فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

پاورپوینت رایگان بررسی نمونه های تطبیقی مدارس

پاورپوینت رایگان بررسی نمونه های تطبیقی مدارس

پاورپوینت رایگان بررسی نمونه های تطبیقی مدارس

از جمله مهمترين اصول و اهداف آموزشي آمريكا مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:
. دستيابي يكسان به آموزش عمومي حتي براي گروههاي اقليت و معلوليت
. تعهد به عقايد دمكراتيزم و آزاديهاي فردي و توجه به تنوع جمعيت
. شكوفا نمودن قواي پتانسيل هر يك از كودكان تا حد ممكن ، تا بعنوان يك شهروند در جامعه اي آزاد خدمت مؤثر كرده و در بازار تبادلات جهاني رقابتي موفقيت آميز داشته باشد .
. نظام آموزش تا حد زيادي غير متمركز بوده و براساس قانون خط مشي ها و برنامه…

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.