فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

پرسشنامه سبکهای تصمیم گیری اسکات و بروس

پرسشنامه سبکهای تصمیم گیری اسکات و بروس

دسته بندیپرسشنامه
فرمت فایلdocx
حجم فایل۱۴ کیلو بایت
تعداد صفحات۴
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

پرسشنامه سبکهای تصمیمگیری اسکات و بروس

روایی:دارد

پایایی:دارد

نمره گذاری وتفسیر : دارد

منبع: دارد

پرسشنامه سبکهای تصمیمگیری اسکات و بروس ۱۹۹۵) نقل از هابلیمیتوگلو، (۲۰۰۸ با ۲۳ گزاره است که به صورت مقیاس لیکرت از کاملاً مخالف تا کاملاً موافق در اختیار شرکتکنندگان قرار گرفت و برای نمرهگذاری آن پاسخها به ترتیب کاملاً مخالف امتیاز ۱و کاملاً موافق امتیاز ۵ می گیرد. از آزمودنیها خواسته شد تا هر یک از گزارههای آزمون را با دقت بخوانند و جملهای را

انتخاب کنند که بهتر از همه در مورد آنها صدق میکند.

اسکات و بروس (۱۹۹۵) نیز پس از اجرای تحلیل عاملی این پرسشنامه ۵ سبک تصمیمگیری بهدست آوردند و آلفای کرونباخ آن را از ۰/۶۸ تا ۰/۹۴ گزارش کردند. براساس تحقیق زارع و اعراب شیبانی (۱۳۹۰) روی ۹۴۰ نفر ۵۲۸) زن و ۴۱۲ مرد) دانشجویان دانشگاههای پیام نور ایران، ۲۳ سؤال این پرسشنامه در قالب ۴ عامل یعنی چهار نوع سبک تصمیمگیری (سبک تصمیمگیری منطقی، سبک تصمیمگیری شهودی، سبک تصمیمگیری وابسته و سبک تصمیمگیری اجتنابی) قادر به سنجش سبک تصمیمگیری پاسخدهنده است.

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.