فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

پروژه کارآفرینی کارخانه تولید سویا

پروژه کارآفرینی کارخانه تولید سویا

دسته بندیصنایع غذایی
فرمت فایلdoc
حجم فایل۷۸۲ کیلو بایت
تعداد صفحات۸۵
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

پروژه کارآفرینی کارخانه تولید سویا در ۸۵ صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست مطالب

عنوان شماره صفحه

خلاصه طرح :………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۵

فصل اول……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶

بررسی فنی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶

۱-۴نمودار برنامه ریزی حمل و نقل………………………………………………………………………………………………………………… ۹

۱-۴-۱ جدول برنامه ریزی حمل و نقل محصول پاکتی ریزدانه و گرده………………………………………………………………. ۹

۱-۴-۲ جدول حمل و نقل محصول بسته بندی درشت دانه…………………………………………………………………………… ۱۱

۲-۴-۱ جدول برنامه ریزی حمل و نقل محصول پاکتی درشت دانه…………………………………………………………………. ۱۳

۵-۱ مراحل ساخت……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۶

۱-۵-۱ مراحل ساخت محصول جدول پاکتی گرده ای (۷-۱)………………………………………………………………………… ۱۶

۱-۵-۱ جدول مراحل ساخت محصول پاکتی درشت دانه……………………………………………………………………………….. ۱۷

(جدول ۱-۸ )…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۷

۱-?-? جدول مراحل ساخت محصول پاکتی ریز دانه…………………………………………………………………………………….. ۱۹

جدول(۱-?)……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۹

۱-?-? جداول مراحل ساخت محصول بسته بندی درشت دانه……………………………………………………………………….. ۲۰

(جدول۱-??)……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۰

فصل دوم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۳

کلیات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۳

-۶ ۱-? لیست مواد…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۴

۱-?-? لیست مواد بخش ساخت تولید………………………………………………………………………………………………………….. ۲۴

(جدول ۱-?? )…………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۴

۱-?-? لیست مواد بخش نت………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۴

(جدول ۱-?? )…………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۴

۱-?-? لیست مواد بخش آزمایشگاه (کنترل کیفیت)……………………………………………………………………………………….. ۲۵

( جدول ۱-??)…………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۵

۱-? لیست ماشین آلات……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۶

جدول ۱-??……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۶

۱-? لیست تجهیزات/تاسیسات…………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۷

جدول ۱-??……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۷

۱-? لیست ابزار آلات و تجهیزات دستی………………………………………………………………………………………………………. ۲۸

۱-?-? لیست ابزارآلات وتجهیزات دستی بخش کنترل کیفیت(آزمایشگاه شیمی و میکروبی)……………………………. ۲۸

جدول (۱-۱۶)……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۸

۱-۹-۲ لیست ابزار آلات و تجهیزات دستی بخش کنترل کیفیت(آزمایشگاه میکروبی)………………………………………. ۳۰

جدول ۱-۱۷٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۳۰

۱-۹-۳ لیست ابزار آلات و تجهیزات دستی بخش نت و تولید………………………………………………………………………… ۳۱

جدول ۱-۱۸٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۳۱

۱۰-۱ برآورد تعداد ماشین آلات………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۴

۱-۱۰-۱ بر آورد تعداد ماشین آلات بخشهای تولیدی…………………………………………………………………………………….. ۳۴

– ماشین آلات بخش پروتیین ساز…………………………………………………………………………………………………………………. ۳۴

* زمان استاندارد به ازای هر واحد محصول تولیدی:………………………………………………………………………………………. ۳۵

– ماشی آلات بخش بسته بندی…………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۵

۱-۱۰-۲ محاسبه تعداد و ظرفیت دیگ بخار…………………………………………………………………………………………………. ۳۶

جدول ۱-۱۹٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۳۶

۱-۱۱ برآورد مواد اولیه مورد نیاز(جدول ۱-۲۰)…………………………………………………………………………………………… ۳۸

