فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

مقیاس عدالت سازمانی نیهوف و مورمن

مقیاس عدالت سازمانی نیهوف و مورمن

دسته بندیروانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایلpdf
حجم فایل۷۵ کیلو بایت
تعداد صفحات۳
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

مقیاس عدالت سازمانی نیهوف و مورمن

روش نمره گذاری و تفسیر

این پرسشنامه دارای ۲۱ سوال بوده و هدف آن سنجش عدالت سازمانی و ابعاد آن )عدالت توزیعی، عدالت رویه ای، عدالت مراوده ای( است. طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت بوده که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه گردیده است:

گزینه

امتیاز

مخالفم کامال

مخالفم

ندارم نظری

موافقم

موافقم کامال

۱

۲

۳

۴

۵

پرسشنامه فوق دارای چهار بوده که سواالت مربوط به هر بعد در جدول زیر ارائه گردیده است:

بعد

سواالت مربوطه

عدالت توزیعی

۱-۵

عدالت رویه ای

۵-۱۱

عدالت مراوده ای

۱۲-۲۱

برای بدست آوردن امتیاز مربوط به هر بعد، مجموع امتیازات سواالت مربوط به آن بعد را با هم جمع نمایید. برای بدست آوردن امتیاز کلی پرسشنامه، مجموع امتیازات همه سواالت را با هم جمع کنید. نمرات باالتر نشان دهنده عدالت سازمانی باالتر خواهد بود و برعکس

روایی و پایایی

نعامی و شکرکن )۱۳۸۳( ضرایب روایی ) سازه ای( و پایایی )آلفای کرانباخ( این پرسشنامه را محاسبه و به ترتیب برای عدالت سازمانیکلّی ۱/۴۲ و ۱/۸۵، برای عدالت توزیعی ۱/۴۶ و ۱/۷۸، برای عدالت رویه ای ۱/۵۷ و ۱/۸۲ و برای عدالت مراوده ای ۱/۴۱ و ۱/۶۴ گزارش کرده اند.

منبع: نعامی، عبدالزهرا و حسینُ شکرکن، )۱۳۸۳(، بررسی روابط ساده و چندگانه عدالت سازمانی با خشنودی شغلی در کارکنان یک شرکت صنعتی، مجله دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، دوره سوم، سال یازدهم، شماره

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.