فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

پرسشنامه شخصیتی رواننژندی KNPI

پرسشنامه شخصیتی رواننژندی KNPI

دسته بندیپرسشنامه
فرمت فایلdocx
حجم فایل۲۱ کیلو بایت
تعداد صفحات۱۹
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

پرسشنامه شخصیتی رواننژندیKNPI

روایی:دارد

پایایی:دارد

نمره گذاری وتفسیر : دارد

منبع: دارد

معرفی پرسشنامه و کاربرد آن

پرسشنامه شخصیتی روان نژندی در سال ۱۹۶۵ ساخته شد و در سال ۱۹۶۷ نیز توسط سازنده آن از انگلیسی به بنگالی ترجمه و با فرهنگ بنگالی انطباق داده شد. پرسشنامه از ۶۶ عبارت تشکیل شده است. این پرسشنامه جهت استخراج ویژگی ای روان نژندی در موقعیتهای بالینی، مشاوره و تحقیقات، کاربرد وسیعی دارد (کرمی، .(۱۳۸۰

روش نمرهگذاری پرسشنامه

در دفترچه این پرسشنامه برای هر عبارت، پنج گزینه (برای نشان دادن آنچه که آزمودنی در نظر گرفته) تعیین شده است که عبارتند از:

– شماره (۱) در مواردی که جواب »بله« و »تقریباً همیشه« است، انتخاب میشود.

– شماره (۲) برای »نه« و »تقریباً هرگز«، مورد استفاده قرار میگیرد.

– شماره (۳) برای موارد »فراوان« و »به دفعات«، استفاده میشود.

– شماره (۴) برای موارد »بهندرت« و »بعضی اوقات«، مورد استفاده قرار میگیرد.

– شماره (۵) در موارد »گاهگاهی« و »به طور متوسط«، مورد استفاده قرار میگیرد.

از بین ۶۶ سؤال، سه سؤال با بیشتر از یک موقعیت ارایه شده است (شماره های ۲۱، ۲۲ و (۳۶ که باید به هر یک از این موقعیتها

به طور جداگانه و به عنوان یک سؤال مستقل پاسخ داده شود. در این موارد، هر کدام که نمره وزنی بیشتری داشت، نمره آن سؤال

منظور میگردد و چنانچه نمره همه خرده سؤالها برابر باشد، نمره یکی از موقعیتها برای تعیین نمره فرد در آن سؤال در نظر گرفته

میشود.

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.