فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

پروژه – دستگاه mri

پروژه – دستگاه mri

پروژه - دستگاه mri 1
این فایل شامل 20 صفحه ورد و مطالب زیر می باشد  تصویربرداری رزونانس مغناطیسی   (  Magnetic resonance imaging  به اختصار   MRI   )، که همچنین به عنوان   تصویربرداریرزونانسمغناطیسیهستهاینیزشناختهمیشود،   یکروشو   تکنیک اسکن   برای تهیه یک تصویر با جزئیات بالا از بدن انسان می باشد . این اسکن ( MRI ) از یک میدان مغناطیسی قوی و امواج رادیویی برای تهیه تصاویر بخش هایی از بدن که حتی با اشعه X ، سی تی اسکن و یافراصوت دیده نمیشوند   استفادهمیکند. برایمثالاینروش   ازاسکنبهدکترهااجازهدیدنبخشهایداخلی   مفاصل،غضروف،رباطها،ماهیچههاوتاندونهارامیدهدکهمیتواندبرایتشخیصوشناساییبسیاریازمصدومیتهایورزشیمفید واقع شود . ام آر آی همچنین میتواند برای بررسی ساختار داخلی بدن انسان و تشخیص انواع بیماری ها و اختلالات مانند   سکتهمغزی،تومور،آنوریسم،آسیبنخاعی،مولتیپلاسکلروزومشکلاتداخلیگوشوچشممورداستفادهقراربگیرد * ۱ ( بر اساس تحقیقات کلینیک Mayo  ). همچنین از این تکنیک به صورت گسترده در تحقیقات اندازه گیری ساختار و عملکرد مغز …

برچسب‌ها:
رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.