فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

پرسشنامه سبکهای دفاعی DSQ

پرسشنامه سبکهای دفاعی DSQ

دسته بندیپرسشنامه
فرمت فایلdocx
حجم فایل۲۷ کیلو بایت
تعداد صفحات۹
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

پرسشنامه سبکهای دفاعی DSQ

روایی:دارد

پایایی:دارد

نمره گذاری وتفسیر : دارد

منبع: دارد

پرسشنامه سبکهای دفاعی((DSQ رفتار دفاعی را به وسیله ارزیابی تجربی مشتقات هشیار مکانیزمهای دفاعی در زندگی روزمره مورد سنجش قرار میدهد ( سن مارتینی و همکاران، .(۲۰۰۴

این نسخه جدید به مراتب از کیفیت روانسنجی بهتری نسبت به نسخههای قبلی برخوردار بود. این ابزار دارای اعتبار بازآزمایی مطلوبی است.
پرسشنامه سبکهای دفاعی (DSQ) رفتار دفاعی را بهوسیله ارزیابی تجربی مشتقات هشیار مکانیزمهای دفاعی در زندگی روزمره مورد سنجش قرار میدهد (سنمارتینی و همکاران، .(۲۰۰۴

این پرسشنامه براساس الگوی سلسله مراتبی دفاعها ساخته شده است. DSQ نخستین بار توسط باند و همکارانش به منظور بررسی مکانیزمهای دفاعی در افراد بهنجار و بیمار در سال ۱۹۸۳ تدوین گردید که ۸۸ ماده را دربرمیگرفت و ۲۴ مکانیزم را وارسی نمود (اندروز و همکاران ۱۹۹۳؛ موریس و مرکلباچ، ۱۹۹۶؛ هایاشی و همکاران، .(۲۰۰۴ باند و همکارانش با استفاده از روشهای تحلیل عاملی ۴ سبک دفاعی را در سطح مکانیزمهای دفاعی مشخص کردند که این ۴ سبک عبارتند از:

-۱ سبک سازش نایافته
-۲ سبک نحریف تصویر ذهنی

-۳ سبک خود- قربانی
-۴ سبک سازشیافته (سنمارتینی و همکاران، .(۲۰۰۴

آنها پس از تدوین این ابزار رابطه بین سبکهای دفاعی ۴ گروه از اختلالات روانی (روانگسستگی، اختلالات عاطفی، اختلالات

اضطرابی و سایر اختلالات) را بررسی کردند. گروهی از افراد بهنجار نیز به همراه این بیماران مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج

مطالعات در تفکیک گروههای تحقیق از یکدیگر و نیز تفکیک افراد بهنجار و بیمار براساس سبکهای دفاعی چندان رضایتبخش

نبود. از آنرو آندروز و همکاران در ۱۹۸۹ با توجه به طبقهبندی DSM III-R و تعاریف ارایه شده در مورد مکانیزمهای دفاعی،

DSQ را مورد تجدیدنظر قرار دادند و در نهایت DSQ-72 را ساختند. این نسخه جدید ۷۲ سؤالی ۲۰ مکانیزمهای دفاعی را در سه سطح رشدیافته، روان آزرده و رشد نایافته مورد ارزیابی قرار میداد. نتایج بکارگیری این پرسشنامه حاکی از قدرت و نیرومندی آن در تفکیک گروههای مورد مطالعه بود. با این وجود ضعفهایی از جمله نابرابری مادههای مربوط به عاملها، نابرابری سؤآلهایی که هر مکانیزم را بررسی مینمود و شباهت پارهای از مادهها به نشانههای اختلال روانی در آن مشهود بود (به نقل از حیدرینسب، .(۱۳۸۵

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.