فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

پرسشنامه گذشت

پرسشنامه گذشت

دسته بندیپرسشنامه
فرمت فایلdocx
حجم فایل۱۳ کیلو بایت
تعداد صفحات۳
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

پرسشنامه گذشت

روایی:دارد

پایایی:دارد

نمره گذاری وتفسیر : دارد

منبع: دارد

گذشت مجموعهای از تغییرات انگیزشی در فرد آسیبدیده است که طی آن انگیزههای انتقامجویی نسبت به آسیبرسان و اجتناب از آسیبرسان کم میشود. ورثینگتون( ۱۹۹۸) ۱ گذشت را یک عمل خیرخواهانه میداند که در آن فرد آسیبدیده احساس عزتنفس را مجدداً ذخیرهسازی میکند، درحالیکه به عزتنفس فرد دیگر هیچ آسیبی وارد نمیکند. او معتقد است که گذشت یک تصمیم و تغییر واقعی در تجربه عاطفی فرد است که این تغییر در عواطف یا هیجانات با سلامت جسمی و روانی رابطه دارد.

پرسشنامه گذشت براساس پرسشنامه گذشت انرایت و همکاران (۱۹۹۴) که دارای ۶۰ گویه با سه بعد رفتاری، شناختی و عاطفی است، توسط صفارینیا و مفاخری (۱۳۹۰) ساخته شده است. با توجه به اینکه یکی از مؤلفههای اصلی گذشت اعتقادات مذهبی افراد میباشد، آنها برای بررسی گذشت در فرهنگ ایرانی، بعد اعتقادی را نیز به پرسشنامه خود اضافه نمودند و در نتیجه پرسشنامه مذکور دارای چهار خرده مقیاس است. این پرسشنامه بر روی ۳۲۶ دانشجوی پیام نور اسفراین اجرا شده است.

نمرهگذاری

این پرسشنامه که از نوع مداد- کاغذی و خودگزارشدهی است، مشتمل بر ۲۰ گویه میباشد. گویههای ۴، ۶، ۷، ۱۳، ۱۴، ۱۶ خرده مقیاس »شناختی«، گویههای ۵، ۱۰، ۱۱، ۱۷، ۲۰ خرده مقیاس »عاطفی«، گویههای ۱، ۲، ۱۲،۳، ۱۵ خرده مقیاس »رفتاری« و گویههای ۸، ۹، ۱۸، ۱۹ خرده مقیاس »اعتقادی« را میسنجند. نمرهگذاری گویهها براساس مقیاس لیکرت پنج درجهای به صورت »کاملاً موافق«5=، »موافق«4=، »نظری ندارم«3=، »مخالف«2= و »کاملاً مخالف«1= انجام میشود. بنابراین حداقل و حداکثر نمره کسب شده از این پرسشنامه به ترتیب برابر با ۲۰ و ۱۰۰ خواهد بو.د. لازم به ذکر است که گویههای ۱، ۲، ۳، ۱۲، ۱۳، ۱۹، ۲۰ به صورت معکوس نمرهگذاری میشوند.

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.