فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

پرسشنامه انطباق و هنجاریابی سیاهه رفتاری کودک آخنباخ،نسخه والدین

پرسشنامه انطباق و هنجاریابی سیاهه رفتاری کودک آخنباخ،نسخه والدین

دسته بندیروانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایلpdf
حجم فایل۲۵۶ کیلو بایت
تعداد صفحات۳۰
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

پرسشنامه انطباق و هنجاریابی سیاهه رفتاری کودک آخنباخ، نسخه والدین

مشخصات « پرسشنامه cbcl آخنباخ »
روایی و پایایی: دارد
خرده مقیاس ها: دارد
نحوه نمره گذاری: دارد
منابع: دارد
تعداد سوال: ۱۱۳ سوالی

نوع فایل: pdf

پرسشنامه ،(CBCL) هدف: پژوهش حاضر با هدف انطباق و هنجاریابی سیاهه رفتاری کودک برای دانش آمو زان دختر و پسر دور ه های ابتدایی، (TRF) و فرم گزارش معلم (YSR) خودسنجی راهنمایی و متوسطه تهران اجرا شد .

روش: نمونه مورد مطالعه در این پژوهش تعداد ۱۴۳۷ دانش آموز ۷۴۸ پسر و ۶۸۹ دختر ) تهران بود که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبق ه ای چندمرحل ه ای، ) انتخاب و فرمهای مذکور در مورد آنها تکمیل شد. برای تحلیل س ؤالات و برآورد ویژگیهای روا ن سنجی مقیاسهای مربوط به هر یک از فرمهای مذکور ، از مدل کلاسیک آزمون استفاده ش د.همسانی درونی مقیاسها با استفاده از فرمول آلفای کرونباخ برآور د شده است .

یافته ها: دامنه ضرایب همسانی درونی ۰است.ثبات زمانی مقیاسها نیز با استفاده از روش آزمون- بازآزمون با یک فاصله /۹۵ – ۰/ مقیاسها از ۶۳ ۰ ب ه دست آمد . توافق بین / ۰ تا ۶۷ / ۸ هفته بر رسی شد و دامنه ضرایب ثبات زمانی از ۳۲ – زمانی ۵ ۰ نوسان داش ت . در / ۰ تا ۶۷ / پاس خدهندگان نیز مورد بررسی قرار گرفت . دامنه این ضرایب از ۰۹ خصوص روایی نیز تحلیلهای مختلفی صورت گرفت .

از جمله این تحلیلها می توان به همبستگی درونی مقیاسهای هر فرم، همبستگی سوا ل -نمره کل، تمایزگذاری گروهی ، قدرت تمایزگذاری و تحلیل عاملی اشاره کرد . نتیجه گیری: به طور کلی یافته های حاصل از این پژوهش نشان می دهد که هر سه فرم، از اعتبار و روایی مطلوب و بالایی برخوردارند و با اطمینان م یتوان از آنها برای سنجش اختلالات عاطف ی ۱۸ ساله استفاده کرد.

پرسشنامه انطباق و هنجاریابی سیاهه رفتاری کودک آخنباخ،نسخه والدین
رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.