۱-۱۲ برآورد تعداد پرسنل مورد نیاز…………………………………………………………………………………………………………….. ۳۹

فرم برآورد پرسنل مورد نیاز بخش های مختلف کارخانه…………………………………………………………………………………. ۳۹

جدول ۱-۲۱٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۳۹

فرم برآورد پرسنل مورد نیاز بخش های مختلف کارخانه…………………………………………………………………………………. ۴۱

فرم بر آورد پرسنل مورد نیاز بخش های مختلف کارخانه………………………………………………………………………………… ۴۳

۱-۱۴ لیست لوازم مورد نیاز کارخانه(اعم از اداری، رفاهی،…)………………………………………………………………………… ۴۳

۱-۱۵ برآورد فضای مورد نیاز………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۷

۱-۱۵-۱ برآورد فضای مورد نیاز سالن تولید…………………………………………………………………………………………………. ۴۷

۱-۱۵-۲ برآورد فضای مورد نیاز ابزارها……………………………………………………………………………………………………….. ۴۹

انبار مواد اولیه (بلغور)…………………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۹

انبار بلغور در جریان ساخت…………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۹

انبار نهایی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۹

۱-۱۷ تحلیل لی اوت سالن تولید براساس نرخ نزدیکی و نمودار رابطه بخش ها……………………………………………… ۵۰

۱-۱۵-۳ براورد فضای مورد نیاز سایر بخش های کارخانه………………………………………………………………………………. ۵۲

جدول ۱-۲۴٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۵۲

جمع بندی………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۵

پرسنل مورد نیاز:………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۶

فضای مورد نیاز بخش های کارخانه………………………………………………………………………………………………………………. ۵۶

فصل سوم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۸

بررسی مالی و اقتصادی………………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۸

۱-۲ سرمایه مورد نیاز طرح………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۹

۲-۱-۱ سرمایه ثابت طرح…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۹

محاسبه هزینه های مربوط به زمین………………………………………………………………………………………………………………… ۵۹

جدول ۲-۱٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۵۹

محاسبه هزینه های مربوط به محوطه سازی و ساختمان و آسفالت…………………………………………………………………….. ۶۰

جدول ۲-۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۶۰

محاسبه هزینه تاسیسات عمومی و تجهیزات…………………………………………………………………………………………………… ۶۱

جدول۲-۳٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۶۱

محاسبه هزینه ماشین آلات……………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۲

جدول ۲-۴٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۶۲

محاسبه هزینه لوازم اداری و رفاهی و ابزار آلات و………………………………………………………………………………………….. ۶۲

جدول ۲-۵٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۶۲

محاسبه هزینه های قبل از بهره برداری…………………………………………………………………………………………………………… ۶۳

هزینه های قبل از بهره برداری شامل موارد زیر می باشد:………………………………………………………………………………… ۶۳

جدول ۲-۶٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۶۳

جدول ۲-۷٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۶۴

محاسبه هزینه های پیش بینی شده…………………………………………………………………………………………………………………. ۶۵

۲-۴۲ سرمایه در گردش طرح………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۵

هزینه مواد اولیه……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۵

هزینه مصرف انرژی……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۵

محاسبه هزینه مواد اولیه (به میزان نیاز ? ماه):………………………………………………………………………………………………… ۶۶

جدول ۲-۸٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۶۶

جدول ۲-۹٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۶۷

با جمع اقلام بالا ، مقدار کل هزینه مصرف انرژی در طول ? ماه بدست می آید:……………………………………………….. ۶۷

هزینه حقوق و دستمزد و بیمه کارکنان(به مدت ? ماه)……………………………………………………………………………………. ۶۸

جدول ۲-۱۰٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۶۸

جدول ۲-۱۱٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۶۹

محاسبه هزینه بیمه کارخانه (به مدت ? ماه):………………………………………………………………………………………………….. ۷۰

