فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

پاورپوینت مبحث دوازدهم مقررا ت ملی ساختمان 26 اسلاید

پاورپوینت مبحث دوازدهم مقررا ت ملی ساختمان 26 اسلاید

پاورپوینت مبحث دوازدهم مقررا ت ملی ساختمان 26 اسلاید 1
¨ 1-1-12 هدف ¨ هدف اين مبحث تعيين حداقل ضوابط و مقررات به منظور تأمين ايمن ي، بهداشت و حفظ ¨ محيط زيست هنگام اجراي عمليات ساختماني است. ¨ 2-1-12 دامنه كاربرد ¨ رعايت مفاد اين مبحث به همراه آيين نامه حفاظتي كارگاه هاي ساختماني در انجام ¨ عمليات ساختماني لازم الاجرا است. ¨ 3-1-12 تعاريف كلي و واژه ها ¨ در اين بخش تعاريف زير ارائه مي شو د. ساير ا صطلاحاتي كه جنبه عمومي ندارد، در جاي ¨ خود تعريف خوا هند ش د. براي اصطلاحاتي كه در اين مبحث تعريف نشده اند، معناي ¨ متداول آنها مورد نظر است. ¨ 1-3-1-12 ايمني ¨ ايمني عبارت است از: ¨ الف: مصون و محفوظ بودن، سلامت و بهداشت كليه كارگران و افرا دي كه به نحوي در ¨ محيط كارگاه با عمليات ساختماني ارتباط دارند. ¨ ب: مصون و محفوظ بودن، سلامت و بهداشت كليه افرادي كه در مجاورت يا نزديكي (تا ¨ شعاع مؤثر) كارگاه ساختماني، عبور و مرور، فعاليت يا زندگي مي كنند. ¨ ج: حفا ظت و مراقبت از ابنيه، خودروه ا، تأسيسات، تجهيزات و نظاير آ ن در داخل يا ¨ مجاورت كارگاه …

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.