فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

پروتکل درمانی وسواس بارویکرد شناختی – رفتاری )رفتاردرمانی دیالکتیکی(

پروتکل درمانی وسواس بارویکرد شناختی – رفتاری )رفتاردرمانی دیالکتیکی(

پروتکل درمانی وسواس بارویکرد شناختی - رفتاری )رفتاردرمانی دیالکتیکی( 1
پروتکل درمانی وسواس بارویکرد شناختی – رفتاری ) رفتاردرمانی دیالکتیکی ( کارعملی واحد درسی نظریه های رواندرمانی فرمت فایل: پی دی اف تعداد صفحه:20         بخشی از متن اختلال وسواس اجباری Disorder Compulsive Obsessive : OCD ویژ گی  اصلی اختلال و سواس بی اختیاری OCD وجود و سواس های فکری یا عملی یا هر دو آنها ست شخیص OCD به ظاهر کاری آ سان و ساده به نظر می آید. با این حال،تشخیص OCD ممکن است کار چالش انگیز و سختی با شد، زیرا بعضی از ویژگی های آن با ویژ گی های دیگر اختلال ها همپوشیی دارد،از جمله با اختلال هایی مانند تیک ،اختلال های کنترل تکانه،اختلال شخصیت وسواسی ،اختلال جسمانی شکل ،اختلال  اضطراب فراگیر ،هراس ها اختلال های خوردن،اختلال های روان پریشی و افسردگی . …

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.