فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

پرسشنامه اضطراب انتظار

پرسشنامه اضطراب انتظار

دسته بندیعلوم انسانی
فرمت فایلdocx
حجم فایل۱۳ کیلو بایت
تعداد صفحات۴
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

پرسشنامه اضطراب انتظار

روایی:دارد

پایایی:دارد

نمره گذاری وتفسیر : دارد

منبع: دارد

معرفی

این پرسشنامه توسط صفارینیا و توکلی (۱۳۸۹) و براساس پرسشنامه اضطراب حالت-صفت اشپیلبرگر (STAI) طراحی شده است. پرسشنامه مذکور، پس از ساخته شدن، از نظر مفهومی و دقت بکارگیری کلمات معادل و جملهبندی مناسب توسط چند تن از متخصصان روانشناسی مورد مقایسه و بازبینی قرار گرفته است. این پرسشنامه بر روی ۳۲۱ زن و مرد ۱۳۱) زن و ۱۹۰ مرد) مراجعه کننده به مراکز درمانی شهر تهران اجرا شده است.

نمرهگذاری

این پرسشنامه که از نوع مداد- کاغذی و خودگزارشدهی است، مشتمل بر ۲۰ گویه میباشد. گویههای ۲، ۹، ۱۲، ۱۶، ۱۷ خرده مقیاس » شناختی«، گویههای ۱، ۴، ۵، ۶، ۱۴ خردهمقیاس »فیزیولوژی«، گویههای ۳، ۱۱، ۱۵، ۱۸، ۲۰ خردهمقیاس »عاطفی« و گویههای ۷، ۸، ۱۰، ۱۳، ۱۹ خردهمقیاس »رفتاری« را میسنجند. نمرهگذاری گویهها براساس مقیاس لیکرت سه درجهای به صورت »اغلب«2 =، »گاهی«1 = و »هرگز«0 = انجام میشود. بنابراین، حداقل و حداکثر نمره کسب شده از این پرسشنامه به ترتیب برابر با صفر و ۴۰ خواهد بود. لازم به ذکر است که گویههای ۳، ۱۱، ۱۵، ۱۸ به صورت معکوس نمرهگذاری میشوند.

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.