فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

پاورپوینت درباره کنترل و مدیریت خشم

پاورپوینت درباره کنترل و مدیریت خشم

پاورپوینت درباره کنترل و مدیریت خشم 1
لینک دانلود پایین صفحه قابل ویرایش و آماده پرینت فرمت فایل: ورد تعداد صفحات: 28 بخشی از صفحات: موضوع: کنترل و مدیریت خشم     مقدمه يكي از هيجانهاي طبيعي انسان است كـه 1 خشم در مؤلفـههـاي هيجـاني جايگـاه خاصـي دارد. خـشم واكنشي مرتبط با تنيدگي و خصومت است كه با قـرار گرفتن در موقعيتهاي گوناگوني از ناكاميهاي واقعي يـا خيالي، آسـيبها، تحقيرهـا، تهديـدها يـا بـيعـدالتيها برانگيخته مـيشـود كـه ممكـن اسـت بـه پاسـخها ي غيرارادي مانند افزايش فشار خون، ضربان قلب، تعريق و افزايش قند خون منجر شود. خشم به طـور معمـول بـه يـك هـدف بيرونـي منتقـل مـيشـود. همچنـين واكنشهاي رفتاري ميتواند طيفي از اجتنـاب از منـشأ خشم تــا خـشونت كلامـي يـا رفتـاري را در برگيـرد ( كرسـيني،1999.(اگرچـه خـشم هيجـاني طبيعـي و گاهي مفيد است، ولي خطرهايي نيـز بـه همـراه دارد . وقتي خشم خارج از كنترل و مخرب باشد، مي تواند به مشكلاتي در كار، روابـط بـي ين فـرد و كيفيـت كلـي 2 زنـدگي منجـر شـود (انجمـن روانشناسـ اي مريكـا ، 2004 .( بررسي آمار و اطلاعات نشان مي دهـد كـه در چند دهة اخير، خشم و پرخاشگ …

برچسب‌ها:
رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.