فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

پرسشنامه بهزیستی اجتماعی

پرسشنامه بهزیستی اجتماعی

دسته بندیپرسشنامه
فرمت فایلdocx
حجم فایل۱۴ کیلو بایت
تعداد صفحات۴
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

پرسشنامه بهزیستی اجتماعی

روایی:دارد

پایایی:دارد

نمره گذاری وتفسیر : دارد

منبع: دارد

معرفی پرسشنامه

پرسشنامه بهزیستی اجتماعی ۳۳ گویهای توسط کیز (۱۹۹۸) براساس مدل نظری او از سازه بهزیستی اجتماعی طراحی شده است که معمولاً به عنوان مقیاسی عمومی در روانشناسی سلامت اجتماعی جهت تعیین میزان سلامت و بهزیستی اجتماعی به کار میرود.

پرسشنامه بهزیستی اجتماعی ابتدا توسط صفارینیا و تبریزی (۱۳۹۱) به زبان فارسی ترجمه و سپس نسخه ترجمه شده فارسی به انگلیسی برگردانده شد. پس از آن، قابل فهم و رسا بودن متن، توسط اساتید روانشناسی مورد بررسی قرار گرفت و پرسشنامه به تعدادی از دانشجویان داده شد تا اشکالات موجود احتمالی مشخص گردد و به این ترتیب نسخه فارسی پرسشنامه بهزیستی اجتماعی ۳۳ گویهای تهیه و بر روی ۴۰۰ زن و مرد شهر تهران اجرا شده است.

نمرهگذاری

این پرسشنامه که از نوع مداد-کاغذی و خودگزارشدهی است، مشتمل بر ۳۳ گویه و ۵ خرده مقیاس »همبستگی اجتماعی«، »انسجام اجتماعی«، »مشارکت اجتماعی«، »شکوفایی اجتماعی« و »پذیرش اجتماعی« میباشد. گویههای ۱، ۱۱، ۱۳، ۲۰، ۲۲، ۲۹، ۳۳ خردهمقیاس »همبستگی اجتماعی«، گویههای ۲، ۹، ۱۰، ۱۲، ۱۶، ۲۱ خردهمقیاس »انسجام اجتماعی«، گویههای ۳، ۴، ۲۴، ۲۶، ۲۸، ۳۲ خرده مقیاس »مشارکت اجتماعی«، گویههای ۵، ۷، ۱۵، ۱۷، ۱۸، ۲۵، ۳۰ خردهمقیاس »شکوفایی اجتماعی« و گویههای ۶، ۸، ۱۴، ۱۹، ۲۳، ۲۷، ۳۱ خردهمقیاس »پذیرش اجتماعی« را اندازهگیری میکنند. نمرهگذاری گویهها روی مقیاس لیکرت پنج

درجهای »کاملاً موافق«5=، »موافق«4=، »نظری ندارم«3=، »مخالف«2=، »کاملاً مخالف«1= انجام میشود. بنابراین، حداقل و حداکثر

نمرهای که به دست میآید به ترتیب برابر با ۳۳ و ۱۶۵ خواهد بود. لازم به ذکر است که گویههای ۱، ۲، ۵، ۶، ۷، ۹، ۱۰، ۱۲، ۱۴،

۱۵، ۱۹، ۲۱، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۹، ۳۲، ۳۳ به صورت معکوس نمرهگذاری میشوند.

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.