فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

مقیاس ذهن آگاهی (MAAS)

مقیاس ذهن آگاهی (MAAS)

دسته بندیروانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایلdocx
حجم فایل۱۰ کیلو بایت
تعداد صفحات۳
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

مقیاس ذهن آگاهی (MAAS) دارای۳صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش

مقیاس MAAS یک آزمون ۱۵ سوالی است که براون و ریان (۲۰۰۳) آن را به منظور سنجش سطح هشیاری و توجه نسبت به رویدادها و تجارب جاری در زندگی روزمره ساختند. سوال های آزمون سازه ذهن آگاهی را در مقیاس شش درجه ای لیکرت (از نمره یک برای «تقریبا همیشه» تا نمره شش برای «تقریبا هرگز») می سنجد. این مقیاس یک نمره کلی برای ذهن آگاهی به دست می دهد که دامنه آن از ۱۵ تا ۹۰ متغیر بوده و نمره بالاتر نشان دهنده ذهن آگاهی بیشتر است. همسانی درونی سوال های آزمون بر اساس ضریب آلفای کرونباخ از ۸۰/۰ تا ۸۷/۰ گزارش شده است. روایی مقیاس با توجه به همبستگی منفی آن با ابزارهای سنجش افسردگی و اضطراب و همبستگی مثبت با ابزارهای سنجش عاطفه مثبت و حرمت خود، کافی گزارش شده است. ضریب بازآزمایی این مقیاس نیز در فاصله زمانی یک ماهه ثابت گزارش شده است. آلفای کرونباخ برای پرسش های نسخه فارسی این مقیاس در مورد یک نمونه ۷۲۳ نفری از دانشجویان ۸۱/۰ محاسبه شده است (قربانی و همکاران ۲۰۰۹). مدت اجرای این مقیاس ۱۰ دقیقه یا کمتر به طول می انجامد.


-Mindfulness

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.