محاسبه هزینه فروش (به مدت ? ماه):…………………………………………………………………………………………………………… ۷۰

۲-۱-۳ محاسبه سرمایه مورد نیاز طرح:…………………………………………………………………………………………………………. ۷۰

?-? قیمت تمام شده و قیمت فروش محصول………………………………………………………………………………………………… ۷۰

جدول زیر میزان هزینه های ثابت سالیانه طرح را نشان می دهد:……………………………………………………………………… ۷۱

جدول ۲-۱۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۷۱

۲-۲-۲ محاسبه هزینه های متغیر…………………………………………………………………………………………………………………… ۷۱

جدول زیر میزان هزینه های متغیر سالیانه را نشان می دهد……………………………………………………………………………… ۷۲

جدول ۲-۱۳٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۷۲

۲-۲-۳ هزینه های تولید سالیانه:……………………………………………………………………………………………………………………. ۷۳

معادله ۲-۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۷۳

۲-۲-۵ برآورد قیمت فروش:………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۳

۲-۲-۶ قیمت فروش محصول تولید سالیانه:…………………………………………………………………………………………………… ۷۴

دارایی ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۴

دارایی های جاری :……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۴

بدهی ها و حقوق صاحبان سهام……………………………………………………………………………………………………………………. ۷۵

بدهی های جاری:………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۵

?-? محاسبه نقطه سربه سر………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۵

نقطه سربه سر از معادله زیر حاصل می شود:…………………………………………………………………………………………………. ۷۵

(معادله ۲-۵ )……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۶

۲-۵ محاسبه حاشیه ایمنی طرح (تحلیل نقطه سر به سر)…………………………………………………………………………………. ۷۶

حاشیه ایمنی طرح از معادله زیر حاصل می شود:……………………………………………………………………………………………. ۷۶

?-? تعیین درصد ارزش افزوده…………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۷

درصذ ارزش افزوده از معادله زیر حاصل می شود:…………………………………………………………………………………………. ۷۷

معادله ?-?………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۷

معادله (۲-۸)………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۷

۲-۷ تعیین دوره برگشت سرمایه…………………………………………………………………………………………………………………… ۷۷

(معادله ?-? دوره برگشت سرمایه )………………………………………………………………………………………………………………. ۷۷

معادله ۲-۹ سرمایه ثابت طرح = دوره برگشت سرمایه……………………………………………………………………………………. ۷۸

در آمد سالیانه……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۸

فصل چهارم………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۹

تحلیل طرح و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۹

محاسبه ارزش خالص فعلی………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۰

۲-۹ تحلیل حساسیت…………………………………………………………………………………………………………………………………… ۸۱

جمع بندی………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۳

نتیجه گیری :……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۴

خلاصه طرح :

در این طرح به بررسی کارخانه تولید سویا پرداخته شده است ، برای بررسی طرح از روش های آماری و اقتصادی و برآورد های مالی استفاده شده است ، این طرح شامل چهار فصل میباشد ، فصل اول به بیان کلیاتی از قبیل مقدمه ، تاریخچه ، مجوز های قانونی مورد نیاز ، وضعیت بازار ، میزان واردات و صادرات و … پرداخته است ، فصل دوم به بیان روش انجام کار پرداخته است ، بازدید از واحد کاری مشابه ، نیروی انسانی ، نحوه تامین سرمایه و … از جمله عناوین موجود در این فصل میباشد ، فصل سوم به بررسی طرح از دیدگاه اقتصادی پرداخته است ( طرح توجیهی یا BP ) ، عناوینی از قبیل نیروی انسانی مورد نیاز ، میزان سرمایه گذاری ، مواد اولیه مورد نیاز ، ماشین آلات مورد نیاز و … از جمله عناوین موجود در این فصل میباشد ، در نهایت فصل چهارم به بیان نتیجه اجرای طرح می پردازد .

