فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
اطلاعات بیشتر

پیشینه و مبانی نظام سرمایه داری و بحران های ناشی از آن

پیشینه و مبانی نظام سرمایه داری و بحران های ناشی از آن

دسته بندیعلوم سیاسی
فرمت فایلdoc
حجم فایل۱۲۸ کیلو بایت
تعداد صفحات۶۷
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

۲-۱- دیدگاه های کارل مارکس درباره نظام سرمایه داری و نقد آن ….۲۱

۲-۱-۱- تعریف مارکس از سرمایه داری …………………………..۲۲

۲-۱-۲- مفاهیم کلیدی در تشریح نظام سرمایه داری و نقد آن از دیدگاه مارکس…۲۲

۲-۱-۲-۱- نظریه ارزش ……………………………………………..۲۲

۲-۱-۲-۲- ارزش اضافی…………………………………………………..۲۳

۲-۱-۲-۳- سرمایه ……………………………………………………۲۴

۲-۱-۲-۴- جریان کالا ……………………………………………………۲۴

۲-۱-۲-۵- کاهش نرخ سود …………………………………………..۲۴

۲-۱-۲-۶- نیروی کار ……………………………………………………….. ۲۴

۲-۱-۲-۷- زیربنا و روبنای جامعه ………………………………………۲۵

۲-۱-۲-۸- شیوه های تولید ……………………………………………۲۶

۲-۱-۲-۹- طبقه،آگاهی طبقاتی، نبرد طبقاتی …………………………… ۲۶

۲-۱-۲-۱۰- کار بیگانه شده ………………………………………………. ۲۸

۲-۱-۳- نقد سرمایه داری در دیدگاه مارکس ……………………… ۳۰

۲-۱-۳-۱- بحران زایی ……………………………………………………۳۰

۲-۱-۳-۲- بهره کشی و تشدید شکاف طبقاتی ……………………….۳۱

۲-۱-۳-۳- پول سالاری …………………………………………..۳۴

۲-۱-۳-۴- از خود بیگانگی ……………………………………………۳۵

۲-۲- نظرات نئومارکسیست‌ها (مکتب فرانکفورت) در نقد نظام سرمایه داری ..۳۸

۲-۲-۱- صنعت فرهنگ؛عامل تحمیق توده ها ……………………۳۹

۲-۲-۲- ارتباطات نوین،عامل فریب فرد در جامعه سرمایه داری ……….۴۰

۲-۲-۳- نابودی خلاقیت های ذهنی و تولید نیازهای کاذب ………۴۲

۲-۲-۴- انقلاب روشنفکران و دانشجویان در مقابل سرمایه داری …….۴۳

۲-۲-۵- تولید نیازهای کاذب توسط دستگاه های ایدئولوژیک نظام سرمایه داری …۴۳

۲-۲-۶- لزوم انقلاب در برابر سرمایه داری …………………..۴۵

۲-۲-۷- گرایش به بحران در جوامع پیشرفته …………………..۴۷

۲-۲-۸- پول و قدرت عامل مستعمره شدن زیست جهان در نظام سرمایه داری ….۴۹

۲-۲-۹- مستعمره شدن حوزه عمومی (افکار عمومی از سوی سرمایه داران) …..۵۰

۲-۳- سایر نظرات در نقد نظام سرمایه داری…………………..۵۱

۲-۳-۱- تسلط نخبگان قدرت بر جامعه سرمایه داری آمریکا ………….۵۱

۲-۳-۲- رابطه ذاتی میان بحران و نظام سرمایه داری در آمریکا ……..۵۳

۲-۳-۳- استثمار و انباشت رقابتی؛ معضل سرمایه داری………………۵۶

۲-۳-۴- بحران مزمن سرمایه داری ………………………..۵۷

۲-۳-۵- فروپاشی نظام سرمایه داری ………………………. ۵۷

۲-۳-۶- بحران سرمایه داری نئولیبرال ………………………….۵۸

۲-۳-۷- دموکراسی نظام سرمایه داری؛ پیوندی صوری میان افراد انتزاعی…۶۱

۲-۳-۸- مناسبات دموکراتیک در تسلط سرمایه داری ………………۶۳

۲-۴- نظریه «باز فئودالی شدن» و نقد بنیادین نظام سرمایه داری ……۶۴

۲-۴-۱- تبیین مختصات نظام فئودالی ……………………………..۶۶

۲-۴-۲- استثمار اکثریت؛اساس نظام فئوادالی …………………..۶۷

۲-۴-۳- تبدیل شیوه فئودالی به شیوه تولید سرمایه داری و چرخش آن …۶۹

۲-۴-۴- تبیین فرایند باز فئودالی شدن جامعه از دیدگاه یورگن هابرماس …..۷۰

۲-۴-۵- تبیین تئوریک فرایند باز فئودالی شدن نظام سرمایه داری از دیدگاه ریچارد بی فریمن..۷۲

۲-۴-۵-۱- نابرابری اجتماعی …………………………………………۷۳

۲-۴-۵-۲- کنترل و نظارت سیاسی ……………………………….۷۶

۲-۴-۵-۳- معاملات قماری ……………………………………………… ۷۸

رایگان اطلاعات بیشتر