فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان سری های توانی و توابع خاص در 59 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان سری های توانی و توابع خاص در 59 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان سری های توانی و توابع خاص در 59 اسلاید

تعریف
هر سری به صورت=+++…+را یک سری توانی به مرکز 0 ، و اگر c عددی حقیقی باشد، سری=+++…+را یک سری توانی به مرکز c می‌نامیم. توجه کنید که برای سادگی امر ، حتی وقتی x=c ، فرض می‌کنیم که =1 همچنین روشن است که با تغییر متغیر =x-c سری به مرکز c را می‌توان به یک سری به مرکز 0 تبدیل کرد. پس برای سادگی امر ، اغلب سریهای به مرکز 0 را مورد مطالعه قرار می‌دهیم. روشن است که یک سری توانی همواره به ازای x=0 همگرا است. یک سری توانی ممکن است تنها به ازای x=0 یا به ازای…

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.