فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

پروتکل درمانی وسواس بارویکرد شناختی – رفتاری (رفتاردرمانی دیالکتیکی)

پروتکل درمانی وسواس بارویکرد شناختی – رفتاری (رفتاردرمانی دیالکتیکی)

دسته بندیعلوم انسانی
فرمت فایلpdf
حجم فایل۱٫۰۰۱ مگا بایت
تعداد صفحات۲۰
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

پروتکل درمانی وسواس بارویکرد شناختی – رفتاری (رفتاردرمانی دیالکتیکی)

جلسه گرفتن شرح حال- مقیاس وسواس فکری – عملی ییل – براون) YBOCS )
قواعد جلسه درمان)متعهد شدن به درمان ،شرکت منظم در درمان-انجام تمرین
ها( . جلسه اول تعریف کلمات کلیدی: اختلال وسواس بی اختیاری –وسواس های فکری – وسواس های
عملی
-نشخوارهای شناختی-تعریف مدل های شناختی
جلسه دوم ارایهی تعریف دیالکتیک، ا صول و راه های تفکر و عمل به شیوه ی دیالکتیکی و پس از آن
آشنایی
با مفهوم هوشییییاری فرا یر و سیییه ها ل ذهنی نذهی منهنی، ذهی هی انی و ذهی
خرد را(.
در جلسییهی دوم دو دسییته مهارت برای دسییتیابی به هوشیییاری فرا یر آموز داده و
تمریی شد.
جلسه سوم آموز مهارتها در DBT ،ان ام تمریی
جلسه چهارم معرفی مواجهه و پیشگیری ازوسواس های فکری ،ان ام تمریی، اصلاح شناختی
جلسه پنجم تمریی مواجهه و تمریی های مهارتهای DBT جلسه ششم تکنیکهای بازسازی شناختی

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.