فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

مقیاس خودتاب آوری کلاهنن (ERS)

مقیاس خودتاب آوری کلاهنن (ERS)

دسته بندیعلوم انسانی
فرمت فایلpdf
حجم فایل۳۳۴ کیلو بایت
تعداد صفحات۲
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

پرسش نامه مقیاس خودتاب آوری کلاهنن (ERS )

معرفی
این مقیاس اولین بار توسط کلاهنن ) ۱۹۹۶ ( به شکل مقیاس خودگزارشی ارزیابی تاب آوری از عبارات پرسشنامه روانشناختی
کالیفرنیا CPI اقتباس شده و روی نمونه ای از زوج های فارغ التحصیل شده کالیفرنیایی اجرا شد. که نتایچ آن با عبارات CPI
همبستگی داشت. بعدها جک بلاک مقیاس ارزیابی خود تاب آوری را با اقتباس از عبارات پرسشنامه چند مرحله ای شخصیت
مینه سوتا MMPI1951 ( و ( ۲ CPI طراحی نمود . بلاک و کرمن ) ۱۹۹۶ ( این مقیاس را به صورت مطالعه طولی روی گروهی
از آزمودنی ها در دو نوبت یکبار در ۱۸ سالگی و بار دوم در ۲۳ سالگی آنها اجرا نمودند.
ویژگی های روان سنجی مقیاس
ضریب پایایی آلفا برای این گروه با این فرض که آزمون تنها یک فاکتور اصلی را می ۱ بود. طی / سنجد ۷۶ ۵ سال فاصله بین
دو اجرا ضریب پایایی بازآزمایی برای زنان و مردان به ۱ بود. این / ۱ و ۵۱ / ترتیب ۶۷ ابزار در سال ۲۱۱۴ توسط توگاد و
فردریکسون استفاده شد که ارزیابی خطر و هیجان مثبت، رابطه تاب اوری و مدت واکنش پذیری قلبی – عروقی را به دنبال
هیجان منفی تعدیل می نمود . آلفای کرونباخ این تست در مطالعه لتزرینگ، بلاک ۱ گزارش / و فاندر ) ۲۱۱۵ ( برابر ۷۲ شده
است. همچنین الگوهای همبستگی بین نمرات مقیاس خود تاب آوری و تست ویژگی های شخصیتی نشان می دهد افرادی که
در مقیاس خود تاب آوری نمره بالا کسب می کنند افرادی با علائق متنوع و متفاوت هستند که با ابهام و پیچیدگی مشکلی
ندارند و ویژگی های مثبت بسیاری دارند.
شیوه نمره گذاری
این مقیاس مشتمل بر ۱۴ عبارت است که پاسخ ها را در مقیاس ۴ درجه ای لیکرت از ۱ )اصلاً صدق نمی کند( تا ۴ )اکثراً
صدق می کند( می سنجد. جمع نمرات حاصله از ۱۴ عبارت نمره خود تاب آوری فرد در این مقیاس است.

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.