فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

پرسشنامه سازگاری بل (فرم بزرگسالان) فرم بلند ۱۶۰ سوالی

پرسشنامه سازگاری بل (فرم بزرگسالان) فرم بلند ۱۶۰ سوالی

دسته بندیپرسشنامه
فرمت فایلdocx
حجم فایل۵۵ کیلو بایت
تعداد صفحات۱۷
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

پرسشنامه سازگاری بل (فرم بزرگسالان) فرم بلند ۱۶۰ سوالی

روایی:دارد

پایایی:دارد

نمره گذاری وتفسیر : دارد

منبع: دارد

روایی و اعتبار

اعتبار آزمون- آزمون مجدد گزارش شده در راهنمای آزموناز ۰/۷۰ تا ۰/۹۳ و ضریب همسانی درونی از ۰/۷۴ تا ۰/۹۳ متغیر بوده است. بل (۱۹۶۲) ضرایب اعتبار را برای خردهمقیاسهای سازگاری در خانه، سازگاری بهداشتی، سازگاری اجتماعی، سازگاری عاطفی، سازگاری شغلی و برای کل آزمون به ترتیب ۰/۹۱، ۰/۸۱، ۰/۸۸، ۰/۹۱، ۰/۸۵ و ۰/۹۴ گزارش کرده است. همچنین این آزمون روایی بالایی در تشخیص گروههای بهنجار از نوروتیک و همبستگی با آزمون شخصیت آیسنک نشان داده است (بل، .(۱۹۶۲

این پرسشنامه توسط بهرامی احسان (۱۳۷۱) بعد از ترجمه و ویرایش بر روی ۲۰۰ نفر به صورت تصادفی اجرا شد. اعتبار این آزمون با روش آلفای کرونباخ براساس ۸۰ سؤال که تأمینکننده تمام بخشهای قابل محاسبه از قبیل سازگاری کل، سازگاری در خانه، سازگاری بهداشتی، سازگاری اجتماعی، سازگاری عاطفی و سازگاری شغلی یا تحصیلی بود، محاسبه گردید و ضریب آلفای آن معادل ۰/۸۹ بهدست آمد. در پژوهش دیگری که در سال ۱۳۷۴ توسط عبدیفرد بر روی ۱۵ نفر از دانشجویان شاغل به تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه مشهد صورت گرفت. اعتبار آزمون ۸۰ سؤالی بل با روش ضریب آلفای کرونباخ، ۰/۸۸ بهدست آمد
روایی پرسشنامه از دو طریق بدست آمده است: اول اینکه سؤالهای هر یک از بخشهای پرسشنامه، در محدودهای انتخاب شدند که اختلاف آنها، بین ۵۰ درصد بالایی و پایینی در توزیع نمرات بزرگسالان مشهود باشد، لذا در اینفرم پرسشنامه تنها مواردی ذکر شدهاند که تمایز صریح بین دو گروه کاملاً متفاوت را نشان میدهد. دوم اینکه، پرسشنامه در نتیجه تلاشهای متخصصین با بزرگسالان، مبنی بر انتخاب گروههایی از افراد بدست آمده است که در محدوده » بسیار خوب و بسیار ضعیف« سازگاری داشتهاند و همچنین تعیین حدودی که پرسشنامه میتواند در بین آنها تمایز ایجاد کند

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.