فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

پرسشنامه شخصیت جامعه پسند

پرسشنامه شخصیت جامعه پسند

دسته بندیپرسشنامه
فرمت فایلdocx
حجم فایل۱۵ کیلو بایت
تعداد صفحات۵
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

پرسشنامه شخصیت جامعه پسند

روایی:دارد

پایایی:دارد

نمره گذاری وتفسیر : دارد

منبع: دارد

رفتار جامعهپسند۱ یعنی هر عملی که به دیگران سود برساند. این اصطلاح در مورد اعمالی به کار میرود که هیچ سود مستقیمی به فردی که آن اعمال را انجام میدهد نمیرساند و حتی ممکن است حاوی خطراتی برای او باشد (بارون،بیرن و برنسکامپ، ترجمه کریمی، .(۱۳۸۸ رفتارهای جامعهپسند در زنان، بیشتر رابطهای و گروهی است و این رفتارها در مردان بیشتر نمایندهای و به صورت جهتگیری شده مانند تمرکز بر قدرت همکاری است که مبدأ این باورها تحت تأثیر پردازشهای هورمونی، انتظارات اجتماعی و موقعیتهای فردی قرار دارد (ایگلی،.(۲۰۰۹

پرسشنامه شخصیت جامعهپسند ۳۰ گویهای توسط پنر (۲۰۰۲) طراحی شده است که معمولاً به عنوان مقیاسی عمومی در روانشناسی اجتماعی برای ارزیابی گرایشهای جامعهپسند از منظر صفات شخصیتی به کار میرود. این نسخه ۳۰ گویهای، خلاصه مقیاس کامل شخصیت جامعهپسند میباشد. این پرسشنامه در پژوهش صفارینیا و باجلان (۱۳۹۰) ابتدا به زبان فارسی ترجمه و سپس نسخه ترجمه شده فارسی به انگلیسی برگردانده شد. این پرسشنامه بر روی ۸۵۰ دانشجوی ۴۶۲) زن و ۳۸۸ مرد) دانشگاه پیام نور و دانشگاه آزاد اسلامی اجرا شد.

نمرهگذاری

این پرسشنامه که از نوع مداد- کاغذی و خودگزارشدهی است، مشتمل بر ۳۰ گویه و ۷ خرده مقیاس »مسئولیت اجتماعی«، »ارتباط همدلانه«، »نگاه از منظر دیگران«، »پریشانی فردی«، »استدلال اخلاقی دوجانبه«، »استدلال اخلاقی جهتگیری شده-دیگران« و »نوعدوستی خودگزارشی« میباشد که دو عامل همحسی جهتگیری شده- دیگران و کمکرسانی را میسنجند. گویههای ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، خرده مقیاس »مسئولیت اجتماعی«، گویههای ۹، ۱۱، ۱۳، ۱۵ خرده مقیاس »ارتباط همدلانه«، گویههای ۸، ۱۰، ۱۲، ۱۶، ۱۸ خرده مقیاس »نگاه از منظر دیگران«، گویههای ۱۴، ۱۷، ۱۹ خرده مقیاس »پریشانی فردی«، گویههای ۲۱، ۲۲، ۲۴ خرده مقیاس »استدلال اخلاقی دو جانبه«، گویههای ۲۰، ۲۳، ۲۵ خرده مقیاس »استدلال اخلاقی جهتگیری شده- دیگران« و گویههای ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰ خرده مقیاس »نوعدوستی خودگزارشی« را میسنجند. نمره عامل ۱ (همحسی جهتگیری شده- دیگران) حاصل مجموع نمرات مسئولیت اجتماعی، ارتباط همدلانه، نگاه از منظر دیگران،استدلال اخلاقی دوجانبه و استدلال اخلاقی جهتگیری شده-دیگران و نمره عامل ۲ (کمکرسانی) حاصل مجموع نمرات پریشانی فردی و نوعدوستی خودگزارشی است. نمرهگذاری گویههای ۱ تا ۲۵ براساس مقیاس لیکرت پنج درجهای به صورت »کاملاً موافق«5=، »موافق«4=، »نظری ندارم«3=، »مخالف«2= و »کاملاً مخالف«1= و نمرهگذاری گویههای ۲۶ تا ۳۰ به صورت »هرگز«1=، »یکبار«2=، »بیش از یکبار«3=، »اغلب«4= و »بیشتر اوقات«5= انجام میشود. بنابراین، حداقل و حداکثر نمره کسب شده از این پرسشنامه به ترتیب برابر با ۳۰ و ۱۵۰ خواهد بود. اجرای این پرسشنامه بین ۱۵ تا ۲۰ دقیقه طول میکشد. لازم به ذکر است که گویههای ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴ به صورت معکوس نمرهگذاری میشوند.

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.