فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

پرسشنامه همرنگی اجتماعی مردان

پرسشنامه همرنگی اجتماعی مردان

دسته بندیپرسشنامه
فرمت فایلdocx
حجم فایل۱۵ کیلو بایت
تعداد صفحات۵
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

پرسشنامه همرنگی اجتماعی مردان

روایی:دارد

پایایی:دارد

نمره گذاری وتفسیر : دارد

منبع: دارد

همنوایی یا همرنگی۱ فرایندی است که طی آن، شخص احساس فشار خیالی یا واقعی از سوی گروه نسبت به خودش کرده و در نتیجه رفتار خویش را تغییر میدهد (بیرو۲، ۱۹۹۹، ترجمه ساروخانی،.(۱۳۸۰

پرسشنامه همرنگی اجتماعی مردان توسط نبوی و گرین (۲۰۰۲) برای بررسی انتظارات معمول اجتماعی در رفتار مردان طراحی شده است. جهت اجرای آن بر روی نمونه ایرانی، ابتدا توسط یکی از اساتید زبان انگلیسی به فارسی ترجمه شد. این پرسشنامه توسط صفارینیا و علیبخشی (۱۳۹۰) بر روی ۵۰۴ دانشجوی پسر کارشناسی دانشگاه پیام نور تهران اجرا شده است.

نمرهگذاری

این پرسشنامه که از نوع مداد- کاغذی و خودگزارشدهی است، مشتمل بر ۳۶ گویه میباشد. گویههای ۳، ۴، ۷، ۸، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۲۰، ۲۲، ۲۸، ۳۴ خرده مقیاس »تلاش برای تسلط«، گویههای ۵، ۱۶، ۱۷، ۲۳ خرده مقیاس »پرخاشگری«، گویههای ۱۴، ۱۹، ۲۵، ۳۱، ۳۵ خرده مقیاس »جلوگیری از آسیبپذیری عاطفی«، گویههای ۲۴، ۳۰، ۳۶ خرده مقیاس »وابستگی به رابطه و تمایلات جنسی«، گویههای ۱، ۲، ۶، ۹، ۲۷، ۳۲ خرده مقیاس »انجام خودتخریبی« و گویههای ۲۱، ۲۶، ۲۹ خرده مقیاس »اجتناب از وابستگی به دیگران« را میسنجند. نمرهگذاری گویهها براساس مقیاس لیکرت شش درجهای به صورت »کاملاً موافق«6=، »نسبتاً موافق«5=، »کمی موافق«4=، »کمی مخالف«3=، »نسبتاً مخالف«2= و »کاملاً مخالف«1= انجام میشود. بنابراین حداقل و حداکثر نمره کسب شده از این پرسشنامه به ترتیب برابر با ۳۳ و ۱۹۸ خواهد بود. این آزمون هم به صورت فردی و هم به صورت گروهی بر روی مردان بزرگسال قابل اجرا میباشد. لازم به ذکر است که گویههای ۲، ۵، ۶، ۹، ۱۰، ۱۳، ۱۶، ۱۷، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۶ به صورت معکوس نمرهگذاری میشوند. همچنین نتایج بررسی همسانی درونی پرسشنامه در پژوهش صفارینیا و علی بخشی (۱۳۹۰) نشان داد که همه گویهها به جز گویههای ۱۵، ۱۸، ۳۳ همبستگی بالایی با نمره کل دارند،بنابراین از ۳۶ گویه پرسشنامه، ۳ گویه مذکور حذف شدند و تعداد آنها به ۳۳ گویه کاهش پیدا کرد.

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.