فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

پرسشنامه آگاهی فراشناختی

پرسشنامه آگاهی فراشناختی

دسته بندیعلوم انسانی
فرمت فایلdocx
حجم فایل۱۳ کیلو بایت
تعداد صفحات۴
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

پرسشنامه آگاهی فراشناختی

روایی:دارد

پایایی:دارد

نمره گذاری وتفسیر : دارد

منبع: دارد

پرسشنامه آگاهی فراشناختی از راهبردهای مطالعه توسط مختاری و ریچارد (۲۰۰۲) معرفی شده است. این پرسشنامه آگاهی فراشناختی از راهبردهای خواندن دانشجویان را در سه مقیاس راهبردهای کلی خواندن، راهبردهای حل مسئله، و راهبردهای حمایتی مطالعه میسنجند. سؤالهای هر مقیاس به طور جداگانه تنظیم و مشخص شده است. این پرسشنامه ۳۰ ماده و سه حیطه دارد: حیطه راهبردهای کلی خواندن با ۱۳ ماده، حیطه راهبردهای حل مسئله با ۸ ماده و حیطه راهبردهای حمایت خواندن با ۹ سؤال.

پاسخهای هر گزینه در مقیاس پنج درجهای لیکرت تنظیم گردید و حداقل و حداکثر امتیاز هر سؤال از صفر تا صد بود.

این پرسشنامه دارای سه عامل است که گویههای هر عامل براساس نظر سازندگان پرسشنامه (مختاری و ریچارد، (۲۰۰۲ بدین شرح است:

خرده مقیاس راهبردهای مطالعه کلی (یکپارچه) شامل گویههای: ۱، ۳، ۴، ۷، ۱۰، ۱۴، ۱۷، ۱۹، ۲۲، ۲۳، ۲۵، ۲۶، ۲۹ خرده مقیاس راهبردهای مطالعه حل مسئله شامل گویههای: ۸، ۱۱، ۱۳، ۱۶، ۱۸، ۲۱، ۲۷، ۳۰ خرده مقیاس مطالعه حمایتی

شامل گویههای: ۲، ۵، ۶، ۹، ۱۲، ۱۵، ۲۰، ۲۴، ۲۸

روایی پرسشنامه با استفاده از نظر متخصصین و صاحبنظران این موضوع تأیید شده و پایایی آن نیز با آلفای کرونباخ ۰/۹۸ تعیین

گردیده است (جوادی، کیوانآرا، یعقوبی، حسنزاده و عبادی، .(۱۳۸۹

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.