فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
اطلاعات بیشتر

پاورپوینت گچ و آهک و سیمان از معدن تا ساختمان

پاورپوینت گچ و آهک و سیمان از معدن تا ساختمان

دسته بندیعمران
فرمت فایلpptx
حجم فایل۲٫۳۶۳ مگا بایت
تعداد صفحات۱۳۰
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

این پاورپوینت در مورد گچ و آهک و سیمان از معدن تا ساختمان در۱۳۰ اسلاید زیبا می باشد.شامل مقدمه،تارخچه،تعریف گچ و آهک و سیمان از معدن تا ساختمان،گچ،آهک،معدن گچ و آهک،روش فراوری گچ،انواع گچ ساختمانی،فراوری آهک،روش تهیه گچ و آهک،فرمول شیمیایی سنگ گچ،گچ پزی،تولید گچ ساختمانی از سنگ گچ،مصارف آهک،سنگ آهک،انواع کوره های آهک پزی،انواع سیمان تولیدی،سیمان ،فراوری سیمان، و …و منابع

بااندکیتأملدرسرپناههایانسانهایاولیهتاآسمانخراشهایامروزیپیمیبریم کهبشرهموارهبرایتحققبخشیدنبهفضاییکهبداننیازدارد،ناچاربهتغییرمکان، تغییرشکلوترکیبموادمختلفبودهاست.بهبیانبهتر،ترکیبوبهکارگیریموادو مصالحساختمانیبهمنظورآفریدنحجمیپایداروقابلزیستصورتمیگیرد.مصالحدرواقعگوشتوپوستواستخوانساختمانبهشمارمیآیندازاینرو کاربردشایستهآنهاوجهتمایزپروژهبادواموماندگارازپروزهبیدواموکمعمر است.جهتنیلبهاینهدف،معماربایدباخواصوویژگیهایمصالحگوناگون آشناییکاملداشتهباشدتابتواندباکاربردبهجاومناسبآنها،بهتریننتیجهرااز آنهابگیرد.درگذشتهتعدادمصالحساختمانیبهبیشازصدنوعنمیرسیدولیدرچند دههاخیردامنهانتخابمصالحبسیاروسیعترشدهوبهیکمیلیونهممیرسدکههر یکویژگیهایخاصخودرادارند.امروزخواصوویژگیهایهرمادهدرشرایط خاصآزمایشگاهیبررسیشدهواعدادوارقامبهدستآمدهبررویبستهبندی محصولذکرمیگردد.ازاینروآشناییمهندسینبااینخواصوتاثیرآنها،انتخاب بهترومناسبترراسببمیشود.هدفاینفصلنیزآشناییباخواصعمومیمصالح ساختمانیوبررسیآنهاجهتانتخابآگاهانهمتخصصیناست.

مقدمه

گچ از قدیمی ترین چسباننده های مورد استفاده ی بشر است که کاربرد آن به حدودپنج هزار سال قبل در هرم خوفو از اهرام ثلاثه برمی گردد.مصری ها از گچ به صورت خمیر گچ برای اندود سطوح و به همراه سنگدانه در ساخت ملات استفاده می کردنند.یونانی ها نیز از این ماده در ساخت ابنیه های گونا گون استفاده می کردند که برخی از آنها امروزه نیز باقی است.

در ایران نیز از گچ برای سفید کردن سطوح و همچنین به صورت گچبری برای تزئین سطوح استفاده می کردند که آثاری از زمان اشکانیان به جا مانده است. در دوره اسلامی هم گچبری در ایران پیشرفت های چشمگیری کرده است که نمونه های بسیار زیبایی از آن در مسجد ارومیه و مسجد جامع اصفهان و جاهای دیگر به جا مانده اند.

گچ به دلیل مزایای ویژه خود نظیر عدم انقباض حجمی و قابلیت اعمال در سطوح وسیع بدون ترک خوردگی و صافی سطح و سهولت کاربرد و شکل گیری هم اکنون نیزدراروپا و امریکا و دیگر نقاط جهان از جمله کشور ما کاربرد گسترده دارد.

—در قدیم گچکاری به چه شکل بوده است؟
—گچکاری یکی از قدیمی ترین مهارت های ساختمانی به شمار می رود. برای اولین بار مصریان از این روش استفاده کردند و ملاتی با سنگ گچ، موی گاو و حتی کاه درست می کردند. بعضی از گچ کاری های آنها پس از گذشت ۵ هزار سال هنوز به همان صورت وجود دارد
رایگان اطلاعات بیشتر