فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

پرسشنامه نئو فرم کوتاه

پرسشنامه نئو فرم کوتاه

دسته بندیپرسشنامه
فرمت فایلdocx
حجم فایل۱۶ کیلو بایت
تعداد صفحات۷
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

پرسشنامه نئو فرم کوتاه

روایی:دارد

پایایی:دارد

نمره گذاری وتفسیر : دارد

منبع: دارد

با توجه به پیچیدگی و طولانی بودن NEO-PI-R، وجود ابعاد جزیی و متعدد مربوط به هر یک از صفات مربوط به پنج عامل بزرگ شخصیت و ضرورت سرند سریع در مواقع لازم و مهمتر از همه عدم تمایل آزمودنیها به ابزاری طولانی در موقعیتهای بالینی و پژوهشی، نسخه کوتاهی از NEO-PI-R، با عنوان » پرسشنامه پنج عاملی(NEO-FFI) « طراحی شد. این پرسشنامه شامل ۶۰ سؤال است که براساس تحلیل عاملی نمرات NEO-PI که در سال ۱۹۸۶ اجرا شده بود، بدست آمده است.

اعتبار و روایی

در خصوص اعتبار NEO-FFI، نتایج چندین مطالعه حاکی از آن است که زیرمقیاسهای NEO-FFI، همسانی درونی خوبی دارند. به عنوان مثال: کاستا و مککرا (۱۹۹۲) ضریب آلفای کرونباخ بین ۰/۶۸ (برای موافق بودن) تا ۰/۸۶ (برای روانآزردهگرایی) را گزارش کردهاند. هلدن (۱۹۹۹) نیز ضریب آلفای این ۵ عامل را در دامنه ۰/۷۶ (برای گشودگی) تا ۰/۸۷ (برای روانآزردهگرایی) گزارش میکند. نتایج مطالعه مورادیان و نزلک (۱۹۹۵) نیز حاکی از آن است که آلفای کرونباخ روانآزردهگرایی، برونگرایی، گشودگی، موافق بودن و باوجدان بوده به ترتیب عبارت است از ۰/۸۴، ۰/۷۵، ۰/۷۴، ۰/۷۵، .۰/۸۳

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.