فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

پرسشنامه مقیاس افسردگی، اضطراب، استرس DASS

پرسشنامه مقیاس افسردگی، اضطراب، استرس DASS

دسته بندیپرسشنامه
فرمت فایلdocx
حجم فایل۴۳ کیلو بایت
تعداد صفحات۵
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

پرسشنامه مقیاس افسردگی، اضطراب، استرس DASS

روایی:دارد

پایایی:دارد

نمره گذاری وتفسیر : دارد

منبع: دارد

مقیاس افسردگی، اضطراب، استرس ۱DASS)، لاویبوند و لاویبوند۲، (۱۹۹۵، مجموعهای از سه مقیاس خود گزارشدهی برای

ارزیابی حالات عاطفه منفی در افسردگی، اضطراب و استرس است.

کاربرد مهم این مقیاس اندازهگیری شدت نشانههای اصلی افسردگی، اضطراب و استرس است. برای تکمیل پرسشنامه فرد باید وضعیت یک نشانه را در طول هفته گذشته مشخص کند. از آنجا که این مقیاس میتواند مقایسهای از شدت علایم در طول هفتههای مختلف فراهم کند، میتوان از آن برای ارزیابی پیشرفت درمان در طول زمان استفاده کرد.

اعتبار و روایی

آنتونی۳ و همکاران (۱۹۹۸) مقیاس مذکور را مورد تحلیل عاملی قرار دادند که نتایج پژوهش آنان مجددا حاکی از وجود سه عامل افسردگی، اضطراب و تنیدگی بود. نتایج این مطالعه نشان داد که ۶۸ درصد از واریانس کل مقیاس توسط این سه عامل مورد سنجش قرار میگیرد. ارزش ویژه عوامل تنیدگی، افسردگی و اضطراب در پژوهش مذکور به ترتیب برابر ۹/۰۷، ۲/۸۹، و ۱/۳۲ و ضریب آلفا برای این عوامل به ترتیب ۰/۹۷، ۰/۹۲ و ۰/۹۵ بود. همچنین نتایج محاسبه همبستگی میان عوامل در مطالعه آنتونی و همکاران (۱۹۹۸) حاکی از ضریب همبستگی ۰/۴۸ میان دو عامل افسردگی و تنیدگی، ضریب همبستگی ۰/۵۳ بین اضطراب و تنیدگی و ضریب همبستگی ۰/۲۸ بین اضطراب و افسردگی بود. روایی و اعتبار این پرسشنامه در ایران توسط سامانی و جوکار (۱۳۸۶) مورد بررسی قرار گرفته است که اعتبار بازآزمایی را برای مقیاس افسردگی، اضطراب و تنیدگی به ترتیب برابر ۰/۸۰، ۰/۷۶ و ۰/۷۷ و آلفای کرونباخ را برای مقیاس افسردگی، اضطراب و تنیدگی به ترتیب برابر با ۰/۸۱، ۰/۷۴ و ۰/۷۸ گزارش نمودهاند. در بررسی روایی این مقیاس شیوهی آماری تحلیل عاملی از نوع تاییدی و به روش مولفههای اصلی مورد استفاده قرار گرفت

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.