۲ برآورد فضای مورد نیاز ابزارها

انبار مواد اولیه (بلغور)

با توجه به اینکه بلغور (ماده اولیه پروتیین سویا) نیازمند انبارش حداقل یک ماهه قبل از آغاز روند تولید می باشد لذا سیاست کارخانه برای بخش انبارش بلغور،انبارش برای حداقل سه ماه می باشد و چون این سیاست ، سیاست پایداری نیست و می تواند بر حسب شرایط مکانی و زمانی تغییر کند لذا ترجیح داده شده است فضای انبار برای انبارش ماده اولیه (بلغور) تا سقف ??? نیاز سالانه طراحی گردد.

انبار بلغور در جریان ساخت

طراحی فضای انبار در جریان ساخت ارتباط تنگاتنگی با طراحی فضای انبار مواد اولیه (بتغور)‌دارد لذا همان سیاستی را که برای طراحی فضای انبار مواد اولیه (بلغور) در پیش گرفته ایم برای طراحی فضای انبار بلغور در جریان ساخت نیز پیش می گیریم.

انبار نهایی

از آنجاییکه پروتیین سویا بلافاصله بعد از تولید به مرکز توزیع سراسری منتقل می شود لذا فضای مورد نیاز برای بخش انبار نهایی ، حداکثر برای ذخیره سازی موجودی ?? روز در نظر گرفته شده است.

جمع بندی

در ذیل نتایج اهم مواردی که در فصل بررسی فنی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت لیست شده است.

· محل احداث کارخانه (واحد صنعتی) :شهرستان کرج
· روش تولید منتخب: روش کانتینیو
· مواد اولیه مورد نیاز جهت تولید با احتساب ظرفیت کارخانه.
· تعداد روزهای کاری در سال :??? روز
· تعداد شیفت کاری در هر روز: ? شیفت
· ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز جهت تولید با احتساب ظرفیت کارخانه:

۱) اکسترودروینگر:? عدد

۲) دستگاه بسته بندی:?عدد

۳) دیگ بخار:?عدد با سایز ???? پوند بر ساعت

۴) بلغور: ??????? کیلوگرم

۵) روغن: ????? کیلوگرم

۶) آب: ??????? لیتر

۷) نوار سلیفون:??????? متر

۸) پاکت: ?????? عدد

۹) کارتن: ?????? عدد

پرسنل مورد نیاز:

۱) شیفت اول :?? نفر

۲) شیفت دوم : ?? نفر

۳) شیفت سوم: ?? نفر

۴) کل پرسنل مورد نیاز:??? نفر

فضای مورد نیاز بخش های کارخانه

۱) سالن تولید:M2 ???

2) واحد باسکول: M2 ??

3) واحد برق: M2 ??

4) واحد ایمنی: M2 ??

5) واحد دیگ خانه: M2??

6) خانه بهداشت: M2 ??

7) فضای سبز: M2 ???

8) پارکینگ: M2 ???

9) نگهبانی: M2??

10)راهروها و محل عبور و مرور: M2????

11)انبار مواد اولیه: M2 ??

12)انبار لوازم اداری: M2???

13)رستوران: M2???

14)نمازخانه: M2 ??

15)ساختمان اداری: M2 ???

16)سرویس بهداشتی: M2 ??

17)سایز:M2 ???

کل فضای مورد نیاز کارخانه : M2 ????

در فصل آتی به بررسی مالی و تقتصادی پروژه پرداخته می شود.

۱-۲ سرمایه مورد نیاز طرح

برای محاسبه سرمایه مورد نیاز طرح به محاسبه سرمایه ثابت طرح و سرمایه در گردش می پردازیم.

۲-۱-۱ سرمایه ثابت طرح

برای محاسبه ثابت طرح ، هزینه های مربوط به هر کدام از عوامل زیر را محاسبه کرده و از مجموع محاسبه کرده عوامل به سرمایه ثابت طرح می رسیم.

· هزینه های مربوط به زمین
· هزینه های محوطه سازی و ساختمان و آسفالت
· هزینه تاسیسات عمومی و تجهیزات
· هزینه ماشین آلات
· هزینه لوازم(اداری و رفاهی و ابزار آلات و …)
· هزینه های قبل از بهره برداری
· هزینه های پیش بینی نشده

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.