فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

پرسشنامه کیفیت زندگی در بیماران ام اس

پرسشنامه کیفیت زندگی در بیماران ام اس

دسته بندیپرسشنامه
فرمت فایلdocx
حجم فایل۱۵ کیلو بایت
تعداد صفحات۶
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

پرسشنامه کیفیت زندگی در بیماران ام اس

روایی:دارد

پایایی:دارد

نمره گذاری وتفسیر : دارد

منبع: دارد

معرفی پرسشنامه:

پرسـشـنامه کیفیت زندگی برای بیماران ام اس حاوی ۲۹ سوال میباشد که ۲۰ سوال اول تاثیر فیزیکی و ۹ سوال آخر تاثیر روانی

اماس بر روی بیمار را میسنجد. هریک از سوالات ۵ گزینه با نمره ۱ تا ۵ جهت پاسخدهی دارد. بیش از ۹۰ درصد ابزارهای سنجش

کیفیت زندگی به زبان انگلیسـی و برای استفاده در کشورهای انگلیسی زبان تهیه شدهاند. ترجمه و تطابق فرهنگی این ابزارها برای

ملیتهای دیگر علاوه بر صرفهجویی در وقت و هزینههای مربوط به ابداع پرسشنامه، امکان مقایسه سیستمهای متفاوت بهداشتی و

جمعیتهای متفاوت نژادی و فرهنگی را فراهم میکند. البته پس از ترجمه این ابزارها باید خصـــوصـــیات آماری آنها مجددا مورد

ارزیـابی قرار گیرد تـا قـابلیـت اعتمـاد و اعتبار این ابزارها برای اســـتفاده در شـــرایط جدید اثبات گردد. با توجه به افزایش تعداد

پژوهشهای در رابطه با ام اس و نیز فقدان ابزار اختصـاصـی ام اس به زبان فارسـی پرسـشـنامه MSIS-29 براساس راهکارهای

استاندارد به زبان فارسی ترجمه و با فرهنگ ایرانی سازگار شد.

مولفههای پرسشنامه:

-۱ تاثیر فیزیکی: سوالات ۱تا۲۰

-۲ تاثیر روانی: سوالات ۲۱ تا ۲۹

نمرهگذاری پرسشنامه:

اصلا

کمی

متوسط

نسبتا زیاد

خیلی زیاد

۱

۲

۳

۴

۵

تحلیل ( تفسیر) بر اساس میزان نمره پرسشنامه

بر اساس این روش از تحلیل شما نمرههای به دست آمده را جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید.توجه داشته باشید میزان امتیازهای زیر برای یک پرسشنامه است در صورتی که به طور مثال شما ۱۰ پرسشنامه داشته باشید باید امتیازهای زیر را ضربدر ۱۰ کنید مثال: حد پایین نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدست آمده است

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.