فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

پرسشنامه اعتماد اجتماعی

پرسشنامه اعتماد اجتماعی

دسته بندیعلوم انسانی
فرمت فایلdocx
حجم فایل۱۴ کیلو بایت
تعداد صفحات۵
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

پرسشنامه اعتماد اجتماعی

روایی:دارد

پایایی:دارد

نمره گذاری وتفسیر : دارد

منبع: دارد

مقدمه

اعتماد اجتماعی از جمله مفاهیمی است که در چند دهه اخیر با چشمانداز خاصی مطرح شده است، به طوری که اندیشمندان متعددی از جمله اوچی، اعتماد اجتماعی را کلید موفقیت سازمانی دانستهاند و در تأیید آن اوسلانر۱، از آن به عنوان تسهیلگر روابط انسانی یاد کرده است (پورمحمدی، ۱۳۷۸؛ عباسزاده، .(۱۳۸۳ به عبارتی اعتماد اجتماعی به مثابه یک مفهوم یا کنش اجتماعی در تعامل مستقیم با مفاهیم یا رفتارهای اجتماعی دیگر است.

به طور کلی در قلمرو روانشناسی، زندگی با اعتماد آغاز میشود که بستر مهرورزی و موجبات رشد و انسجام آن را فراهم میآورد. در روانشناسی، اعتماد یعنی باور و اتکاء به کسی که براساس آنچه از او انتظار میرود، عمل میکند. روانکاو نامدار اریک اریکسون، اعتماد را مبنای اساسی هر گونه رابطه شخصی میداند و شکلگیری و رشد اعتماد را یکی از عوامل اصلی در انطباق و سازگاری و ایجاد شخصیت سالم به شمار میآورد (کیل و کاوانا۲،.(۱۹۹۶

پرسشنامه اعتماد اجتماعی توسط صفارینیا و شریف (۱۳۸۹) براساس نظریه جانسون (۱۹۹۳) که مشتمل بر پنج شاخص صداقت، صراحت، تمایلات همکاریجویانه، اطمینان و اعتماد کردن میباشد، طراحی شده است.

این پرسشنامه بر روی ۶۰۰ دانشجوی کارشناسی ۳۰۰) زن و ۳۰۰ مرد) دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز اجرا شده است.

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.