فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

پرسشنامه شخصیت خودشیفته

پرسشنامه شخصیت خودشیفته

دسته بندیپرسشنامه
فرمت فایلdocx
حجم فایل۱۹ کیلو بایت
تعداد صفحات۶
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

پرسشنامه شخصیت خودشیفته

روایی:دارد

پایایی:دارد

نمره گذاری وتفسیر : دارد

منبع: دارد

خودشیفتگی۱ ترکیب مهمی از صفات و فرایندهای شخصیت است که با ویژگیهایی نظیر خودبزرگبینی در عین شکنندگی خود، اشتغال ذهنی در مورد موفقیت، احساس محق بودن، انتظار مورد تحسین واقع شدن (آمز، رز و اندرسون۲، (۲۰۰۶، تخیلات مربوط به قدرت زیاد، زیبایی و موفقیت، حساسیت زیاد به انتقاد و تمایل به بهرهکشی از دیگران در روابط بین فردی (روساریو و وایت۳،
(۲۰۰۵ مشخص میشود.

پرسشنامه شخصیت خودشیفته (NPI- 40) به منظور سنجش ویژگیهای شخصیت خودشیفته در گروههای غیربالینی توسط راسکین و تری (۱۹۸۸) ساخته شده است. جهت اجرای (NPI- 40) بر روی نمونه ایرانی، ابتدا توسط یکی از اساتید زبان انگلیسی به فارسی ترجمه شد. این پرسشنامه توسط صفارینیا، شقاقی و ملکی (۱۳۹۰) بر روی ۴۱۰ دانشجوی کاردانی و کارشناسی ۱۷۶) زن و ۲۳۴ مرد) مراکز تربیت معلم و دانشگاههای دولتی و آزاد شهر سنندج اجرا شده است.
نمرهگذاری

این پرسشنامه که از نوع مداد- کاغذی و خودگزارشدهی است، مشتمل بر ۴۰ گویه و هفت خرده مقیاس »اقتدار«، »خودنمایی«، »برتریجویی«، »بهرهکشی«، »محق بودن«، »خودبسندگی« و »خودبینی« میباشد. گویههای ۱، ۸، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۳۲، ۳۳، ۳۶ خرده مقیاس »اقتدار« (قدرت و مهارتهای رهبری فرد و تمایل به دست آوردن قدرت و استفاده از آن صرفاً برای خود)، گویههای ۲، ۳، ۷، ۲۰، ۲۸، ۳۰، ۳۸ خرده مقیاس »خودنمایی« (نیاز فرد به مرکز توجه بودن و میل به اینکه دیگران او را مرکز توجه بدانند)، گویههای ۴، ۹، ۲۶، ۳۷، ۴۰ خرده مقیاس »برتریجویی« (میزان احساس فرد از غلبه بر دیگران)، گویههای ۶، ۱۳، ۱۶، ۲۳، ۳۵ خرده مقیاس »بهرهکشی) « میزان تمایل فرد به بهرهکشی و استثمار دیگران برای رسیدن به اهداف و رفع نیازهای خود در زندگی)، گویههای ۵، ۱۴، ۱۸، ۲۴، ۲۵، ۲۷ خرده مقیاس »محق بودن« (میزان انتظار و چشمداشت بیش از حد فرد در زندگی یا انتظارات غیرمنطقی و نامعقول فرد، بهویژه در مقابل رفتارهای مناسب و یا توقعات منطقی دیگران)، گویههای ۱۷، ۲۱، ۲۲، ۳۱، ۳۴، ۳۹ خرده مقیاس »خودبسندگی« (میزان ارزیابی فرد از بینیاز از دیگران و خودبسنده بودن یا میزان تکیه فرد بر خود یا دیگران برای رفع نیازهای زندگی خویش) و گویههای ۱۵، ۱۹، ۲۹ خرده مقیاس »خودبینی« (میزان اعتقاد به توانمندتر بودن و جذابتر بودن از دیگران) را میسنجند. در هر گویه این پرسشنامه، یک جفت عبارت ارائه میشود و از پاسخدهنده خواسته میشود جملهای را که بیشترین مطابقت را با وضعیت وی دارد، انتخاب نماید. گویهها به صورت صفر و یک نمرهگذاری میشوند. نمره صفر نشان دهنده فقدان نشانه و نمره یک بیانگر وجود نشانه خودشیفتگی است. بنابراین حداقل و حداکثر نمره کسب شده از این پرسشنامه به ترتیب برابر با ۰ و ۴۰ خواهد بود که نمرات بالاتر نشان دهنده خودشیفتگی بیشتر است. اجرای (NPI- 40) بین ۱۰ تا ۱۵ دقیقه طول میکشد. میانگین نمره برای جامعه عمومی ۱۲ الی ۱۵ و برای افراد مشهور ۱۷ الی ۱۸ است. نمرات بالاتر از ۲۰، خودشیفتگی شخصیت فرد را نشان میدهند. در شکل ۱ کلید پرسشنامه شخصیت خودشیفته به نمایش درآمده است. به هر پاسخی که با کلید مقیاس مطابقت دارد، یک امتیاز تعلق میگیرد.

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.