فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

پرسشنامه فراشناخت MCQ-30

پرسشنامه فراشناخت MCQ-30

دسته بندیپرسشنامه
فرمت فایلdocx
حجم فایل۱۴ کیلو بایت
تعداد صفحات۴
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

پرسشنامه فراشناختMCQ-30

روایی:دارد

پایایی:دارد

نمره گذاری وتفسیر : دارد

منبع: دارد

پرسشنامه زیر یک مقیاس ۳۰ گویهای خودگزارشی است که باورهای افراد دربارهی تفکرشان را میسنجد. پاسخها در این مقیاس براساس مقیاس چهار درجهای لیکرت =۱ موافق نیستم، =۲ کمی موافقم، =۳ تقریباً موافقم، =۴ کاملاً موافقم محاسبه میشود.

این پرسشنامه توسط ولز و کارترایت ساخته شده است و شیرینزاده این پرسشنامه را برای جمعیت ایرانی ترجمه و آماده نموده است. نمونهای به حجم ۲۵۸ نفر ۱۱۸ دختر و ۱۴۰ پسر به روش نمونهگیری تصادفی خوشهای از دانشکدههای مختلف دانشگاه شیراز انتخاب و مورد آزمون قرار گرفتند. نمونه بالینی نیز متشکل از ۲۵ بیمار مبتلا به اختلال وسواسی- اجباری، ۲۵ بیمار مبتلا به اختلال اضطراب منتشر و ۲۵ فرد بهنجار بود که به روش نمونهگیری در دسترس از مراکز درمانی شیراز انتخاب گردید. تحلیل عاملی به روش تحلیل مؤلفههای اصلی با چرخش پنج عامل واریماکس برای مهارناپذیری و خطر، MCQ-30 باورهای مثبت درباره نگرانی، وقوف شناختی، اطمینان به حافظه و نیاز به مهار افکار را استخراج نمود. علاوهبراین، برای این پرسشنامه سه نوع روایی دیگر (همزمان، همبستگی خرده مقیاسها با کل مقیاس و یکدیگر و روایی افتراقی) و سه نوع اعتبار (بازآزمایی، همسانی درونی و تنصیفی) گزارش شد. نتایج حکایت از این داشت که مقیاس MCQ-30 در جامعه ایرانی خصوصیات روانسنجی مطلوبی دارد و از آن میتوان در تحقیقات روانشناسی و روانپزشکی استفاده کرد. ضریب آلفای کرونباخ کل مقیاس در نمونهی ایرانی ۰/۹۱ گزارش شده است. این مقیاس نیز دارای پنج عامل است (شیرینزاده دستگیری، .(۱۳۸۷

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.