فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

پروژه كار آموزي دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرگان 33 ص

پروژه كار آموزي دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرگان 33 ص

پروژه كار آموزي دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرگان 33 ص

فهرست مطالب
1- تاريخچه سازمان سماء :
3- نوع خدمات :
1- موقعيت رشته كار آموز در واحد كاري معرفي شده با برسي جزئيات سازماني رشه كار آموز:
 2- بررسي شرح وضايف :
 3- امور جاري در دست اقدام واحد كاري:
4- برنامه هاي آينده واحد كاري :
 سنگ كاري نما :
 پوكه معدني: (ملات پوكه معدني و سيمان )
 متره :
 سفيدكاري:
ديوار چيني:
كاشي كاري :
كف سازي با سنگ :
فريم لس :
تيرچه و بلوك سقف و قالب بندي و آر ماتور بندي :
نسبتهاي اختلاط:
جوشكاري و ساخت اسكلت…

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.