتواند پروژه را به موقع تحویل دهد روزی مبلغ ۲۶۰۰۰۰ریال جریمه دیرکرد باید به کارفرما پرداخت کند.

۳ ) هرگاه پیمانکار دراجرای تعهدات خودقصورنماید یابروز خساراتی ازناحیه‌اووارد گردد ملزم به جبران آن می‌باشد . ودرصورت استنکاف ازپرداخت خسارت کارفرما حق داردبراساس نظرواعلام کارشناس سازمان آب وفاضلاب گلستان هزینه‌های لازم را ازمبلغ کل قرارداد کسرنماید . ضمناً تعیین اینکه آیاپیمانکار درانجام تعهدات قصورنموده یاخیر ، درصلاحیت کارفرمامی‌باشد . وپیمانکار ازاین حیث ادعا یا اعتراض نخواهدداشت .

ماده ۶ ) تضمینات قرارداد :

پیمانکار جهت ارائه وانجام تعهدات خودمبلغی معادل ۰۰۰/۱۲۰ ریال دروجه سازمان آب وفاضلاب استان‌گلستان ومبلغ مذکور تاپایان قرارداد نزد سازمان آب وفاضلاب گلستان باقی خواهدماند وپیمانکار ضمن عقد خارج لازم به سازمان آب وفاضلاب گلستان وکالت داده که درصورت تشخیص بروز خسارت ازناحیه پیمانکار ازمحل چک مذکور خسارت خودراتأمین نماید .

ماده ۷ ) مرجع حل اختلاف :

کلیه اختلافات حاصله ازتفسیرواجرای قرارداد ازطریق مذاکرات حل‌خواهدشد . درصورت عدم توافق رأی مصادره اداره حقوقی سازمان آب وفاضلاب استان‌گلستان حکم مرضی‌الطرفین خواهدبود ورأی مزبور قطعی ولازم‌الاجرا است .

این قرارداد مشتمل پرداخت ماده ودرچهارنسخ وهمگی دارای حکم واحداست .

پیمانکار ناظر

مدیرکل‌ سازمان آب وفاضلاب استان گلستان

عامل ذی‌حساب ومسئول مالی

رئیس اداره حقوقی

نکته : قبل ازهرچیز بایدگفت که در سازمان آب وفاضلاب استان ‌هرپرداختی باید به دستورمدیرکل صورت گیرد . البته این امردرتمام اداره‌های دولتی کشوررعایت می‌شود.

پس ازتهیه وفرم توسط ناظربه بخش رسیدگی وکنترل اسناد ازنظرکیفیت مجوزها ورعایت اصول حسابداری تعیین وبه کارگیری سرفصل‌ها صیحیح وتشخیص حسابها درچهارچوب آئین‌نامه‌ها وقوانین مالی می‌رود .

پس ازرسیدگی وتنظیم سند که براساس تعداد روز می‌باشد ضرب درمبلغ قرارداد می‌شود . مبلغ مذکور به مرکزهزینه‌منتقل می‌شود وباکسر % ۵ مالیات ومعرفی به دارایی پس ازواریزمبلغ مالیات وارائه فیش توسط پیمانکار مبلغ اصلی قابل پرداخت می‌باشد . مراحل تنظیم سند ورسیدگی به سندتوسط مسئول مربوطه تأمین اعتبار توسط مسئول بودجه وامضای چک توسط عامل ذیحساب ونهایتاً امضای مدیرکل ازمراحل انجام این کارمی‌باشد.

۲ ـ حسابداری امورات جاری :

هزینه‌ها دراداره کل به دوقسمت عمده تقسیم می‌شوندکه به صورت زیراست :

الف ـ هزینه‌های تشکیلاتی ب- هزینه‌های عمومی

الف : هزینه‌های تشکیلاتی : هزینه‌های تشکیلاتی که مختص به ستاد اداره کل می‌باشد وجزء هزینه‌های جاری می‌باشد.

سرفصل‌های هزینه‌های تشکیلاتی دراداره کل :

۱ ـ حقوق ومزایای کارمندان رسمی

۲ ـ حقوق ومزایای کارمندان غیررسمی

۳ ـ دستمزد ومزایای کارگران رسمی

۴ ـ خدمات قراردادی

۵ ـ تعمیرونگهداری

۶ ـ بیعه وعوارض دارایی‌ها

۷ ـ سوخت وآب‌وبرق

۸ ـ ارتباطات ومخابرات

۹ ـ اجاره محل

۱۰ ـ هزینه رفاهی کارکنان

۱۱ ـ هزینه چاپ وتکثیر

۱۲ ـ هزینه لوازم مصرفی

۱۳ ـ کارمزدبانکی

۱۴ ـ هزینه استهلاک دارایی‌های ثابت

۱۵ ـ سایرهزینه‌

در سازمان آب وفاضلاب استان‌گلستان هزینه‌ها به دوصورت پرداخت می‌شود :

الف ـ هزینه‌هایی که ارتباط مستقیمی باکارمندان وپرسنل دارند .

