فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

پاورپوینت استراتژی در عمل و روشهای تدوین برنامه ریزی استراتژیک

پاورپوینت استراتژی در عمل و روشهای تدوین برنامه ریزی استراتژیک

دسته بندیمدیریت
فرمت فایلpptx
حجم فایل۵۱۵ کیلو بایت
تعداد صفحات۱۰۷
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

این پاورپوینت در مورد استراتژی در عمل و روشهای تدوین برنامه ریزی استراتژیک در ۱۰۷ اسلاید کامل با افکت مناسب و شامل: استراتژی در عمل و روشهای تدوین برنامه ریزی استراتژیک،استراتژی در عمل،روشهای تدوین برنامه ریزی استراتژیک،انواع مدل های فرآیند مدیریت استراتژیک،انواع برنامه ریزی،برنامه‏ریزی استراتژیک،ویژگی‏های برنامه‏ریزی استراتژیک،مراحل فرآیند برنامه ریزی استراتژیک، و…ومنابع می باشد

تعریف:برنامه‏ریزی استراتژیک(Strategic Planning)

استراتژیک(Strategic)

عبارت‏است‏از، تعیین اهداف بلندمدّت و حیاتی سازمان و طریقه نیل به آن، با توجه بهعوامل محیطیو با درنظر گرفتن آینده سازمان

تاکتیکی(Tactical)

عبارت‏است‏از،اتخاذتصمیم‏هایکوتاهمدّتبرایحداکثربهره‏وریازمنابعموجودباتوجهبهتحوّلاتمحیط.درایننوعبرنامه‏ریزیوسایل(Means)لازم برای تحقق اهداف استراتژیک مشخص می‏شود و این کار سبب هماهنگی واحدهای سازمانی می‏گردد

در این حالت تلاش جهت حصول بهبهترین نتایجاست(اثربخشی)

عملیاتی(Operational)

عبارت‏است‏از،تعیین عملیات (فعّالیّت‏های)لازم جهتنیل‏بهاهداف استراتژیک،ازطریقوسایل (تاکتیک‏های)تعیین‏شده

در این حالت تلاش جهتبهتر انجام دادن کارهامی‏باشد(کارآیی)

—برنامه ریزی جامع

این برنامه ریزی خطوط راهنمای کلی و جهت گیری کلی سازمان را مشخص می سازد.

—برنامه ریزی عملیاتی

برنامه ریزی عملیاتی به فعل درآوردن تصمیمات و چهارچوب های تعیین شده توسط برنامه ریزی جامع است.

هر برنامه جامع جهت تحقق نیازمند برنامه عملیاتی است.ترکیب برنامه ریزی جامع و عملیاتی رابرنامه ریزی تلفیقیمی گویند.

üبیش از۹۰ درصداز استراتژی هاباشکستمواجه می شوند وازدستیابیبه اهداف اساسی خودبازمیمانند
üبیش از۷۰ درصد علتشکستاستراتژیها درمرحلهپیاده سازیآنها نهفتهاست.
üدو دلیل عمدهبرای این مشکلاساسی وجوددارد:
۱٫اولاینکهسازمانهامعمولاًبا قابلیتهایمدیریتی ادارهمی شوند . حال آنکهپیاده سازیاستراتژی بیش ازآنکه نیازمندمدیریت باشدنیازمندراهبری است.
۲٫دلیلدوم اینامرشکافیاست که بینلایه استراتژیک(راهبری) ولایه عملیاتی(مدیریتی)سازمانهاوجوددارد .

عبارت است از تهیه برنامه متناسب برای تطبیق قابلیت‏های درونی با شرایط ویژه محیطی و ارزیابی قابلیت‏های درونی یا

تعیین قدم‏های لازم جهت پیش‏بینی نقطه تعادل(Equilibrium)سازمان با محیط و تنظیم استراتژی جدید

به‏عبارتی دیگر:

Õکلیه اقداماتی که به تعریف اهداف و تعیین استراتژی مناسب برای دستیابی به آن هدف منجر می‏شود

در واقع روش سیستماتیکی است که فرایند مدیریت استراتژیک را تأئید و پشتیبانی می‏کند و قابلیت تعیین چگونگی برنامه(Plan)به اقدام(Action)را ندارد و به‏تنهایی، سبب ایجاد شکاف میان استراتژی تعیین شده و نتایج بدست آمده می‏شود

اضافه شدن جنبه‏های سازمانی کارآفرینانه و رهبری به برنامه‏ریزی استراتژیک همان مدیریت استراتژیک می‏باشد

بزرگترین مشکل مدیریت استراتژیک، ایجاد خاصیت اجرائی برنامه استراتژیک می‏باشد

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.