فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

پرسشنامه عزت نفس کوپراسمیت

پرسشنامه عزت نفس کوپراسمیت

دسته بندیپرسشنامه
فرمت فایلdocx
حجم فایل۱۷ کیلو بایت
تعداد صفحات۷
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

پرسشنامه عزت نفس کوپراسمیت

روایی:دارد

پایایی:دارد

نمره گذاری وتفسیر : دارد

منبع: دارد

پرسشنامه عزتنفس کوپر اسمیت شامل ۵۸ ماده است که احساسات، عقاید یا واکنشهای فرد را توصیف میکند و آزمودنی باید با این مواد با علامتگذاری در چهارخانه »به من شبیه است (بلی)« یا » به من شبیه نیست (خیر)« پاسخ دهد. مواد هر یک از زیرمقیاسها عبارتند از: مقیاس عمومی ۲۶ ماده، مقیاس اجتماعی ۸ ماده، مقیاس خانوادگی ۸ ماده، مقیاس آموزشگاهی ۸ ماده و مقیاس دروغ ۸ ماده.

نمرات زیرمقیاسها و همچنین نمرهی کلی، امکان مشخص کردن زمینهای را که در آن افراد واجد تصویر مثبتی از خود هستند، فراهم میسازند (کوپراسمیت، .(۱۹۶۷
اعتبار و روایی

بررسیها در ایران و خارج از ایران بیانگر آن است که این آزمون از اعتبار و روایی قابل قبولی برخوردار است. هرز و گولن (۱۹۹۹) ضریب آلفای ۰/۸۸ را برای نمره کلی آزمون گزارش کردهاند. همچنین جهت سنجش روایی بین نمره کل آزمون با خردهمقیاس روانآزردهگرایی در آزمون شخصیت آیسنک، روایی واگرای منفی و معنادار و با خرده مقیاس برونگرایی روایی همگرای مثبت معنادار بدست آمده است. ادموندسون و همکاران (۲۰۰۶) نیز ضریب همسانی درونی ۰/۸۶ تا ۰/۹۰ را برای آزمون عزتنفس کوپراسمیت گزارش کردهاند. کوپراسمیت و دیگران (۱۹۹۰) ضرایب بازآزمایی را بعد از پنج هفته ۰/۸۸ و بعد از سه سال ۰/۷۰ گزارش کردهاند.

با روش بازآزمایی ضریب اعتبار این آزمون در ایران با فاصله چهار هفته و دوازده روز به ترتیب ۰/۷۷ و ۰/۸۰ گزارش شده است. ضریب همسانی درونی گزارش شده بین ۰/۸۹ تا ۰/۸۳ در مطالعات مختلف متغیر بوده است. پورشافعی (۱۳۷۰) با روش دو نیمه کردن ضریب ۰/۸۷ را گزارش کرده است. در بررسی روایی آزمون کوپراسمیت، ثابت (۱۳۷۵) و نایبیفرد (۱۳۸۲) روایی همگرای مثبت بین آزمون کوپراسمیت و آزمون عزتنفس آیسنک بدست آوردند. این میزان در پژوهش ثابت ۰/۸۰ و در پژوهش نایبیفرد ۰/۷۸ بوده است. همچنین ضریب اعتبار این ازمون با روش بازآزمایی برای دختران و پسران به ترتیب ۰/۹۰ و ۰/۹۲ گزارش شده است.

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.