فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

پرسشنامه شیوه های حل مسئله کسیدی و لانگ

پرسشنامه شیوه های حل مسئله کسیدی و لانگ

دسته بندیپرسشنامه
فرمت فایلdocx
حجم فایل۱۵ کیلو بایت
تعداد صفحات۴
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

پرسشنامه شیوههای حل مسئله کسیدی و لانگ

روایی:دارد

پایایی:دارد

نمره گذاری وتفسیر : دارد

منبع: دارد

این مقیاس توسط کسیدی و لانگ۲ طی دو مرحله ساخته شده و دارای ۲۴ سؤال است که ۶ عامل را میسنجد و هر کدام از عوامل دربرگیرنده ۴ ماده آزمون میباشد. این عوامل عبارتند از -۱ درماندگی یا بییاوری (بیانگر درماندگی کلی فرد در موقعیتهای مسئلهزا است) -۲ کنترل یا مهارگری حل مسئله (بعد کنترل بیرونی – درونی را در موقعیتهای مسئلهزا منعکس میکند) -۳ سبک یا شیوه خلاقیت (نشاندهنده برنامهریزی و در نظر گرفتن راهحلهای متنوع میباشد) -۴ اعتماد به نفس در حل مسئله (اعتقاد به توانایی فرد برای حل مشکلات است) -۵ سبک اجتناب (تمایل به رد شدن و گذشتن از مشکلات را به جای مقابله با آنها منعکس میکند) -۶ شیوه برخورد یا تقرب (نگرش مثبت نسبت به مشکلات و تمایل به مقابله رو در رو با آنها را نشان میدهد). زیرمقیاسهای درماندگی، مهارگری و اجتناب از عوامل غیر سازنده حل مسئله و بقیه زیرمقیاسها از عوامل سازنده حل مسئله هستند (محمدی و صاحبی،.(۱۳۸۰

سؤال ۱ تا ۴ نشاندهنده عامل درماندگی حل مسئله و به این ترتیب ۵ تا ۸ مهارگری، ۹ تا ۱۲ سبک خلاقیت، ۱۳ تا ۱۶ اعتماد به نفس، ۱۷ تا ۲۰ سبک اجتناب و ۲۱ تا ۲۴ سبک رویآورد را نشان میدهد.
شیوه نمرهگذاری و تفسیر نمرات

مقیاس استاندارد شده حل مسئله کسیدی و لانگ که دارای ۲۴ سؤال به صورت ۳ گزینهای (بلی- خیر- تاحدودی) میباشد، در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است. به عبارت بلی نمره ۲، به عبارت خیر نمره صفر و به عبارت تاحدودی نمره ۱ تعلق میگیرد و سپس جمع این نمرات نشان دهنده نمره کلی هر کدام از عوامل ۶گانه است. بنابراین هر یک از عوامل با داشتن ۴ سؤال، نمرهای برابر با حداقل صفر و حداکثر ۸ خواهند داشت. هر عاملی که بالاترین نمره را داشته باشد، نشان میدهد فرد به هنگام مواجهه با مشکلات از آن شیوه استفاده میکند. در این حالت حداکثر نمره حل مسئله ۴۸ و حداقل نمره صفر و نمره متوسط ۲۴ خواهد بود (محمدی، .(۱۳۷۷ در پژوهش باباپور و همکاران (۱۳۸۲) نیز اعتبار درونی آن با استفاده از آلفای کرونباخ برابر ۰/۷۷ بهدست آمده است.

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.