فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

پرسشنامه حل مسئله پارکر

پرسشنامه حل مسئله پارکر

دسته بندیپرسشنامه
فرمت فایلdocx
حجم فایل۱۴ کیلو بایت
تعداد صفحات۴
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

پرسشنامه حل مسئله پارکر

روایی:دارد

پایایی:دارد

نمره گذاری وتفسیر : دارد

منبع: دارد

این این مقیاس دارای ۲۰ عبارت میباشد که چهار مؤلفه حس کردن، شهود، احساس و تفکر را در مقیاس ۵ درجهای لیکرت مورد ارزیابی قرار میدهد. هر زیر مقیاس دربرگیرنده ۵ سوال میباشد که حداقل نمره در هر زیرمقیاس ۵ و حداکثر نمره ۲۵ میباشد.

حس کردن: ۴، ۵، ۱۰، ۱۶، ۱۹ شهود: ۳، ۸، ۱۱، ۱۳، ۱۸ احساس: ۲، ۶، ۹، ۱۴، ۱۷ تفکر: ۱، ۷، ۱۲، ۱۵، ۲۰
کاملا موافقم ۵
کاملا مخالفک ۱

زارع و برادران (۱۳۹۳) اعتبار و روایی این پرسشنامه را روی ۳۶۰ نفر از دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز رشت هنجاریابی کردند. به منظور بررسی اعتبار آزمون از روش آلفای کرونباخ، دونیمه کردن و بازآزمایی و جهت سنجش روایی، علاوه بر روایی محتوا از روایی همزمان استفاده گردید. نتایج حاصله از ماتریس چرخش یافته نشان داد که میتوان ۴ عامل را در این آزمون مجزا نمود که هر یک از عوامل در تبیین ۲۰ سؤال آزمون به صورت نزولی دخیل هستند. در این راستا عامل اول بالاترین سهم ۲۵/۵۰۱) درصد)

و عامل چهارم پایینترین سهم ۷)درصد) را دارا بودهاند. در مجموع ۴ عامل توانستهاند ۵۹/۱۷۸ درصد از واریانس ۲۰ سؤال مربوط

به پرسشنامه را تبیین نمایند.

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.