فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

مقاله کامل با عنوان مطالعه پاسخ خمش متناوب و اتلاف انرژی در عضوهای سازه فولادی سرد به صورت Word به زبان فارسی در 29 صفحه

مقاله کامل با عنوان مطالعه پاسخ خمش متناوب و اتلاف انرژی در عضوهای سازه فولادی سرد به صورت Word به زبان فارسی در 29 صفحه

مقاله کامل با عنوان مطالعه پاسخ خمش متناوب و اتلاف انرژی در عضوهای سازه فولادی سرد به صورت Word به زبان فارسی در 29 صفحه

در این پژوهش به مطالعه آزمایشگاهی رفتار خمش متناوب و اتلاف انرژی در عضوهای سازه فولادی سرد C شکل تحت کمانش عمومی، کمانش اعوجاجی و کمانش موضعی پرداخته است. تهیه مدل های تحلیلی برای ساختمان های دارای سازه های فولادی سرد می توانند طراحی مبتنی بر تحلیل این سازه ها را تسهیل نمایند. درک پاسخ گشتاور- چرخش (M-θ) هر یک از اعضای سازه به خمش متناوب، لازمه تهیه مدل های تحلیلی است. ابعاد سطح مقطع و طول های نمونه به گونه ای اختیار شدند که مودهای مختلف…

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.