فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

پرسشنامه تفکر قطعی نگر (یونسی و میرافضل)

پرسشنامه تفکر قطعی نگر (یونسی و میرافضل)

دسته بندیروانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایلdocx
حجم فایل۱۰ کیلو بایت
تعداد صفحات۸
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

پرسشنامه تفکر قطعی نگر یونسی و میرافضل دارای ۸صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش

این پرسشنامه یک پرسشنامه محقق ساخته است که بر پایه مبانی نظری مربوط به نظریه های شناختی (یونسی، ۱۳۸۳) و نیز تجربه های بالینی، توسعه داده شده است (یونسی، عسگری و بهرامی، ۱۳۸۷). این مقیاس دارای ۳۶ سوال است که با روش ۴ امتیازی لیکرت (۱ برای گزینه کاملا موافقم تا ۴ برای گزینه کاملا مخالفم)، نمره گزاری می شود. بدین ترتیب، هر چه نمره فرد در مقیاس بالاتر باشد، میزان قطعی نگری وی بیشتر است.

پایایی

یونسی و بهرامی (۱۳۸۷)، در یک گروه ۱۰۰ نفری از نمونه پژوهش خود پایایی این مقیاس را به دست آوردند که اعتبار کل این مقیاس از طریق ضریب همسانی درونی برابر با ۸۲۱/ . و از طریق بازآزمایی (با فاصله یک هفته) برابر با ۷۸/ . بود.

روایی

برای رواسازی این پرسشنامه، در دو مرحله مقدماتی و نهایی پژوهش اصلی، از تحلیل عامل اکتشافی، تأییدی و همگرا استفاده شده است. نتایج تحلیل مؤلفه های اصلی نشان می دهد که پرسشنامه از پنج عامل: ۱) قطعی نگری کلی، ۲) قطعی نگری در تعامل با دیگران، ۳) مطلق نگری فلسفی، ۴) قطعی نگری در پیش بینی آینده و ۵) قطعی نگری در حوادث منفی تشکیل شده است که در مجموع حدود ۳۸ درصد واریانس را تبیین می کنند. نتایج تحلیل عاملی تأییدی نیز درستی استخراج داده ها را تأیید می کند.نتایج این دو تحلیل در جدول شماره ۸ آمده است.یونسی و بهرامی(۱۳۸۷)، روایی همگرای پرسشنامه تفکر قطعی نگر را نیز بر پایه ضریب همبستگی آن با نمره افسردگی بک مشخص کردند. این مقدار را با محاسبه ضریب همبستگی پیرسون در یک گروه ۱۰۰ نفری از نمونه پژوهش خود به دست آوردند، برابر با r = ./33 و از لحاظ آماری در سطح کمتر از ۱٫/. معنادار بود

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.