فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

مقیاس نارسایی هیجانی تورنتو-۲۰(TAS-20)

مقیاس نارسایی هیجانی تورنتو-۲۰(TAS-20)

دسته بندیروانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایلdocx
حجم فایل۵۴۶ کیلو بایت
تعداد صفحات۲
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

مقیاس نارسایی هیجانی تورنتو-۲۰(TAS-20) دارای ۲صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش

یک آزمون ۲۰ ماده ای است که توسط بگبی و همکاران (۱۹۹۴) ساخته شده است و سه مولفه دشواری در شناسایی احساسات (DIE) شامل ۷ سوال، دشواری در توصیف احساسات (DDE)، شامل ۵ سوال و تفکر عینی (EOT) شامل ۸ سوال را اندازه گیری می کند. سوالها در مقیاس ۵ درجه ای لیکرت از نمره ۱ ( کاملا مخالفم) تا نمره ۵ (کاملا موافق) می سنجد. یک نمره کل نیز از جمع نمره های سه زیر مقیاس برای ناگویی هیجانی محاسبه می شود (هنری و همکاران، ۲۰۰۶). ویژگیهای روانسنجی مقیاس نارسایی هیجانی تورنتو-۲۰ در پژوهش های متعدد بررسی و تایید شده است (پارکر،تیلور و باگبی، ۲۰۰۳). در نسخه فارسی مقیاس نارسایی هیجانی تورنتو، بشارت (۱۳۸۶) ضرایب آلفای کرونباخ برای نارسایی کلی ۸۵/۰، دشواری در شناسایی احساسات ۸۲/۰، دشواری در توصیف احساسات ۷۵/۰ و تفکر عینی ۷۲/۰ گزارش شده است. همچنین بشارت (۱۳۸۶) اعتبار کل مقیاس را در نمونه ایرانی با استفاده از روش دو نیمه کردن و باز آزمایی (بعد از یک ماه) ۷۴/۰ و ۷۲/۰ بدست آمده است. ضریب اعتبار مقیاس ۸۵/۰ می باشد. از سویی پایایی باز آزمایی این مقیاس در یک نمونه­ی ۶۷ نفری در دو نوبت، با فاصله ۴ هفته از ۸۰/۰r= تا ۸۷/۰ r= برای نارسایی هیجانی کل و زیر مقیاس های مختلف تایید شد. نتایج تحلیل عامل دشواری در توصیف هیجان ها و جهت گیری بیرونی در تفکر را در نسخه فارسی مقیاس ناگویی هیجانی تورنتو-۲۰ تایید کردند (بشارت، ۱۳۸۶).


۲ -Difficulty Identifying emotions

3 -Difficulty describing emotions

4-Externally oriented thinking

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.