فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

پرسشنامه نظم جویی شناختی هیجانی

پرسشنامه نظم جویی شناختی هیجانی

دسته بندیپرسشنامه
فرمت فایلdocx
حجم فایل۱۷ کیلو بایت
تعداد صفحات۶
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

پرسشنامه نظم جویی شناختی هیجانی

روایی:دارد

پایایی:دارد

نمره گذاری وتفسیر : دارد

منبع: دارد

راهبردهای نظمجویی شناختی هیجان، به نحوه تفکر افراد پس از بروز یک تجربهی منفی یا واقعهی آسیبزا برای آنها اطلاق میشود. نظمجویی شناختی هیجان در فرایندهای مختلف بهنجار و نابهنجار نقش اساسی داشته و در برابر محرکهای منفی و تجارب ناخوشایند، یکی از مؤلفههای مهم فرآیند مقابله میباشد. نظمجویی شناختی هیجانی ما را قادر میسازد با انعطافپذیری بیشتری به محیط پاسخ دهیم (حسنی، .(۱۳۸۹

در دههی اخیر گارنفسکی، کرایج و اسپینهاون (به نقل از حسنی، (۱۳۸۹ با مرور پیشینهی پژوهشی و نگاه انتقادی به ابزارهای سنجش مقابله با استرس، پرسشنامه نظمجویی شناختی هیجان را تدوین کردهاند. این مقیاس افکار فرد را پس از یک تجربهی منفی یا وقایع آسیبزا ارزیابی میکند. پرسشنامه نظمجویی شناختی هیجان یکی از فراگیرترین ابزارها در زمینهی بررسی فرآیندهای تنظیم هیجان و نقش نظمجویی شناختی هیجان در آسیبشناسی روانی است. اعتبار و روایی این مقیاس در فرهنگهای مختلف مانند کشور فرانسه (ژرمن۱ و همکاران، ۲۰۰۶ به نقل از حسنی، (۱۳۸۹ و چین (ژو۲ و همکاران، ۲۰۰۸ به نقل از حسنی، (۱۳۸۹ مورد بررسی قرار گرفته و ساختار عاملی آن تأیید شده است. پرسشنامهی نظمجویی شناختی هیجانی راهبردهای مقابلهی شناختی را اندازه میگیرد که از جنبههای مقابلهی رفتاری متمایز هستند. پژوهشها نشان دادهاند که راهبردهای مقابلهی شناختی ارزیابی شده توسط پرسشنامهی نظمجویی شناختی هیجان با علائم افسردگی و اضطراب در افرادی که اخیراً با فشارزاهای مهم مواجه شدهاند همبسته است (حسنی، .(۱۳۸۹

پرسشنامهی نظمجویی شناختی هیجان توسط گارنفسکی، کرایج و اسپینهاون (۲۰۰۱) در کشور هلند تدوین شده و دارای دو نسخه انگلیسی و هلندی است. پرسشنامهی نظمجویی شناختی هیجان یک پرسشنامهی چند بعدی است که جهت شناسایی راهبردهای مقابلهای شناختی پس از تجربهکردن وقایع یا موقعیتهای منفی مورد استفاده قرار می گیرد. این پرسشنامه افکار فرد را پس از مواجهه با یک تجربهی منفی یا وقایع آسیبزا ارزیابی میکند. این پرسشنامه یک ابزار خودگزارشی است ودارای ۳۶ ماده میباشد. اجرای این پرسشنامه خیلی آسان است و برای افراد ۱۲ سال به بالا (هم افراد بهنجار و هم جمعیتهای بالینی) قابل استفاده میباشد. این پرسشنامه دارای ۲ راهبرد مثبت و منفی تنظیم شناختی هیجان و ۹ زیرمقیاس است که در راهبردهای شناختی منفی تنظیم هیجان دامنهی نمرات از ۱ تا ۸۰ میباشد و در راهبردهای شناختی مثبت تنظیم هیجان دامنهی نمرات از ۱ تا ۱۰۰ میباشد.پنج زیرمقیاس این پرسشنامه راهبردهای شناختی تنظیم هیجان مثبت و چهار زیرمقیاس دیگر راهبردهای شناختی تنظیم هیجان منفی هستند: الف) راهبردهای تنظیم هیجان شناختی مثبت: این شیوه مقابله شامل ۵ زیرمقیاس میباشد و راهبردهای مقابلهای بهنجار محسوب میشوند که عبارتند از: -۱ پذیرش: تفکر با محتوای پذیرش و تسلیم رخداد -۲ تمرکز مجدد مثبت: فکر کردن به موضوع لذتبخش و شاد به جای تفکر درباره حادثه واقعی -۳ تمرکز مجدد بر برنامهریزی: فکر کردن درباره مراحل فائق آمدن بر واقعه منفی یا تغییر آن -۴ ارزیابی مجدد مثبت: تفکر درباره جنبههای مثبت واقعه یا ارتقا شخصی -۵ اتخاذ دیدگاه: تفکرات مربوط به کم اهمیت بودن واقعه یا تأکید بر نسبیت آن در مقایسه با سایر وقایع. ب) راهبردهای تنظیم هیجان شناختی منفی: این شیوه مقابله شامل ۴ زیرمقیاس میباشد و راهبردهای مقابلهای نابهنجار محسوب میشوند که عبارتند از: -۱ سرزنش خود: تفکر با محتوای مقصر دانستن و سرزنش خود -۲ نشخوار فکری: اشتغال ذهنی درباره احساسات و تفکرات مرتبط با واقعه منفی -۳ فاجعهانگاری: تفکر با محتوای وحشت از حادثه -۴ سرزنش دیگری: تفکر با محتوای مقصر دانستن و سرزنش دیگران به خاطر آنچه اتفاق افتاده است (گارنفسکی و همکاران، .(۲۰۰۱

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.