فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

مقاله چگونگی انتخاب بهینه پوشش خط لوله با در نظر گرفتن شرایط عملیاتی و هزینه تمام شده

مقاله چگونگی انتخاب بهینه پوشش خط لوله با در نظر گرفتن شرایط عملیاتی و هزینه تمام شده

دسته بندیصنایع نفت و گاز
فرمت فایلzip
حجم فایل۵۷۸ کیلو بایت
تعداد صفحات۱۰
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل
چکیده
این مقاله به روش انتخاب بهترین نوع پوشش سطح خارجی خطوط لوله ، متناسب با شرایط و نیاز های عملیاتی خط
می پردازد. صاحبان خطوط لوله خواستار حداکثر طول عمر و حداقل هزین ههای تعمیر ونگهداری ، منطبق با شرایط
و ضوابط زیست محیطی می باشند. استفاده از پوشش های محافظتی یکی از روش های مناسب برای حفاظت سطح
خارجی خط لوله است. انتخاب بهینه پوشش محافظ ، علاوه بر مشخصات فنی و ساختاری پوشش ها جهت مقابله
با خوردگی ، توجه به مسایل اقتصادی برای کاهش هزینه های احداث خط نیز اهمیت دارد. این مقاله با استفاده از
روش اعمال تابع کیفیت ، به بازگو کردن روش مناسبی برای انتخاب بهینه پوشش خارجی سطح لوله با توجه به
خواص حفاظتی پوشش و جنبه های اقتصادی آن می پردازد. حداقل معیارهای قابل قبول و مندرج در استانداردهای
بین المللی برای ارزیابی کارآیی پوشش هادر شرایط عملیاتی به عنوان خط پایه برای طبقه بندی آنها در نظر گرفته
شده است .پوشش های مختلف بر اساس عملکرد و با در نظر گرفتن این حداقل و هم چنین تجربیات عملی متخصصین
در شرایط میدانی و آزمایشگاهی دسته بندی می شوندتامصرف کننده بتواند با توجه به الویت های فنی و اقتصادی
نوع پوشش را انتخاب کند. در انتها، این روش انتخاب نوع پوشش برای دو مورد عملی به کار گرفته می شود تا علاوه
برنشان دادن کاربردی بودن روش ، محصول انتخاب شده با سایر انتخاب ها از لحاظ قیمت و عملکرد مقایسه شود.

چکیده

این مقاله به روش انتخاب بهترین نوع پوشش سطح خارجی خطوط لوله ، متناسب با شرایط و نیاز های عملیاتی خطمی پردازد. صاحبان خطوط لوله خواستار حداکثر طول عمر و حداقل هزین ههای تعمیر ونگهداری ، منطبق با شرایطو ضوابط زیست محیطی می باشند. استفاده از پوشش های محافظتی یکی از روش های مناسب برای حفاظت سطحخارجی خط لوله است. انتخاب بهینه پوشش محافظ ، علاوه بر مشخصات فنی و ساختاری پوشش ها جهت مقابلهبا خوردگی ، توجه به مسایل اقتصادی برای کاهش هزینه های احداث خط نیز اهمیت دارد. این مقاله با استفاده ازروش اعمال تابع کیفیت ، به بازگو کردن روش مناسبی برای انتخاب بهینه پوشش خارجی سطح لوله با توجه بهخواص حفاظتی پوشش و جنبه های اقتصادی آن می پردازد. حداقل معیارهای قابل قبول و مندرج در استانداردهایبین المللی برای ارزیابی کارآیی پوشش هادر شرایط عملیاتی به عنوان خط پایه برای طبقه بندی آنها در نظر گرفتهشده است .پوشش های مختلف بر اساس عملکرد و با در نظر گرفتن این حداقل و هم چنین تجربیات عملی متخصصیندر شرایط میدانی و آزمایشگاهی دسته بندی می شوندتامصرف کننده بتواند با توجه به الویت های فنی و اقتصادینوع پوشش را انتخاب کند. در انتها، این روش انتخاب نوع پوشش برای دو مورد عملی به کار گرفته می شود تا علاوهبرنشان دادن کاربردی بودن روش ، محصول انتخاب شده با سایر انتخاب ها از لحاظ قیمت و عملکرد مقایسه شود.

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.