ب ـ هزینه‌هایی که ارتباط غیرمستقیم باکارمندان وپرسنل دارند .

هزینه‌هایی که ارتباط مستقیم باکارمندان دارند مانندهزینه‌های حقوق ودستمزد ایاب‌وذهاب وخریدوسایل لازم برای کارکنان وغیره .

هزینه‌هایی که ارتباط غیرمستقیم باکارمندان دارند مانندهزینه‌های ماشین الات وخریدوسایل وغیره .

بیشترهزینه‌های اداره کل ازطریق تنخواه‌گردان پرداخت می‌شود چه هزینه‌هایی که اربتاط مستقیمی به اداره کل دارند چه هزینه‌هایی که ارتباط غیرمستقیم دارند . برای هزینه‌هایی که ازطریق تنخواه‌گردان پرداخت می‌شود بایدمراحل زیرراطی کند .

۱ ـ تنظیم فرم ودرخواست کامل توسط واحدمربوطه یادرخواست‌کننده : واحدها ، لوازم وکالاهای مربوط یاسایر نیازهای خودرا در فرمی تنظیم می‌کند . پس تنظیم فرم درخواست توسط واحدمربوطه باید به تأیید مدیرکل برسد . پس ازتأیید مدیرکل به امورمالی فرستاده می‌شود .

۲ ـ تأیید وتأمین اعتبارفرم درخواست کالا توسط امورمالی ، فرم درخواست پس ازتأیید مدیرکل به دست امورمالی می‌رسد . امورمالی پس ازبررسی این فرم آن راتأیید کرده وتأمین اعتبار می‌شود .

۳ ـ پس ازتأیید وتأمین اعتبار ازطرف امورمالی جهت تأیید به دفترمدیرکل انتقال داده می‌شود . پس ازبررسی توسط مدیرکل وامضاء فرم هزینه ‌انجام شده ومبلغ آن توسط امورمالی پرداخت می‌شود .

مثالی مربوط به پرداخت هزینه توسط تنخواه‌گردان :

اول سال حساب‌تنخواه‌گردان دراداره کل بازمی‌شود وثبت زیردردفاتر مالی می‌شود .

ردیف

معین ـ جزء ـ کل /کد

شرح

عطف

بدهکار

بستانکار

۱

مختص موردنظر

۰۰ – 3-10

تنخواه‌گردان ـ آقای رجب‌زداده

بانک‌آقای رجب‌زاده

۰۰۰/۹۵۰

۰۰۰/۹۵۰

پس ازانجام هزینه توسط فردتنخواه‌گردان باآوردن فرم درخواست وفاکتورهای خرید دوباره توسط امورمالی پس از بررسی فاکتورهای خرید یاانجام هزینه‌های دیگر دوباره توسط امورمالی ترمیم می‌شود .

نکته قابل توجهی که دراینجا وجوددارد این است که اگرفرد تنخواه‌گردان بخواهدبیش از ۰۰/۵۰۰ تومان یک‌جا هزینه یاخرید انجام دهد ،باید استعلام کند مثلاً برای خرید یک دستگاه کامپیوتر که فرم درخواست آن تأیید مدیریت رسیدبه دست شخص تنخواه‌گردان می‌رسد . تنخواه‌گردان موظف است که استعلام ‌کننده یعنی اینکه به چندمرکزخریدوفروش کامپیوتر سرزده ومشخصات کامپیوتر موردنیاز رابه فرد یامرکزمورد نظروقیمت آن مرکز رابگیرد . والبته مهر وامضاء مرکز راباید روی برگه استعلام خودداشته‌باشد .

پس ازاستعلام کمترین قیمت پیشنهادشده مسئول خرید آن راانتخاب کرده وآن کامپیوتر راخریداری می‌کند وبعد ازخرید امضاء وفاکتور ها وبرگه‌درخواست کالا رابه امورمالی برده که باردیگر توسط امورمالی تمام فاکتورها وبرگه درخواست کالا ومشخصات کامپیوتر درخواست‌شده باخریداری شده وسایررا بررسی می‌کند وپس ازبررسی چک مربوطه رابه فردتنخواه‌گردان پرداخت می‌کند . نمونه‌ای ازبرگه‌خریدکالا توسط تنخواه‌گردان پرداخت‌شده است .

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.